Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorTörhönen, Tuula
dc.date.accessioned2016-11-20T23:12:21Z
dc.date.available2016-11-20T23:12:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1643300
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51930
dc.description.abstractTuula Törhönen (2016), Naisyrittäjän hyvinvointi. Nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, terve-yskasvatuksen pro gradu –tutkielma, 68 s., 6 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveydestä ja työkyvystä sekä selvittää, vastaako nuorten yrittäjien kuvailema arki vallalla olevaa aina töissä –mielikuvaa, joka usein yrittäjyyteen liitetään, vai ovatko nuoret naisyrittäjät lähteneet yrittäjyyteen toisenlaisista lähtökohdista. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä oli avoin teemahaastattelu ja analyysimenetelmänä sisällönanalyysi. Haastattelut tehtiin touko-syyskuussa 2015 videovälitteisesti tai puhelimitse. Tutkimukseen osallistui kuusi nuorta, jotka toimivat yrittäjinä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnissa. Naiset olivat iältään 22–33-vuotiaita ja olivat toimineet yrittäjinä 1–8 vuotta. Tämän tutkimuksen perusteella nuoret naisyrittäjät tiedostavat hyvin, kuinka oma terveys ja työkyky vaikuttavat yrityksen toimintaan. He ymmärtävät myös kuinka kokonaisvaltaisesti omaan terveyteen ja työkykyyn tulee panostaa. Yrittäjien täytyy osata asettaa itselleen rajoja, sillä muutoin työ voi viedä mennessään ja edessä voi olla loppuun palaminen. Yrittäjä tarvitsee suunnittelu- ja ennakointitaitoja, joiden avulla kokonaisuuden työn ja muun elämän kans-sa saa rakennettua toimivaksi. Yrittäjien mukaan yrittäjyyden perusasioihin liittyvä tiedonsaanti ja tarjolla oleva koulutuksen löytäminen voi olla haasteellista. Toisaalta yrittäjän aika kuluu pääasiassa päivittäisen liiketoiminnan pyörittämiseen ja vaatii yrittäjältä paljon oma-aloitteisuutta, jotta tarvittavan lisäinformaation itselleen saa hankittua. Yrittäjän hyvänä apuna ovat erilaiset verkostot, joita yrittäjät mahdollisuuksien mukaan hyödyntävät. Tämän tutkimuksen tietoja voivat hyödyntää yrittäjät oman yrityksensä toimintaa suunnitellessaan. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää tuen muotojen uudistamisessa ja laadukkaammassa kohdentamisessa. Oppilaitokset voivat omalta osaltaan miettiä, kuinka eri koulutusohjelmissa voidaan uudella tavalla ottaa huomioon yrittäjyys yhtenä uravaihtoehtona ja kiinnittää huomiota terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseen yrittäjäuran aikana. Päätöksentekijät voivat käyttää tuloksia pohtiessaan hyvinvointia tukevia yrittäjäpalveluita ja palveluiden taustalla olevia rakenteita. Avainsanat: Naisyrittäjät, hyvinvointi, terveys, työkyky, osaaminen, vertaistukifi
dc.description.abstractTuula Törhönen (2016), Well-being of female entrepreneur. Factors influencing the health and work ability of young female entrepreneurs. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 68 pp., 6 appendices. The purpose of this study was to gather notions of health and work ability by young female entrepreneurs. Aim was to describe whether the popular belief of entrepreneurs’ always on duty mentality was still true among young entrepreneurs or have these young female entrepreneurs started their entrepreneurship from a different foundation. The study was a qualitative interview study. Open theme interview was the method for col-lecting the data and analysis was carried out using content analysis. The interviews were conducted between May and September 2015 via video conference or via telephone. Six young women participated, they were entrepreneurs from Northern Ostrobothnia, Central Ostrobothnia and Kainuu. Women were between ages 22 and 33 and had been entrepreneurs for one to eight years. According to this study young female entrepreneurs acknowledge well how their own health and work ability influence the operation of their enterprise. They also understand how comprehensive input one needs for one’s health and work ability. Entrepreneurs benefit from boundaries set for themselves, otherwise work can carry one away and this can result in burn out. Entrepreneurs need planning and anticipation skills through which work and other parts of life as a whole can be constructed to a working combination. Entrepreneurs report that getting basic information regarding entrepreneurship and finding suitable training opportunities can be challenging. On the other hand it is possible that time of the entrepreneur is mainly utilised for daily business affairs. It requires a lot of initiative from the entrepreneur in order to find the needed additional information. Different networks pre-sent as a useful help for the entrepreneurs and they are utilised when possible. The results of this study can be beneficial for entrepreneurs when they plan their business operations. Additionally, results can be used when renewing or improved targeting of entrepreneurial services. Schools at different levels can also for their part evaluate how different educational programmes can in a new way consider entrepreneurship as career choice and draw attention to maintaining health and work ability during their career as an entrepreneur. Policymakers can utilise the results when considering entrepreneurial services or the structure behind these services. Key words: Women entrepreneurs, well-being, health, work ability, knowledge, peer supporten
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernaisyrittäjät
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherterveys
dc.subject.othertyökyky
dc.subject.otherosaaminen
dc.subject.othervertaistuki
dc.titleNaisyrittäjien hyvinvointi : nuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
dc.title.alternativeNuorten naisyrittäjien käsityksiä terveyteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201611214686
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2016-11-20T23:12:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysotyökyky
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysovertaistuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record