Show simple item record

dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorNummelin, Emmi
dc.date.accessioned2015-04-29T16:49:09Z
dc.date.available2015-04-29T16:49:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473002
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45745
dc.description.abstractEmmi Nummelin 2015. Vanhempien elintapojen yhteydet alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 71 s. 2 liitettä. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää vanhempien elintapojen yhteyksiä alakouluikäisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla. Erityisesti tarkastelin vanhempien koulutuksen, fyysisen aktiivisuuden, painoindeksin (BMI) ja tupakoinnin yhteyttä heidän lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimus oli osa Liikkuva koulu –hanketta, jonka tarkoituksena on lisätä liikuntaa lasten koulupäivään. Aineisto on kerätty hankkeen pilottivaiheessa syksyllä 2010 kahdesta alakoulusta LIKES – tutkimusryhmän laatimalla kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 87 4.-5.-luokkalaista oppilasta ja 62 huoltajaa. Aineiston analysointiin käytin IBM SPSS Statistic 20.0 -ohjelmaa. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden kuvailussa käytin frekvenssiä, keskiarvoja ja keskihajontaa. Luokka-asteiden ja sukupuolten välisten keskiarvojen vertailussa käytin riippumattomien otosten t-testiä. Elintapojen ja fyysisen aktiivisuuden välisiä korrellatiivisiä yhteyksiä tutkin Spearmanin korrelaatiokertoimella. Tupakoinnin yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen selvitin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (Oneway ANOVA) ja ristiintaulukointia käytin muuttujien jakautumisen selvittämisessä sekä niiden välisten yhteyksien tutkimisessa ja kuvailussa. Tutkimustulosten mukaan 4. ja 5. luokkalaiset liikkuivat (krt/vko) vapaa-ajallaan keskimäärin paljon tai kohtalaisesti. Pojat olivat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt sekä 4. että 5. luokalla tarkasteltaessa sekä liikuntakertojen määrää että useutta. Vanhempien elintavoista fyysisen aktiivisuuden, koulutuksen, BMI:n ja lasten fyysisen aktiivisuuden välillä havaittiin yhteyksiä. Äidin fyysinen aktiivisuus oli positiivisesti yhteydessä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Koulutusta tarkasteltaessa havaittiin äidin koulutuksen olevan negatiivisesti yhteydessä tyttöjen fyysiseen aktiivisuuteen ja isän koulutuksen positiivisesti yhteydessä poikien fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi molempien vanhempien BMI oli negatiivisesti yhteydessä 5.-luokkalaisten tyttöjen fyysiseen aktiivisuuteen. Äidin BMI oli yhteydessä kolmen eri ryhmän: kaikkien alakoululaisten, kaikkien poikien ja 5. luokkalaisten tyttöjen fyysiseen aktiivisuuteen samansuuntaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että joidenkin elintapojen osalta vanhempien esimerkillä näyttäisi olevan yhteyttä alakouluikäisten lasten fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla. Luonnollisesti perhe on lapselle merkittävä ympäristö, jossa omaksutaan monia elinikäisiä toimintamalleja. Tämä tulee ottaa huomioon lasten fyysisen aktiivisuuden edistämistyössä. Avainsanat: fyysinen aktiivisuus, alakoulu, vanhemmat, elintavatfi
dc.description.abstractEmmi Nummelin 2015. Association of parents’ lifestyle with primary school-aged children’s physical activity during leisure time. Department of Physical Education, University of Jyväskylä. Master Thesis of Sports Pedagogy, 71 pp., 2 app. The purpose of this study was to determine connections of parents’ lifestyle to primary school-aged children’s physical activity during leisure time. In particular, I examined connections of parental education, physical activity, BMI and smoking to their children’s physical activity. This study is part of the Finnish Schools on the Move Programme, which aims to increase physical activity in children’s school day. The data was collected from two primary schools during the pilot phase of the project in the autumn of 2010 with a questionnaire developed by LIKES research group. The questionnaire was answered by a total of 87 students from 4 to 5 –grade and 62 parents. Analyzing the ma-terial I used IBM SPSS Statistic 20.0 program. Describing students’ physical activity I used frequency, mean and standard deviation. I compared the averages of grade levels and genders with independent samples t-test. I studied correlative connections of lifestyle and physical activity with Spearman’s correlation coefficient. I looked into the connection of smoking and physical activity with one way analysis of variance (Oneway ANOVA). I used cross-tabulation to figure out the distribution of the variables and to examine and describe the linkages between them. On average the 4th and 5th graders exercised (times/week) in their free time much or moderately. When examining the amount and frequency of activity, boys were more physically active than girls, in both 4th and 5th grade. Correlation was found between children’s physical activity and parent’s physical activity, education and BMI. Mother’s physical activity was positively associated with children's physical activity. Mother's education was found to be negatively associated with girls' physical activity and father’s education positively associated with boys' physical activity. In addition, both parents' BMI was negatively associated with 5th grade girls' physical activity. Mother’s BMI correlated in parallel with all primary school students, with all the boys and 5th grade girls' physical activity. The results show that parental example of some lifestyle seems to affect primary school-aged children’s physical activity during leisure time. Naturally, the family is a significant environment for a child, adopting many life-long behaviors. This should be taken into account when promoting children’s physical activity. Key words: physical activity, primary school, parents, lifestyleen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.othervanhemmat
dc.subject.otherelintavat
dc.titleVanhempien elintapojen yhteydet alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504291694
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-04-29T16:49:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoliikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record