Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorJääskeläinen, Otto
dc.date.accessioned2016-06-05T08:17:34Z
dc.date.available2016-06-05T08:17:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50111
dc.description.abstractPilvipalvelut ovat olleet markkinoilla vuosien ajan, mutta niiden käyttö on läh- tenyt kunnolla kasvuun vasta viime vuosina. Ne ovat tuoneet yrityksille uusia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia, joita perinteiset ulkoistamistavat eivät pysty tarjoamaan. Perinteisillä ulkoistamistavoilla ja menetelmillä tässä tutkimukses- sa tarkoitetaan kaikkia IT:n ulkoistusmuotoja, jotka ovat tulleet markkinoille ennen pilvipalveluita. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa pyrittiin löytä- mään ratkaisevat eroavaisuudet perinteisten menetelmien ja pilvipalveluiden välille hyötynäkökulmasta. Tutkielman alussa käsitellään ensin ulkoistamisen ja IT:n ulkoistamisen käsitteet, mitkä ovat IT:n ulkoistamisen tarkoitus, tavoit- teet ja hyödyt. Toisessa luvussa käydään läpi perinteinen malli ja pilvipohjainen malli, sekä tutustutaan kummankin mallin ohjelmistoratkaisuihin, ASP:en (Ap- plication Service Provider) ja SaaS:iin (Software as a Service). Lopuksi vielä suo- ritetaan vertailu näiden mallien ja niiden hyötyjen välillä, sekä suoritetaan lop- pupohdinta. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina löydettiin tärkeimmät eroavaisuu- det hyötyjen näkökulmasta pilvipalveluiden ja perinteisten ulkoistamismuoto- jen välillä. Tärkeimmät hyödyt, mitä pilvipalvelut pystyvät tarjoamaan perin- teisiin tapoihin nähden, ovat parempi skaalautuvuus, kustannustehokkaat hin- noittelumallit, virtualisointi, sekä pilvipalveluiden käyttöönoton helppous. Tutkimuksessa ei perehdytty tarkemmin pilvipalveluiden tämänhetkisiin on- gelmiin tai uhkiin, vaan tutkimus keskittyi nimenomaan niiden tarjoamiin hyö- tyihin ja kuinka yritykset ja organisaatiot pystyvät hyötymään niistä verraten vanhempiin, perinteisiin IT:n ulkoistamistapoihin.fi
dc.description.abstractCloud computing has existed on the outsourcing markets for many years but the use of them has started to increase during the past few years. They have brought new benefits and opportunities for companies that the traditional out- sourcing methods can’t offer. In this thesis, traditional outsourcing methods refer to all of the outsourcing methods that have existed before the cloud com- puting. This thesis was executed as a literature review and its goal was to find dif- ferences between traditional outsourcing methods and cloud computing that matter from the benefits perspective. In the beginning of the thesis, is an intro- duction of the concepts of outsourcing and information technology outsourcing and what are the goals, benefits and the meaning of the information technology outsourcing. In the second chapter, the cloud computing outsourcing model and the traditional information technology outsourcing models are discussed. There is also a deeper search into both models’ software solutions, ASP (Appli- cations Service Provider) and SaaS (Software as a Service). Lastly we compare these two models and their benefits and do the final discussion about the topic. The main results of the thesis are the differences between the traditional outsourcing methods and cloud computing from the benefits perspective. The most important benefits that the cloud computing can offer, compared to the traditional outsourcing methods, are the better scalability, cost-efficient pricing models, virtualization and the easy implementation process of the cloud ser- vices. This thesis does not include the problems or threats of the cloud compu- ting because it focuses on the benefits of the cloud computing and how compa- nies and organizations can benefit by using them compared to traditional out- sourcing methods.en
dc.format.extent31
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpilvipalvelut
dc.subject.otherperinteiset ulkoistamistavat
dc.subject.otherSaaS
dc.subject.otherASP
dc.subject.otherulkoistaminen
dc.titlePilvipalveluiden hyödyt verraten perinteisiin IT:n ulkoistamistapoihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606052884
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-06-05T08:17:35Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record