Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorTanskanen, Marko
dc.date.accessioned2016-01-13T11:32:48Z
dc.date.available2016-01-13T11:32:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1507341
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48348
dc.description.abstractLiiketoimintamalli on käsite, joka on vakiintunut liiketalouden ammattilaisten keskuudessa 1990-luvulta alkaen elektronisen liiketoiminnan kehittymisen myötä. Huolimatta siitä, että liiketoimintamalli käsitteenä on yleistynyt, tieteellistä yhteisymmärrystä siitä mitä sillä tarkasti tarkoitetaan, mitä se pitää sisällään ja miten sitä kehitetään, ei ole saavutettu. Aihe on vielä epäselvä varsinkin ohjelmistoalalla. Viimeaikaiset tieteelliset artikkelit painottavat arvon luomista, toimittamista ja vangitsemista liiketoimintamalleissa, sekä asiakaskeskeisyyttä ja kokeilua keskeisinä teemoina niiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Nämä voisivat olla hyviä näkökulmia myös ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia liiketoimintamalleja suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä käytetään, miten ne eroavat nuorten startup-yritysten ja vanhempien vakiintuneiden yritysten välillä, ja kuinka ohjelmistoalan liiketoimintaa voitaisiin kehittää Lean-ajatuksen avulla. Näkökulmana on asiakaslähtöisyys (customer-orientation) ja uusien liiketoimintamallien kokeilu (experimenting). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu Eric Riesin (2011) ja Steve Blankin (2013) ”Lean Startup” -teorian pohjalta. Tutkielman teoriaosuus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyttiin ohjelmistoalan liiketoimintamalleista ja Lean-kehitysmenetelmistä julkaistuun kirjallisuuteen. Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka lähetettiin paperisena ja elektronisena 5052 suomalaiselle ohjelmistoalalla toimivalle yritykselle. Vastauksia saatiin 501 yritykseltä. Tulosten perusteella suomalaiset ohjelmistoyritykset noudattavat asiakassuuntautunutta strategiaa, kun asiakaspalautetta suositaan intuition sijaan. Lisäksi vaiheittaista iteratiivista suunnittelua suositaan suunnitelmaperustaisen kehitystyön sijaan, kun yrityksen liiketoiminnan suunnittelu on jatkuvaa, ja strategiaa sopeutetaan markkinoilta saatuun palautteeseen. Monet yritykset myös kokeilevat erilaisia liiketoimintamalleja ja lähestymistapoja kunnes löytävät toimivan. Kun puhutaan eri-ikäisten yritysten strategisista päätöksistä, näyttäisi liiketoiminnan suunnittelu olevan startupeilla kokeilevampaa, jatkuvampaa ja osallistavampaa kuin vakiintuneilla yrityksillä, ja startupit myös muokkaavat strategiaansa jossain määrin enemmän asiakaspalautteen mukaan. Yrityksen kasvuhalukkuuteen näyttäisi vaikuttavan eniten sen tyyppi ja ikä.fi
dc.description.abstractThe business model is a concept that has been well-established among business management professionals since the development of electronic business in the 1990s. Despite the fact that the business model concept has become common, the scientific consensus on what it exactly means, what it contains, and how it is being developed, has not been achieved. The subject is still unclear, especially in the software industry. Recent scientific articles emphasize the creation, delivery and capturing of value in business models, as well as customer orientation and experimenting as key themes for their design and development. These could be good perspectives in the development of the software business also. The subject of this thesis is the business models of Finnish software companies. The purpose of this study is to find out what kind of business models are used for software companies, how they differ between young startups and older established companies, and how the business of software industry could be developed using the Lean ideals. Focus is on customer orientation and experimenting. The theoretical framework of the study is based on the “Lean Startup” -theory by Eric Ries (2011) and Steve Blank (2013). The theoretical part was carried out by a systematic literature review, which focused on the literature written on business models and Lean methods in software industry. The empirical part of the study conducted a questionnaire survey, which was sent on paper and electronically to 5052 Finnish companies operating in the software industry. Responses were received from 501 companies. The results from Finnish software companies adhere to customer-oriented strategy, while customer feedback favors intuition in their strategies. In addition, the stepwise iterative design favors plan-based development, the companies’ business planning is an ongoing process, and the strategy is adapted to the feedback from the market. Many companies are also experimenting with different business models and approaches until they find a working one. When talking about the strategic decisions of companies of different ages, business planning of startups seems to be more experimental, more continuous and more inclusive than business planning of established firms, and startups also, to some extent, reshape their strategy more based on customer feedback. Company’s willingness to growth seems to be most affected by its type and age.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (82 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherasiakaslähtöisyys
dc.subject.otherkokeilu
dc.subject.otherLean
dc.subject.otherliiketoimintamalli
dc.subject.otherohjelmistoala
dc.titleAsiakaslähtöisyys, uusien liiketoimintamallien kokeilu ja iteratiivinen suunnittelu liiketoiminnan kehittämisessä suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601131105
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-01-13T11:32:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysokokeilu
dc.subject.ysolean-ajattelu
dc.subject.ysoliiketoimintamallit
dc.subject.ysoohjelmistoala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record