Show simple item record

dc.contributor.advisorReijo Bottas
dc.contributor.authorRaitis, Tiina
dc.date.accessioned2014-12-01T17:14:53Z
dc.date.available2014-12-01T17:14:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453073
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44788
dc.description.abstractRaitis, Tiina (2014). Kilpaurheilusta eväitä elämään. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma 51s. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää onko kilpaurheilu opettanut entisille kilpaurheilijoille elämäntaitoja ja ovatko he pystyneet siirtämään mahdollisesti opitut taidot erilaisiin elämäntilanteisiinsa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erilaisia elämäntaitoja, joita kilpaurheilu oli opettanut jo kilpaurheilu-uransa lopettaneille ja miten he olivat näitä taitojaan pystyneet hyödyntämään esimerkiksi työelämässään. Elämäntaidot ovat taitoja joiden avulla ihminen pärjää elämässään ja ne antavat rohkeutta elää omien voimavarojensa ja elämänarvojensa mukaista elämää vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin avoimina haastatteluina kesällä 2014. Haastateltavat koostuivat viidestä entisistä kilpaurheilijasta, joilla oli vähintään kymmenen vuotta aikaa kilpaurheilu-uransa loppumisesta. Haastateltavista kaksi oli naisia, joiden tausta oli yksilölaji ja molemmilla heillä oli kansainvälisiä saavutuksia. Haastateltavista kolme oli miehiä, joista kahdella oli joukkuelaji tausta ja molemmilla oli menestystä SM -tasolla sekä toisella kansainvälistä kokemusta. Miehistä yksi oli yksilölajin edustaja ja hänellä oli saavutuksia kansainvälisesti. Tutkimuksessa sosiaaliset taidot ja motivaatio nousivat haastattelujen pohjalta elämäntaidoiksi, joita kilpaurheilu oli heille opettanut. Aineiston analyysissä on käytetty aineistoanalyysiä, jonka avulla on rakennettu teemoittelu, joka on sitten sidottu teoriasidonnaisella analyysillä teoriataustaan. Tässä tutkimuksessa kaikki entiset kilpaurheilijat olivat oppineet erilaisia elämäntaitoja kilpaurheilusta. He kokivat, että kilpaurheilu oli opettanut heille sosiaalisia taitoja, joihin he liittivät mm. itseluottamuksen ja tunteidensäätelyn. Kilpaurheilu oli opettanut heille myös motivaatiota, joka näkyi päämäärätietoisuutena ja intohimona. Tässä tutkimuksessa kilpaurheilusta esiinnousseet elämäntaidot olivat myös siirtyneet entisten kilpaurheilijoiden arkeen. He pystyivät kuvailemaan tilanteita, joissa he käyttivät kilpaurheilusta opittuja taitoja esimerkiksi työelämässään. Avainsanat: kilpaurheilu, elämäntaidot kasvatus, liikunta, tunneäly, motivaatio, sosiaaliset taidotfi
dc.description.abstractRaitis, Tiina (2014). Life skills from competitive sport. Department of Physical Education, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sports Pedagogy 51pp. A goal for this study was to find out, if competitive sport has, taught former athletes, life skills and have they been able to transfer skills from competitive sport into different life situations they have faced. This study investigated, different life situations and how these former athletes has benefit from skills learned from competitive sport, to cope with these situations. Life skills are kind of skills where one can manage over all life as excepted, and those also give you courage to life your life according to one's own coping capabilities' and life living standards one can set. This study was qualitative study. Study was carried out in open interview situations during summer 2014. Interviews were made of five former athletes, whom all had at least ten years from active career in sports they participated. Two of them were female and they both have had international career in individual sport. Two of the man, that were interviewed, came from team sport background from national and international experience. One male with individual sport background had also had international career. Life living skills and social skills as well as motivation were raised up during interviews. Material collected in study was examined with material analysis, which concluded thesis that was tied up into theoretical approach. All former competitive athletes' have learned different life skills from competitive sports. They all felt that competitive sport has thought them social skills like self-confidence and control of own emotions. Also they have learned motivational aspect which showed goal oriented approach and passion for the work. Keywords: competitive sport, life skills, parenting, physical education, emotional intelligence, motivation, social skillsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkilpaurheilu
dc.subject.otherelämäntaidot kasvatus
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.othertunneäly
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othersosiaaliset taidot
dc.titleKilpaurheilusta eväitä elämään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412013411
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-12-01T17:14:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysoelämäntaito
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotunneäly
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysososiaaliset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record