Show simple item record

dc.contributor.advisorSalo, Markus
dc.contributor.authorImberg, Anssi
dc.contributor.authorHokkanen, Jan
dc.date.accessioned2019-05-23T06:21:07Z
dc.date.available2019-05-23T06:21:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64133
dc.description.abstractNykyään tietokoneiden käyttäjät altistuvat uudenlaisille uhille ja erilaisia uhkia myös kohdataan aiempaa useammin. Henkilöstöllä on hyvin merkittävä rooli koko organisaation tietojärjestelmien ja -verkkojen turvallisuuden muodostumisessa, sillä he voivat aiheuttaa suuren uhan organisaatioiden tietoturvallisuudelle — joko tahallisesti tai tahattomasti. Usein tietoturvallista käyttäytymistä pyritään vahvistamaan lisäämällä henkilöstön tietoturvatietoisuutta, eli ymmärrystä tietoturvasta ja sen mahdollisista ongelmista. Koulutuksella ja harjoituksilla ei kuitenkaan välttämättä kyetä poistamaan esimerkiksi huolimattomuutta tai piittaamattomuutta, mikä saattaa aiheuttaa erilaisia tietoturvaongelmia ja -uhkia. Tutkimuksen tavoitteena oli koostaa malli, jonka avulla voitaisiin havainnoida tietoturvakäyttäytymistä ja sen muutosta. Aiemmissa tutkimuksissa on pyritty verifioimaan pääasiassa vain yleisiä ja pysyviä tekijöitä, joiden avulla voitaisiin ennustaa tietoturvakäyttäytymistä. Tämän vuoksi huomio kiinnittyi erityisesti tietoturvakäyttäytymisen muutokseen vaikuttaviin tilannetekijöihin, joita ei aiemmissa tutkimuksissa ole riittävästi huomioitu. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin, kuinka muuttuva tietojenkäsittely-ympäristö ja erityisesti pilvipalveluympäristö vaikuttavat tietoturvakäyttäytymiseen. Viitekehyksen koostamiseksi toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin tieteellisten julkaisujen pohjalta tietoturvakäyttäytymisen ominaispiirteitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tunnistettiin kahdeksan tietoturvakäyttäytymisen ominaispiirrettä sekä sen merkittävimmät lähikäsitteet. Kirjallisuuskatsauksessa syvennyttiin myös lukuisiin erilaisiin motivaation sisältö- ja prosessiteorioihin, joiden avulla tietoturvakäyttäytymisen muutosta voitaisiin mallintaa. Tutkimuksen kohteeksi valittiin työntekijät matkailualan pienyrityksistä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan pilvipalvelupohjaista varausjärjestelmää. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden (n=20) avulla. Tutkimus osoitti, että lukuisat erilaiset tilannetekijät vaikuttavat tietoturvakäyttäytymiseen ja sen muutokseen. Lisäksi pilvipalvelukontekstin havaittiin voivan vaikuttaa niin positiivisesti kuin negatiivisestikin käyttäjien tietoturvakäyttäytymiseen. Tutkimuksen pohjalta koostettiin malli, joka näytti kuvaavan hyvin tietoturvakäyttäytymistä ja sen muutosta kohdejoukossa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin analysoida mallin toimivuutta erilaisilla toimialoilla sekä esimerkiksi tiimiolosuhteissa.fi
dc.description.abstractNowadays, computer users are exposed to new types of threats, and the threats are also faced more often than ever before. Users have a very important role in the security of information systems and networks throughout their organizations, as they can pose a major threat to the organizations’ security - either intentionally or unintentionally. Usually, organizations try to improve the employees’ information security behavior by increasing their information security awareness by developing understanding about the information security and highlighting the potential security problems. However, training and exercises may not be able to eliminate, for example, negligence or recklessness, which may cause various security issues and threats. The aim of the study was to compile a model that could be used to detect information security behavior and its change. Previous studies have mainly attempted to verify only general and permanent factors that could predict information security behavior. Therefore, the focus was especially on the factors affecting information security behavior, which were not sufficiently considered in the previous studies. In addition, the thesis examined how the changing computing environment and cloud services affect information security behavior. To create a reference framework, a systematic literature review was carried out, in which the characteristics of information security behavior were reviewed based on previous scientific publications. Based on the literature review, eight characteristics of information security behavior and its most significant near-term concepts were identified. The literature review also focused on several different motivational content and process theories that could be used to model the change in information security behavior. Employees from small businesses in the tourism industry, who use a cloud-based reservation system in their business, were selected for the research’s target area. The research was carried out as a qualitative study and the material was collected via theme interviews (n = 20). Phenomenological-hermeneutical perspectives and narrative approaches were used to analyze the data. The study showed that numerous different situational factors influence information security behavior and its change. In addition, the cloud service context was found to have both positive and negative effects on users’ information security behavior. Based on the research, a model was built, and it seemed to describe well information security behavior and its change in the target population. Further research could analyze the functionality of the model in different industries and, for example, in team working.en
dc.format.extent117
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTietoturvakäyttäytyminen suomalaisissa matkailualan pienyrityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905232747
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopienyritykset
dc.subject.ysomatkailuala
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysotietoturva
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record