Show simple item record

dc.contributor.authorMartin, Leena
dc.date.accessioned2015-12-16T19:37:51Z
dc.date.available2015-12-16T19:37:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1506086
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48156
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Nuorten liikunta-aikomukset ja niihin yhteydessä olevat tekijät. WHO-Koululaistutkimus. Martin, Leena Maarit Terveyskasvatuksen pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos 2015 48 sivua, 14 liitettä Ohjaaja TtT Raili Välimaa Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää 7- ja 9-luokkalaisten liikunta-aikomusta 20-vuotiaana. Lisäksi tutkittiin liikunta-aktiivisuutta ja syitä liikkua sukupuolen ja luokka-asteen mukaan, ja olivatko luokka-aste, sukupuoli, nykyhetken fyysinen aktiivisuus, urheiluseurajäsenyys, koettu perheen taloudellinen tilanne tai liikuntasyyt yhteydessä liikunta-aikomukseen 20-vuotiaana. Tutkimusaineistona oli vuoden 2010 WHO-Koululaistutkimus. Tutkimusta varten aineisto rajattiin seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisiin (N=4260). Kvantitatiivisen aineiston tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS 20 ohjelmistolla. Menetelminä analyyseissa käytettiin ristiintaulukointia, χ2 -testiä, faktorianalyysia sekä binääristä logistista regressioanalyysia. Tytöt näkivät itsensä poikia yleisemmin liikkujina 20-vuotiaina. Pojat olivat liikunnallisesti tyttöjä aktiivisempia ja kuuluivat tyttöjä yleisemmin urheiluseuraan. Yleisimmin tärkeitä yksittäisiä liikunnan syitä sekä tytöillä että pojilla olivat hauskan pito, terveyden parantaminen ja hyvään kuntoon pääseminen. Positiiviseen liikunta-aikomukseen myönteisesti yhteydessä olivat urheiluseurajäsenyys, kuormittava vapaa-ajanliikunta ja tytöillä lisäksi nuorempi ikä. Nuorten tärkeiksi kokemista liikunnan syistä positiiviseen liikunta-aikomukseen yhteydessä olivat tytöillä liikunnan aikaansaamat tunteet sekä liikunnan sosiaalisuus, ja pojilla terveys ja ulkonäkö sekä sosiaalisuus. Aikaisempien tutkimusten perusteella kouluiän liikunta-aktiivisuus, intensiivinen liikunta ja seurajäsenyys ovat yhteydessä aikuisiän liikunta-aktiivisuuteen. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että samat tekijät tukevat myös positiivista suhtautumista liikunta-aikomukseen 20-vuotiaana. Urheiluseurat ovat tärkeässä roolissa nuorten liikunta-aktiivisuuden ja -aikomuksen säilyttämisessä aikuisuuteen. Urheiluseurojen tulisikin tähdätä paitsi lasten ja nuorten tavoittamiseen, myös seuroista murrosiän aikana poisputoamisen ehkäisyyn. Sekä urheiluseurojen että muiden nuorille liikuntapalveluita järjestävien tahojen tulisi liikkujalähtöisesti, sukupuoli ja ikä huomioiden, panostaa positiivisten liikuntakokemusten tuottamiseen niin liikunnan sosiaalisuuden, tuloksellisuuden kuin hyvän ilmapiirin kautta.fi
dc.description.abstractABSTRACT Youth’s intentions to be physically active and factors impacting to intentions. HBSC-Study 2010. Martin, Leena Maarit Master thesis in health education University of Jyväskylä, Faculty of Sport and health sciences, Department of health sciences 2015 48 pages, 14 appendices Advisor Ph.D. Raili Välimaa The purpose of this master thesis was to study youth’s intention to be physically active at the age of 20. Also the level of current physical activity and reasons for being physically active were observed. The second aim was also to study the associations between different factors to the likelihood of having positive intention to be physically active at the age of 20. Factors included were age, gender, a membership in sports club, family socioeconomic status and the reasons for being physically active. The data was based on the Health Behavior in School-aged Children (HBSC) Study from 2010. For this master thesis, the data was analysed using only the information of 7th and 9th graders (n=4269). The quantitative data was analysed using SPSS 20 software. To solve the research problems, frequency distributions, cross tabulation, χ2 -test, factor analysis and binary logistic regression analysis were used. Intention to be physically active at the age of 20 was more common among girls than boys. Boys were more physically active than girls, and it was more common to be a member of sport club among boys than girls. Having fun, better health and better outfit were youth’s most common single reasons for being physically active. Logistic regression analysis revealed that sport club membership and vigorous leisure time physical activity were increasing the likelihood for positive intention to be physically active at the age of 20. For girls there was also younger age that increased the likelihood. Youth’s important reasons for being physically active that were increasing the likelihood of positive intention, were for girls sensations and social reasons of physical activity, and for boys health, outfit and social reasons. According to previous studies, being physically active at school-age, moderate to vigorous leisure time physical activity and sport club membership increased the likelihood for being physically active in adulthood. This study revealed that the same factors increase the likelihood of positive intention to adulthood’s physical activity. Sport clubs have an important role of maintaining youth’s physical activity level and positive intention. Sport clubs should focus on reaching youth and preventing of drop-out during puberty. Sport clubs and other sport providers should provide positive experiences, positive goals and atmosphere for youth. Also the age and gender should always be considered when providing the physical activity experiences for youth.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.titleNuorten liikunta-aikomukset ja niihin yhteydessä olevat tekijät : WHO-Koululaistutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512164074
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2015-12-16T19:37:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysointentio
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record