Show simple item record

dc.contributor.advisorKuitunen, Markku
dc.contributor.authorEskola, Tiina
dc.date.accessioned2015-05-06T09:22:09Z
dc.date.available2015-05-06T09:22:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473223
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45787
dc.description.abstractLaki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (486/1994) ja valtioneuvoston asetus ym-päristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) antavat puitteet Suomen ympäristövai-kutusten arviointimenettelylle, jonka tärkein tehtävä on tunnistaa hankkeiden suunnittelu-vaiheessa ympäristölle haitalliset vaikutukset ja estää niiden syntyminen. YVA-menettelyn keskeinen osa on vaihtoehtotarkastelu, joka tuottaa tietoa toteutusvaihtoehtojen vaikutuksi-en eroista ja lisää erilaisten näkemyksien huomioonottamista. Tässä tutkimuksessa tarkas-teltiin kuinka eri hanketyyppien vaihtoehdot eroavat toisistaan. Tutkimuksessa pohdittiin voitaisiinko nykyisessä YVA-lainsäädännössä ottaa erityyppiset hankkeet paremmin huo-mioon niin, että vaihtoehtotarkastelut olisivat yhtenäisempiä. Tutkimukseen otettiin kolme eri hanketyyppiä mukaan: voimalinjahankkeet, energiantuotantolaitoshankkeet ja kai-voshankkeet. Näiden hankkeiden vaihtoehdot ovat hyvin erilaisia, sillä voimalinjahankkei-den vaihtoehdot ovat yleensä erilaiset linjausvaihtoehdot, energiantuotantolaitoshankkei-den vaihtoehdot ovat yleensä eri sijaintivaihtoehdot ja kaivoshankkeiden vaihtoehdot liit-tyvät enemmänkin teknisiin ratkaisuihin, sillä näiden hankkeiden sijainti on sidottu hyö-dynnettävien malmien esiintymispaikkoihin. Tutkin työssä 21 YVA-hanketta keräämällä tietoa niiden arviointiohjelmista, arvioin-tiselostuksista sekä niistä annetuista yhteysviranomaisen lausunnoista. Kerättyjen tietojen avulla sain hyvän kuvan hankkeiden vaihtoehtotarkasteluista ja niiden laadusta. Vaihtoeh-totarkasteluiden laatuun vaikutti monet seikat koko YVA-menettelyn ajan kuten vaihtoeh-tojen määrä ja sen muutokset, nollavaihtoehdon huomiointi, Natura-arvioinnin toteutus, sekä yhteysviranomaisen kannanottaminen ja kommentointi vaihtoehtojen muodostumi-seen. Laatimieni arviointikriteerien avulla arvioin jokaisen hankkeen erikseen, tähän tar-koitukseen suunnitellulla arviointiasteikolla. Arviointikriteerien laadinnassa otin huomioon kattavasti kaikki seikat, joiden oletin vaikuttavan vaihtoehtojen laatuun koko YVA-menettelyn aikana, perustuen YVA-lainsäädäntöön, kirjallisuuteen ja aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että yksi hankeryhmä nousi ylitse muiden vaihtoehtojen laadussa.fi
dc.description.abstractThe law of the environmental impact assessment (486/1994) and the governments’ decree of the environmental impact assessment (713/2006) give the frames to the Finnish impact assessment procedure. Environmental impact assessment’s (EIA) the most important goal is to recognize harmful environmental impacts and to prevent them. Alternative analysis is a central part of the EIA procedure, it produce information of differences between imple-mentation alternatives impacts and give more different views to the project. In this study we examine how different kinds of projects differ from each other. This study considers how current EIA legislation could take different kind of projects alternatives into account more consistently. This study examines three different kinds of project groups: power lines, energy production plants and mines. These projects alternatives differ greatly from others because power lines usually have different kind of lines as an alternative, energy production plants have usually different locations as an alternative and mines alternatives usually are more technical solutions because the location is combined with the utilized ore. I examined 21 EIA projects by collecting information of the environmental impact pro-grams, environmental impact statements and liaison authorities’ statements. With this col-lected information I get a good description of the projects alternative analyses and the quality of alternative analyses. Many things effect on the quality of alternative analyses such as the total amount of alternatives and changes in the amount, zero alternatives noticing, implement of the Natura-assessment as well as statements and comments of the liaison authorities about the alternatives development. I created assessment criterions which helped me to evaluate each project with this purpose designed evaluation scale. In making assessment criterions I take into account comprehensively all the things I assumed have effect on the alternatives quality during the whole project, based on EIA legislation, literature and studies related to the subject. It appeared in this study results that one group reach over the others in alternatives quality.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othervaihtoehtotarkastelu
dc.subject.otherYVA
dc.subject.othervoimalinjat
dc.subject.otherenergiantuotantolaitokset
dc.subject.otherkaivokset
dc.titleLinjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505061748
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2015-05-06T09:22:10Z
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoympäristövaikutukset
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysosuurjännitelinjat
dc.subject.ysoenergiantuotantolaitokset
dc.subject.ysokaivokset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record