Show simple item record

dc.contributor.advisorKari, Tuomas
dc.contributor.authorRantalainen, Laura
dc.date.accessioned2015-02-27T13:12:20Z
dc.date.available2015-02-27T13:12:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45415
dc.description.abstractOmalla terveyskäyttäytymisellä on suuri merkitys terveyteen. Ylipaino, liha-vuus, huono ruokavalio ja fyysinen inaktiivisuus altistavat monille sairauksille ja oireyhtymille sekä pahentavat jo olemassa olevia sairauksia. Terveyskäyttäy-tymisen muuttaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen projekti, sillä se vaatii paljon omaa motivaatiota ja sitoutumista. Nykyinen trendi onkin käyttää mobiililaitteita apuna terveyskäyttäytymisen muuttamisessa ja hyvinvoinnin hallinnassa. Tämä kirjallisuuskatsauksena suoritettu tutkimus tarkasteli mobii-lihyvinvointisovellusten vaikutusta ihmisten terveyskäyttäytymiseen. Tutki-muksessa selvitettiin, onko mobiilihyvinvointisovelluksilla merkitystä terveys-käyttäytymisen muuttamisessa sekä millaiset aspektit sovelluksissa parhaiten motivoivat pitäytymään elintapojen muutosprojektissa ja ylläpitämään nämä saadut muutokset. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mobiilihyvinvointisovel-luksia, jotka liittyvät painonhallintaan, fyysiseen aktiivisuuteen sekä ravitse-mukseen. Aiheesta tehtyjen tutkimusten perusteella voitiin todeta, että mobiili-hyvinvointisovelluksilla on potentiaalia terveyskäyttäytymisen muuttamisen apukeinona. Mobiilihyvinvointisovellukset pystyvät hyödyntämään sellaisia ominaisuuksia sekä käyttäytymisenmuuttamisteorioita, joiden on todettu aut-tavan muutostarpeessa olevien ihmisten motivoinnissa. Mobiilihyvinvointiso-vellukset pystyvät antamaan ajantasaista palautetta, ne voivat auttaa seuraa-maan kehitystä sekä voivat sisällyttää sosiaalisen tuen projektiin. Tulee kuiten-kin huomioida, että mobiilihyvinvointisovellusten olemassaolo ei itsessään vielä riitä käyttäytymisen muuttamiseen, vaan taustalla on aina yksilön oma motivaatio käyttäytymisen muuttamiseen ja tätä kautta terveempään ja toimintakykyisempään elämään.fi
dc.description.abstractHealth behavior impacts a lot to the person’s health. Overweight, obesity, bad diet and inactivity predispose to many diseases and disorders and aggravate already existing diseases. Changing health behavior is still not that simple, be-cause it needs lots of own motivation and commitment. Present trend is to manage own health behavior by using mobile devices. This literature review examined mobile health applications’ impact to the person’s health behavior. This review defined if there is influence between mobile health application and health behavior change and also what kind of aspects in mobile health applica-tions are effective in health behavior change process and maintaining the right habits. In this review the focus was in the applications related to weight controlling, physical activity, and diet. Based on the previous research it seems that mobile health applications have potential to help in health behavior changing process. Mobile health applications can utilize that kind of features and behavior changing methods that can help to motivate people. Mobile health applications can give real-time feedback, help to monitor progress and include social support to the project. Still, it must be noticed that existing mobile health applications are not the answer how to change people’s behavior. Everything starts from the person’s own motivation to change the habits and this way get better health and viability.en
dc.format.extent29
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkäyttäytymisen muuttaminen
dc.subject.othermobiilihyvinvointisovellus
dc.subject.otherterveyskäyttäytyminen
dc.titleMobiilihyvinvointisovellusten merkitys terveyskäyttäytymisen muuttamisessa ja hyvinvoinnin hallinnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502271388
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-02-27T13:12:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record