Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti.
dc.contributor.authorKiviluoma, Tiina
dc.date.accessioned2018-05-02T19:48:31Z
dc.date.available2018-05-02T19:48:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1869676
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57819
dc.description.abstractKiviluoma, T. 2018. Vanhemmat ja kaverit 11-15-vuotiaiden urheiluseuraharrastuksen tukijoina. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 72 s., 3 liitettä. Säännöllinen liikunta tukee monipuolisesti lasten ja nuorten kehitystä ja hyvinvointia. Urheiluseurat ovat keskeisessä asemassa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden edistäjinä. Urheiluseuratoiminnan kautta voidaan pyrkiä myös laajemmin tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella 11-15-vuotiaiden urheiluseuraharrastamista sekä vanhempien ja kavereiden tukea urheiluseuraharrastukselle. Tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka aineistona käytettiin vuoden 2016 LIITU-tutkimuksen aineistoa. LIITU-tutkimuksessa kerätään koko maan kattavasti tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä ja muista liikuntaan yhteydessä olevista tekijöistä. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset, joita kyselyyn vastasi yhteensä 4696. Tutkimukseen valitut kysymykset käsittelivät urheiluseuraharrastamista, vanhempien ja kavereiden tukea sekä perheen sosioekonomista taustaa. Analyysimenetelminä käytettiin frekvenssiä, ristiintaulukointia, x2-riippumattomuustestiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tutkimuksen perusteella 58 prosenttia 11-15-vuotiaista osallistui urheiluseuratoimintaan. Urheiluseuraharrastaminen näyttäisi kuitenkin vähentyvän iän myötä, erityisesti 13. ikävuoden jälkeen. Myös vanhempien ja kavereiden tuki urheilun harrastamiselle näyttäisi vähentyvän iän myötä. Tämän tutkimuksen perusteella vanhempien ja kavereiden tuki näyttäisi vaihtelevan urheiluseuraharrastukseen osallistumisen sekä harrastuksen kilpailullisen tason mukaan. Ne nuoret, jotka osallistuivat aktiivisemmin ja korkeammalla kilpailullisella tasolla urheiluseuraharrastukseen kokivat saavansa enemmän tukea sekä vanhemmiltaan että kavereiltaan. Aktiivisemmin ja korkeammalla kilpailullisella tasolla harrastukseen osallistuvat nuoret ilmoittivat myös perheen sosioekonomista asemaa kuvaavan perheen varallisuusindeksin olevan hieman parempi. Perheen varallisuusindeksi oli parempi myös niiden nuorten keskuudessa, jotka kokivat saavansa van-hemmiltaan enemmän tukea. Vanhempien ja kavereiden tuella näyttäisi olevan tärkeä merkitys urheiluseuraharrastuksen taustalla. Myös perheen sosioekonomisella taustalla näyttäisi olevan jonkinlainen merkitys urheiluseuraharrastamisen kannalta. Nämä tekijät olisi hyvä ottaa huomioon, kun pohditaan keinoja lasten ja nuorten urheiluseuraharrastamisen edistämiseksi ja harrastuksen jatkumisen tukemiseksi. Mahdollisimman monen lapsen ja nuoren urheiluseuraharrastuksen mahdollistaminen ja edistäminen voi vaatia myös urheiluseurojen toimintakulttuurin muokkaamista. Asiasanat: urheiluseuraharrastaminen, lapset ja nuoret, vanhempien tuki, kavereiden tukifi
dc.description.abstractKiviluoma, T. 2018. Parents and peers as supporters of 11 to 15-year old children and adolescents` participation in sport club activities. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master's thesis, 72 pp., 3 appendices. Regular physical activity is a key element of development and well-being of children and adole-cents. Sport clubs have a fundamental role in promoting the physical activity of children and adolescents. Sport clubs have also an opportunity to further support the well-being of children and adolescents. The aim of this thesis was to examine the sport club participation of 11 to 15-year old children and adolescents, as well as the parental and peer support to sport club participation. This study was a quantitative survey based on year 2016 LIITU study`s material. LIITU is a nationwide study, which gathers information about school-aged children and adolescents` physical activity and related factors. The subjects of this study were five-, seven- and nine-graders. A total of 4696 five- to nine-graders responded to LIITU questionnaire. The questions analyzed in this study covered sport club participation, parental and peer support and socioeconomical backround of the family. Statistical methods used were frequensis, crosstabulation, x2-test and One-way ANOVA. Based on this study 58 procent of 11 to 15-year old children and adolescents participated in sport club activities. However participation seems to decrease with age, especially after 13th year of age. Also the parental and peer support seem to decrease with age. According to this study parental and peer support seem to vary depending on sport club participation and the level of the competition. Parental and peer support were greater among those adolescents who participated in sport club activities more actively and competed in a higher level. These adolescents also reported the family affluence scale to be a bit higher. Family affluence scale was also higher among those adolescents who experienced more support from their parents. Parental and peer support seem to have an important role in participation in sport club activities. Also the socioeconomical backround seems to have some kind of meaning when considering the sport club participation. These factors should be considered when discussing the ways to promote sport club participation and to support the continuance of the participation. Changes in sport club procedures might be also required to enable and to promote the participation of as many children and adolescents as possible. Key words: sport club participation, children and adolescents, parental support, peer supporten
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherurheiluseuraharrastaminen
dc.subject.otherlapset ja nuoret
dc.subject.othervanhempien tuki
dc.subject.otherkavereiden tuki
dc.titleVanhemmat ja kaverit 11-15-vuotiaiden urheiluseuraharrastuksen tukijoina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805022431
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2018-05-02T19:48:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysotukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record