Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Tuija
dc.contributor.advisorEloranta, Anna-Kaija
dc.contributor.advisorHeikkilä, Riikka
dc.contributor.authorRousi-Laine, Maria
dc.date.accessioned2018-08-01T08:47:49Z
dc.date.available2018-08-01T08:47:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59050
dc.description.abstractKehityksellisten oppimisvaikeuksien ja sosioemotionaalisten ongelmien yhtäaikainen esiintyminen (komorbiditeetti) on ollut jo pitkään tiedossa. Tutkimustietoa mahdollisista eri oppimisvaikeusryhmien välisistä eroista sosioemotionaalisessa oireilussa on kuitenkin vain vähän. Lisäksi tietämys matematiikan (MV) ja lukemisen vaikeuksien (LV) komorbiditeetin yhteyksistä sosioemotionaalisiin ongelmiin on niukkaa. Tässä tutkimuksessa verrattiin LV- (n = 277) ja MV- (n = 161) sekä komorbidiryhmää (n = 180) samanaikaisesti esiintyvien sosioemotionaalisten ongelmien esiintymisessä äitien raportoimana. Lisäksi tutkittiin sukupuolieroja sekä sukupuolen ja oppimisvaikeusryhmittelyn yhdysvaikutusta. Tutkimuksen otos perustuu Suomalaiseen kliiniseen aineistoon, josta tutkimukseen valikoitui 618 lasta. Varianssianalyysien tulokset paljastivat, että MV-ryhmässä esiintyi enemmän sosioemotionaalista kokonaisoireilua sekä sisäänpäin suuntautuvaa sosioemotionaalista oireilua kuin LV- ja komorbidiryhmässä, ja enemmän ahdistuneisuus ja masentuneisuus oireilua sekä tarkkaavuuden ongelmia kuin LV-ryhmässä. Sukupuolella havaittiin olevan päävaikutus sääntöjä rikkovan oireilun osalta siten, että pojilla esiintyi oireilua enemmän kuin tytöillä. Lisäksi sukupuolella ja oppimisvaikeusryhmittelyllä havaittiin olevan yhdysvaikutusta ulospäinsuuntautuvaan oireiluun siten, että MV- ryhmän pojilla näyttäytyi enemmän oireilua kuin muiden oppimisvaikeusalaryhmien pojilla. Ristiintaulukointi ja χ2-testaus paljasti, että odotettua useammalla pojalla MV-ryhmässä ja odotettua pienemmällä osalla pojista LV-ryhmässä oli huomattavia (lähellä kliinistä tasoa tai kliinisen tason) tarkkaavuuden sekä ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden oireita. Tyttöjen osalta odotettua useammalla tytöllä LV-ryhmässä ja odotettua pienemmällä osalla MV- ja komorbidiryhmässä oli huomattavaa sääntöjä rikkovaa tai aggressiivista käyttäytymistä. Tulokset viittaavat siihen, että lapset, joilla on MV, erityisesti pojat, vaikuttaisivat olevan riskiryhmässä samanaikaiselle sosioemotionaaliselle oireilulle. Lisäksi pojilla, joilla on MV vaikuttaisi olevan myös vakavampaa sosioemotionaalista oireilua kuin pojilla muissa oppimisvaikeusalaryhmissä. Jatkossa tulisi selvittää syitä löytyneille oppimisvaikeusryhmäeroille. Tutkimusalue on tärkeä, sillä mahdollisten oppimisvaikeusalaryhmien välisten eroavaisuuksien tunteminen ja niiden ymmärtäminen samanaikaisesti esiintyvän sosioemotionaalisen oireilun osalta mahdollistaa niiden oppilaiden paremman tunnistamisen, joilla ongelmat tyypillisesti kasaantuvat. Mahdollisimman aikaisella puuttumisella ja oikein suunnatuilla tukitoimilla voidaan parhaiten pyrkiä ehkäisemään ongelmien kasaantumista.fi
dc.description.abstractComorbidity between LDs and socio-emotional problems is well known, but very little is known about the LD subtype differences concerning the co-occurring socio-emotional problems. Additionally, especially the knowledge about the comorbid LD subtype, which is a combination of both reding (RD) and mathematical disabilities (MD), is scarce. In the current study, three LD subtypes (RD, MD and RD+MD) were compared in the co-occurrence of mother reported socio-emotional problems using a sample of 618 children from a Finnish clinical data-base. Also, gender differences and interaction of LD subtype and gender were analyzed. Analyzes conducted with Multivariate Analysis of Variance and Analysis of Variance revealed that children with MD (n = 161) had more overall and internalizing socioemotional problems than children with RD (n = 277) and RD+MD (n = 180), as well as more anxious/depressed and attention problems than children with RD. Main effect for gender indicated that boys overall had more rule-breaking behavior than girls. Also, an interaction effect between LD subtype and gender was detected, indicating that boys in the MD group had more externalizing problems than boys in the RD group. Cross-tabulation and χ2-test revealed that there were more boys than expected in the MD group, and less boys than expected in the RD group who had severe (close to clinical range or clinical range) attention and anxious/depressed problems. In the subset of girls, more girls than expected in the RD group and less girls than expected in the MD and RD+MD groups had severe aggressive behavior or rule-breaking behavior. The results suggested that children with MD, and especially boys with MD, might be at risk having more comorbid socio-emotional problems than the individuals in the other subgroups, and that MD boys might have also more severe socio-emotional problems than boys in the other subgroups. Further research is needed to understand the reasons for the found LD subtype differences in co-occurring socio-emotional problems. Overall, knowing and understanding the possible LD subtype differences in comorbid socio-emotional problems is important to identify the problems as early as possible, and to observe more carefully those children who might be at more risk developing or having comorbid problems.en
dc.format.extent42
dc.language.isoen
dc.subject.otherreading disability
dc.subject.othercomorbid learning disability
dc.subject.othersocioemotional problems
dc.titleInternalizing, externalizing and attention problems among learning disability subgroups
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808013678
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysokomorbiditeetti
dc.subject.ysogender differences
dc.subject.ysoreading disorders
dc.subject.ysochildhood
dc.subject.ysosocio-emotional skills
dc.subject.ysolearning difficulties
dc.subject.ysocomorbidity


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record