Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaja, Teppo.
dc.contributor.authorBäckström, Sara
dc.contributor.authorOulmane, Reda
dc.date.accessioned2017-05-02T18:02:09Z
dc.date.available2017-05-02T18:02:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1700619
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53744
dc.description.abstractBäckström, S. & Oulmane, R. 2017. Liikuntaa opettava luokanopettaja: Opettajaksi sosiaalis-tumisen vaiheiden ja opetussuunnitelman vaikutus näkemyksiin ja tavoitteisiin liikunnanope-tuksessa. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen pro gradu -tutkielma, 73 s., 4 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvata, millaisia asioita luokanopettajat pitävät liikunnanopetuksessa tärkeinä sekä sitä, mistä tekijöistä opettajien koettu osaaminen ja tavoit-teet kumpuavat. Lisäksi pyrkimyksenä oli kuvata liikuntaa opettavan luokanopettajan opetus-filosofian muodostumisen vaiheita. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluin, jonka viideksi liikunnanopetustyötä ohjaa-vaksi pääteemaksi nousivat opetussuunnitelma, henkilökohtainen liikuntatausta, opettajankou-lutus, työyhteisö ja resurssit sekä oma liikunnanopettajuus. Tutkimusjoukko koostui neljästä eteläsuomalaisesta liikuntaa opettavasta luokanopettajasta. Aineisto käsiteltiin sisällönanalyy-sein, joiden löydöksiä peilattiin alkuperäiseen viitekehykseen. Vertailussa tulkittiin, että liikunnanopetuksen arvopohja kumpuaa ensisijaisesti opettajankou-lutuksen edustamista arvoista sekä opetussuunnitelmasta, sisältöjen puolestaan liikuntataus-tasta ja liikunnan opinnoista. Asenteeseen liikunnanopetusta kohtaan vaikuttivat selkeästi työ-yhteisön liikuntamyönteisyys, omat kokemukset liikunnasta, pedagogis-didaktinen kokemus sekä yleinen tapa kohdata oppilaat. Työssä pärjäämisen kokemista vaikuttaisivat tukevan eri-tyisesti pedagogis-didaktinen osaaminen, oppilaan kohtaamisen taidot, liikunnallinen koke-mus ja henkilökohtainen harjoitepankki sekä opetussuunnitelman tuntemus. Tutkittujen opet-tajien valmiudet opettaa liikuntaa tulkittiin hyviksi. Liikunnan merkitystä terveyden ja hyvin-voinnin kannalta korostettiin, ja opetussuunnitelma ohjasi selkeästi opetusta. Opettajat kuva-sivat liikunnanopetustaan yksilölliseksi ja oppilaslähtöiseksi resurssien mahdollistamissa puit-teissa. Lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys kulkivat liikunnanopetuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen rinnalla. Tutkimuksen yhteenvetona tuotettiin koonti, jossa tarkasteltiin aineistolähtöisessä sisällönana-lyysissa muodostuneiden pääluokkien ja opetussuunnitelman vaikutusta kussakin sosiaalistu-misen vaiheessa. Tässä tutkimuksessa opettajien opetusfilosofian muodostumisessa opettajak-si sosiaalistumisen vaiheista merkittävin oli viimeisin, eli työelämän vaihe. Liikunnanopetta-juuden perustan kehittymisen kannalta liikuntasuhde ja opettajankoulutus olivat kuitenkin keskeisiä vaiheita, joiden vaikuttavuus säilyi läpi koko prosessin. Liikuntaa opettavan luokan-opettajan opetusfilosofian muodostumisen eri vaiheita ja niiden sisältöjä tulisi tutkia lisää, ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat huomioiden. Tärkeää olisi tarkastella työssä jaksamisen sekä opetuksen laadun kannalta koetun ja todellisen pätevyyden yhteyksiä.fi
dc.description.abstractBäckström, S. & Oulmane, R. 2017. Elementary classroom teacher as a physical education teacher: The effect of socialization process and the curriculum on teachers' views and goal in physical education. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 73 pp.. 4 appendices. The purpose of this study was map and describe what matters elementary classroom teachers considered important in physical education. The factors of which their self-evaluated profes-sional capability and the goals of their teaching are based on were also studied. An important goal of this study was to describe the development phases of an elementary classroom teacher who teaches physical education. The data was collected through theme interviews. Five pre-determined main themes were the curriculum, personal sports and physical education background, teacher education, working environment including resources and teachership in physical education. Four southern Finnish teachers were interviewed. A content analysis was conducted on the material after which re-sults were compared to the original frame of reference. The interpretation revealed the set of values in physical education to originate specifically from the values presented in teacher education and the curriculum whereas the contents of the teaching were dependant on personal sports and physical education background and the phys-ical education courses in teacher education. The attitude towards teaching physical education was highly depending on the positivity of the school society, personal experiences in sports, professional experience and the general way of confronting the students. Along with the pre-vious, personal pool of exercises and the curriculum were crucial for coping as a physical education teacher. The subjects seemed to have solid acquirements for teaching physical edu-cation. They considered health and well being important and the curriculum was clearly di-recting their work. The subject described their teaching as individual and pupil oriented con-sidering the given resources. Through physical education and other physical activities, the teachers aimed to support the general socialization process in education. As a result of this study, an overview table was created to indicate the relationship of the main findings of the content analysis and the curriculum compared to the phases of the socialization process. Professional career as the final phase of the socialization process appeared the most important considering the forming of a personal teaching philosophy. However, personal his-tory and teacher education remained significant in the matter throughout the process. The forming process of the teaching philosophy in this teacher group should be further researched, keeping in mind the timely phenomena. Regarding working welfare and the quality of the teaching both the considered and actual teaching skills should be taken into account.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikunnanopetus
dc.subject.otherluokanopettaja
dc.subject.othersosiaalistuminen
dc.subject.otheropetusfilosofia
dc.titleTapaustutkimus liikuntaa opettavista luokanopettajista : opettajaksi sosiaalistumisen vaiheiden ja opetussuunnitelman vaikutus näkemyksiin ja tavoitteisiin liikunnanopetuksessa
dc.title.alternativeOpettajaksi sosiaalistumisen vaiheiden ja opetussuunnitelman vaikutus näkemyksiin ja tavoitteisiin liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201705022153
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2017-05-02T18:02:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record