Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila Kirsti
dc.contributor.authorKnaappila, Riitta
dc.date.accessioned2017-05-25T19:11:55Z
dc.date.available2017-05-25T19:11:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1702261
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/54120
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Knaappila, R. 2017. TRE -harjoittelulla rentoutta ja mielen rauhaa – unihäiriöitä potevien työikäisten kokemuksia TRE -harjoittelusta (Tension releasing exercises) ja nukkumisesta. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 64 s., 3 liitettä. Unettomuus on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa haitallisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Joka kolmas työikäinen suomalainen kärsii tilapäisestä unettomuudesta ja kymmenesosalla esiintyy kroonista unettomuutta. Unettomuuden Käypä hoito -suosituksen (2015) mukaan uniongelmiin on tärkeä löytää muita ratkaisuja kuin unilääkkeet, joilla on haitallisia sivuvaikutuksia sekä yhteys lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Tension/Trauma Releasing Exercises (TRE), stressinpurkuliikkeet on kehollinen itsehoitomenetelmä, joka aktivoi limbisen järjestelmän toimintaa. Menetelmä perustuu kehon biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tai muista kuormittavista tilanteista. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin osallistujien kokemuksia TRE -harjoittelusta ja nukkumisesta 10 viikkoisen intervention aikana. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millä tavoin osallistujat kokevat TRE -harjoittelun ja kuinka he nukkuvat harjoittelun jälkeisinä öinä. Interventioon osallistui 10 henkilöä (naisia n=8, miehiä n=2). Tutkimusaineisto koostui osallistujien pitämistä päiväkirjoista intervention aikana syyskuusta marraskuuhun 2015. Interventioon kuului ohjattu TRE -ryhmäharjoitus kerran viikossa sekä osallistujien itsenäinen harjoittelu 1-3 kertaa viikossa. Lisäksi osallistujilta kerättiin tietoa nukkumiseen liittyvistä tekijöistä BNSQ -unikyselylomakkeella intervention alussa ja lopussa. Päiväkirja-aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla ja kyselyaineisto analysoitiin käyttäen frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. TRE -harjoittelu koettiin pääasiassa myönteisenä sekä hyödyllisenä rauhoittumisen ja rentoutumisen välineenä, joka lievensi arjen kiireistä, stressaantunutta tai ahdistunutta olotilaa, lisäksi menetelmä koettiin kipua lievittävänä. Harjoituksen jälkeen koettiin sekä levottomia että levollisia öitä. Yöaikaiset heräämiset pysyivät ennallaan. Sen sijaan puolella osallistujista nukahtamiseen kuluva aika lyheni sekä aamu- ja päiväaikaista väsymystä koettiin jonkin verran harvemmin intervention lopussa kuin alussa. Tutkimustulosten perusteella rentouttavana ja rauhoittavana koettu TRE -menetelmä koettiin vaikuttavan myönteisesti nukahtamiseen ja päiväaikaiseen jaksamiseen, minkä vuoksi TRE -menetelmää voidaan hyödyntää uniongelmaisilla työikäisillä jaksamista ja hyvinvointia tukevana itsehoitomenetelmänä. Asiasanat: Tension releasing exercises, itsehoitomenetelmä, työikäinen, nukkuminen, unihäiriötfi
dc.description.abstractABSTRACT Knaappila, R. 2017. ”TRE -training relaxation and peace of mind"- working-age people suffering from sleep disorders experience TRE -training and sleep. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master's thesis, 64 pp., 3 appendices. Insomnia is a global phenomenon that adversely affects the health and quality of life. One third of the working-age Finnish suffer from temporary insomnia and tenth occur in chronic insomnia. According to the Current Care Guidelines of insomnia (2015) is important for sleeping problems find other solutions than sleeping pills that have harmful side effects, as well as access to increased mortality. Tension / Trauma Releasing Exercises (TRE) is a bodily self-help method, which activates the activity of the limbic system. The method based on the body's biological and neurological ability to recover from stressful situations or other burden on the environment. This study surveyed participants experiences of TRE -training and sleep during the 10-weeks intervention. The aim was to provide information on how the participants feel TRE -training and how they sleep after training. Intervention attended by 10 people (women n = 8, men n = 2). The data consists of keeping diaries of the participants during the intervention from September to November 2015. Intervention was controlled TRE -group exercise once a week, as well as independent work of participants 1-3 times a week. In addition, the participants collected information on factors associated with sleeping BNSQ -sleep questionnaire at the beginning and at the end of the intervention. Diary data were analyzed by qualitative content analysis and survey data were analyzed using frequencies and percentages. TRE -training was seen as mainly positive, as well as a useful tool for calming and relaxation, which mitigated the everyday life, the stressed and anguished state of mind, in addition to the method was seen as an analgesic. After the exercise was felt restless and the restful nights. Term awakenings remained unchanged. Instead, this time for the participants to fall asleep was reduced, as well as morning and daytime drowsiness was seen as somewhat less at the end than at the beginning of the intervention. Based on the results relaxant and sedative affection TRE -method was seen as a positive impact on falling asleep and day-time endurance, which is why the TRE -method can be utilized for working age people who suffer from sleep problems, coping and well-being in support of self-help method. Key words: Tension releasing exercises, selp-help method, working age, sleeping, sleep disordersen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertension releasing exercises
dc.titleTRE -harjoittelulla rentoutta ja mielen rauhaa : unihäiriöitä potevien työikäisten kokemuksia TRE -harjoittelusta (tension releasing exercises) ja nukkumisesta
dc.title.alternativeUnihäiriöitä potevien työikäisten kokemuksia TRE -harjoittelusta (tension releasing exercises) ja nukkumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705252503
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2017-05-25T19:11:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoitsehoito
dc.subject.ysotyöikäiset
dc.subject.ysouni
dc.subject.ysostressinhallinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record