Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen,Marjo
dc.contributor.authorKokkonen, Satu
dc.date.accessioned2017-06-08T20:57:08Z
dc.date.available2017-06-08T20:57:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1703426
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54384
dc.description.abstractTutkimuksen tehtävänä oli selvittää lähiesimiehen vallankokemus. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat johtajuus, valta ja kokemus. Lähestyn aihetta määrittelemällä oman käsitykseni johtajuudesta ja vallasta sekä perustelemalla niitä käsitteitä, joihin tutkimuksessani tukeudun. Lähiesimiehinä toimitaan keskeisessä tehtävässä toteuttamassa organisaation strategiaa. Niin ikään lähiesimiehenä toimiminen tapahtuu ylemmän johdon ja työntekijätason välimaastossa, jolloin oma toiminta on nähtävä osana laajempaa kokonaisuutta. Lähiesimiehen on oltava hyvin perillä organisaationsa rakenteesta sekä toimintaperiaatteista, jotta henkilöstön ohjaaminen oikeaan suuntaan mahdollistuu. Lähiesimiehen toiminnan tavoitteena on strategisten tavoitteiden muuttaminen käytännön tekemiseksi. On oltava strateginen visio, jota kohti esimies ”alustaan kuljettaa”. Johtamisessa yksi haasteista on muutoksen johtaminen. Muutokset ovat jatkuvia. Tänä päivänä on kyettävä vastaamaan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Jatkuvien muutosten vuoksi henkilöstön turvallisuudentunne voi horjua ja se voi aiheuttaa työyhteisöön levottomuutta. Tutkimukseni on kokemustutkimus vallasta. Tutkimukseeni osallistui haastatteluilla yhdeksän sosiaali- ja terveydenhuollon lähiesimiestä. Haastattelut toteutin avoimen haastattelun keinoin. Avoin haastattelu sopii fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusmetodiin, jota hyödynsin aineiston analyysivaiheessa. Lähiesimiehet kokivat vallan moniuloitteisesti. Ensimmäinen kokemus vallasta oli negatiivinen. Valta-sanana toi mielleyhtymiä käskyttämisestä, määräämisestä ja jopa diktatuurista. Tutkittavien pohdittua valtaa syvemmin, muodostui heille myös positiivisia kokemuksia vallan käyttämisestä. Esimiehenä todettiin tarvittavan valtaa. Valtaa tulee käyttää ja vallan kautta myös arvostuksen todettiin kasvavan silloin kun valtaa käytetään oikealla tavalla. Vallan oikeanlainen käyttäminen tarkoittaa tutkimuksessani tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta työntekijöitä kohtaan. Tutkimukseni mukaan työntekijät voivat hyvin, jos he saavat kokemuksen vaikuttamisesta. Tutkimuksessani esimiehet kuvaavat vallan käyttämistä oikeaksi silloin, kun esimies voi kokea itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi. Tällöin työyhteisö uskaltaa toimia itsenäisesti ilman jatkuvaa ohjausta. Tämä ei kuitenkaan poista esimiehen vastuuta yksiköstään. Tutkimukseni mukaan varma esimies uskaltaa ottaa vastuun ja seistä sanojensa takana. Asiasanat: johtajuus, valta, kokemusfi
dc.description.abstractExperience of power usage by Middle Management in the area of social services and healthcare. Satu Kokkonen Social sciences Masters degree research Department of social sciences and philosophy Jyväskylä Univerity Tutor: Marjo Kuronen Spring 2017 70 pages + 1 appendix The research targets to analyze experiance of power usage by Middle Management. Main concepts in the research are management and leadership, power and experience. I have approached the topic by defining my own interpretation of management and power as well as by stating arguments for the concepts supporting my research. Middle Management acts in a central role as it comes to realisation of the strategy defined for the Organisation. Placed in a space between top management and employees, Middle Management needs to see its own actions as part of the larger Organisation. Middle Management needs to know well the structure of the organisation and its operating principals in order to lead employees to the right direction. Middle Management needs to transform the strategic targets of the Organisation to practical actions performed by employees. There needs to be a strategic vision towards which the Middle Management "steers the vessel”. One of challenges is change management and change is permanent in an Organisation. Today, it is necessary to be able to adapt permanently according to changing needs. Permanent changes may impact employees’ feeling of security and bring unrest to working community. My research is an empiric study of power in which I have interviewed nine members of Middle Management in the area of social services and healthcare. The interviews have been open interviews. The method of open interviews suits to phenomenological - hermeneutic research method that I have used in the analyse phase. Middle Management experiences usage of power in different dimensions. First experience is negative; power as word brings images of ordering, commanding, even of dictatorship. While considering power more deeply, the research subjects found also positive experiences of power usage. As managers, they consider that power is needed. Power should be used and through power usage estime was considered to grow when power was used correctly. Right usage of power in my research means equity and fairness towards employees. According to my research, employees feel good if they can experience that they have influence. In my research middle management describes power usage as correct once the manager feels that they are needed as little as possible. In this kind of situation the working community operates autonomously without continuous guidance. This does not however relief the manager from the responsibility for his or hers unit. According to my research, a self confident manager takes responsibility and stands behind his or hers words. Key words: management, power, experienceen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAsiasanat: johtajuus
dc.subject.othervalta
dc.subject.otherkokemus
dc.titleLähiesimiehen vallankokemus sosiaali- ja terveysalalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201706082755
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2017-06-08T20:57:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysososiaaliala
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record