Show simple item record

dc.contributor.advisorHeinonen, Ari
dc.contributor.authorLeskinen, Karoliina
dc.date.accessioned2017-04-11T08:04:20Z
dc.date.available2017-04-11T08:04:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1694711
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53558
dc.description.abstractTarkoitus: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Murtumatta mukana – lujuutta liikkumalla – vertaiskoulutettujen ohjaajien ohjaamiin vertaisliikuntaryhmiin osallistumisella yhteyttä ryhmäläisten fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen toimintakykyyn ja tasapainoon. Menetelmät: Tutkimusasetelma oli havainnoiva poikkileikkausasetelma. Eläkeliiton osoittamat vertaisohjaajat Jyväskylän ja Lapuan alueella tiedottivat tutkimuksesta ja jakoivat kysely-lomakkeita tutkimuksesta kiinnostuneille vertaisliikuntaryhmäläisille. Tutkimuskyselyitä pa-lautui 100 kpl, joista muodostettiin <6kk liikuntaryhmässä mukana olleiden (N=43) ja >6kk liikuntaryhmässä mukana olleiden (N=57) ryhmät. Lisäksi vapaaehtoisille halukkaille (N=62) tehtiin tasapainolevymittaus, kahdeksikkojuoksutesti ja viiden kerran tuoliltanousutesti hel-mikuun 2015 aikana liikuntaryhmien yhteydessä. Ryhmien keskiarvojen eroja analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä, riippumattomien otosten t-testillä, sekä Mann-Whitneyn U-testillä. Fyysisen aktiivisuuden, toimintakykytestitulosten sekä tasapainotestitulosten vaih-telua pyrittiin selittämään lineaarisen ja logistisen regression avulla. Tulokset: Tutkimukseen osallistujat (N=100) olivat keskimäärin (SD) 71.1 (0.6) vuotiaita, ja heidän painoindeksinsä oli 26.6 (0.4). Ryhmät erosivat merkitsevästi toisistaan iän ja BMI:n perusteella. Pidempään liikuntaryhmässä mukana olleet >6kk ryhmäläiset olivat iäkkäämpiä 72.5 (0.7), (p<0.01), mutta heidän painoindeksinsä oli pienempi 25.6 (0.4), (p<0.01). Koko aineistossa fyysinen aktiivisuus oli keskimäärin 25.0 (13.5) MET tuntia/vko. Ikäerosta huoli-matta ryhmien fyysisen aktiivisuuden määrässä, tasapainotestissä ja toimintakykytesteissä ei havaittu merkitsevää eroa. Iäkkäämmät, pidempään liikuntaryhmässä mukana olleet henkilöt olivat fyysiseltä toimintakyvyltään yhtä hyviä kuin nuoremmat vertaiset. Johtopäätökset: Tällä tutkimusasetelmalla vertaisliikuntaryhmiin osallistumisella ei voitu osoittaa olevan yhteyttä ryhmäläisten fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen toimintakykyyn ja tasapainoon tilastollisesti merkitsevästi. Vertaisliikuntaryhmään osallistumisella näyttäisi kui-tenkin olevan yhteyttä fyysisen aktiivisuuden, toimintakyvyn ja tasapainon ylläpitämiseen hyvällä tasolla ryhmäläisten ikääntyessä. Vertaisliikunnanohjaajien kouluttaminen ja liikunta-ryhmätoiminnan tukeminen on kannatettavaa toimintaa väestön ikääntyessä, ja helpottaa kun-tien resurssipulaa ikääntymisestä aiheutuvien, toimintakykyä heikentävien haittojen ennalta-ehkäisyssä.fi
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study was to investigate whether there is a connection between par-ticipating in an exercise group instructed by a peer educated by Eläkeliitto to instruct an exer-cise class to prevent osteoporosis, and the participants’ level of physical activity, balance and physical function. Methods: The design was a cross sectional observational study. Eläkeliitto appointed 3 peer instructors from Jyväskylä and Lapua areas to participate in the study. The peer instructors informed interested volunteers and handed out questionnaires during exercise groups. Alto-gether, 100 questionnaires were returned. In the analysis the participants were divided into two groups based on the length of their participation; <6 months (N=43) and > 6 months (N=57). In addition, volunteers (N=62) were tested on the balance board, figure-of-eight-run and 5x sit-to-stand tests during their exercise classes in February 2015. The results were ana-lyzed by independent samples t test, Mann Whitney test, and univariate analysis of covari-ance. Linear and logistic regression analyses were used to determine variables that explained the variance of the test results. Results: The mean age (SD) of the participants was 71.7 (0.6) years and the BMI was 26.6 (0.4). There was a significant difference between age and BMI of the two groups. Participants in the >6months group had a higher age of 72.5 (0.7) years (p<0.01) and a lower BMI of 25.6 (0.4), (p<0.01). The overall mean level of physical activity measured by MET hours was 25.0 (13.5) METh/week. Despite the significantly higher age the participants of the >6month group presented an equally high level of physical activity, and equally good results in the balance board measurements, the figure-of-eight-run and 5x sit-to-stand tests. Conclusions: A statistically significant connection between participating in the peer exercise group and physical activity, balance and physical function could not be found. However, par-ticipating in the peer exercise group appears to have an effect on maintaining the level of physical activity, balance and physical function with increasing age. In conclusion, educating peers to instruct exercise groups in their community can be recommended and is beneficial to the community in preventing physical function decline associated with aging.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (72 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherOsteoporoosi
dc.subject.otherikääntyminen
dc.subject.othervertaistuki
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othertasapaino
dc.subject.otherfyysinen toimintakyky
dc.titleMurtumatta mukana - lujuutta liikkumalla : liikuntaryhmiin osallistumisen yhteys ryhmäläisten fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen toimintakykyyn ja tasapainoon
dc.title.alternativeLiikuntaryhmiin osallistumisen yhteys ryhmäläisten fyysiseen aktiivisuuteen, fyysiseen toimintakykyyn ja tasapainoon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704111961
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2017-04-11T08:04:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoosteoporoosi
dc.subject.ysomurtumat
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysotasapaino
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record