Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorLähde, Melissa
dc.contributor.authorLouhivuori, Eetu
dc.date.accessioned2018-10-12T05:49:32Z
dc.date.available2018-10-12T05:49:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59803
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia 8-luokkalaisten persoonallisuus, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä kouluarvosanat ovat. Lisäksi tutkimme miten persoonallisuuspiirteet ovat yhteydessä heidän fyysiseen aktiivisuuteensa ja koulumenestykseensä. Vertailimme myös, onko sukupuolten välillä eroja persoonallisuuspiirteissä, koulumenestyksessä sekä fyysisessä aktiivisuudessa. Tutkimuksen otanta koostui kolmen eri koulun 8-luokkalaisista oppilaista. Aineisto kerättiin keskisuuresta kaupungista Keski-Suomesta. Tutkimukseen osallistui 118 oppilasta, joista tyttöjä oli 61 ja poikia 56. Persoonallisuuden piirteiden mittaamiseen käytimme Saucierin (1994) luomaa persoonallisuuden lyhyttestiä, joka on lyhennetty versio Goldbergin (1990) Trait descriptive adjectives (TDA) mittarista. Mittarin luotettavuutta arvioitiin cronbachin alfakertoimilla, jonka vaihteluväli oli 0,52-0,84. Fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen käytimme kolmea LIITU- tutkimuksessa käytettyä fyysisen aktiivisuuden kysymystä. Koulumenestyksen mittaamiseen käytimme kevättodistuksen kaikkien aineiden keskiarvoa sekä kahdeksan erikseen pyydetyn oppiaineen arvosanaa. Muuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin korrelaatioilla sekä varianssianalyysillä. Lisäksi ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä. Tytöt menestyivät poikia paremmin lähes kaikissa oppiaineissa, ja tyttöjen keskiarvo oli poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi korkeampi. Tulosten mukaan pojat olivat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt. Tyttöjen ja poikien persoonallisuutta kuvaavat Big Five piirreteaorian mukaiset piirteet (Goldberg 1990) erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan ainoastaan neuroottisuuden osalta. Tytöt saivat korkeammat arvot neuroottisuuden piirteistä kuin pojat. Tutkimuksessamme selvisi, että ekstroversiopiirre oli myönteisesti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja neuroottisuus oli kielteisesti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Koulumenestystä tutkittaessa neuroottisuus oli yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja sovinnollisuus sekä tunnollisuus olivat yhteydessä parempaan koulumenestykseen. Ekstroversio oli myönteisesti yhteydessä vain taito- ja taideaineisiin (liikunta, musiikki ja käsityö). Tutkimuksemme tulosten perusteella voidaan sanoa, että persoonallisuudella oli yhteys fyysiseen aktiivisuuteen sekä koulumenestykseen. Jokaisen opettajan ja kasvattajan olisikin tärkeä pohtia, kuinka hyvin tunnistaa eri persoonallisuuden piirteitä oppilaissaan. POPS 2014 mukaan jokainen oppilas tulisi kohdata yksilönä, joten opettajien on tärkeää osata ottaa huomioon eri persoonallisuuspiirteet opetuksessa, kasvatuksessa sekä arvioinnissa.fi
dc.description.abstractThe aim of the study was to find out what kind of personality characteristics, the amount of physical activity, and the quality of school grades 8 students have. We also examine how personality characteristics are associated to their physical activity and school success. We also compare the differences between the sexes in personality, school performance, and physical activity. The sample of the survey consisted of three 8-grade classes in three schools. The data was collected from a medium sized city in Central Finland. The study included 118 pupils, of whom 61 were girls and 56 boys. For the measure of the personality characteristics, we used Saucier's (1994) lucrative personality short test, a shortened version of the Goldberg (1990) Trait descriptive adjectives (TDA). The reliability of the measurement was estimated by the Cronbach alpha coefficients, ranging from 0.52 to 0.84. To measure physical activity, we used three questions of physical activity used in the LIITU study. For measuring school success, we used the average of all the materials in the spring evaluation and the grade of eight separately studied subjects. The correlations between the variables were analyzed by correlations and variances analysis; in addition, the differences between the groups were examined by t-test of independent samples. In our study results showed that the 8th grade students received the highest values of conscientiousness and extroversion. The lowest values for the 8th grade were neuroticism. Students estimated number of physical activity was 4.5 times a week for 60 minutes. The average of students school success was 8.7. Our research showed that the extroversion circuit was positively associated with physical activity and neuroticism was negatively linked to physical activity. Measuring the school success, we found that neuroticism was associated with inferior school achievement, and conciliation and conscientiousness were associated with better school achievement. The Extroversion was positively related only to the arts and subjects (sport, music and crafts). The girls performed better than boys in almost all school subjects, and the reports average of girls was statistically significantly higher than the boys. According to the results, boys were physically more active than girls. The Big Five personality features of girls and boys differed statistically from each other only in terms of neuroticism. Girls got higher values of neurotic features than boys. Based on the results of our research it can be concluded that personality has a assosiation with physical activity and school achievement. Each teacher and educator should think about of how to recognize different personality features in their pupils. According to POPS 2014, individual traits must not affect the valuation so it is important to know how to take them into account in teaching, education and evaluation.en
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherBig Five
dc.titlePersoonallisuuden piirteiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja koulumenestykseen 8-luokkalaisilla nuorilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810124406
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysopersoonallisuuden piirteet
dc.subject.ysopersoonallisuus
dc.subject.ysoekstroversio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record