Show simple item record

dc.contributor.authorKorpela, Sofia
dc.date.accessioned2014-05-27T09:15:15Z
dc.date.available2014-05-27T09:15:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435943
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43571
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoitus oli tarkastella 9. luokkalaisten oppilaiden näkemyksiä liikunnasta ja terveydestä, sekä niiden välisistä yhteyksistä. Tässä tutkimuksessa näkemyksiin liittyy vahvasti tieto, jonka oppilaat omaavat. Tutkimusaineisto kerättiin erään koulun 9. luokkalaisilta keväällä 2010. Kirjoitelmien perusteella 11 oppilasta valittiin teemahaastatteluun. Kirjoitelmat toimivat apuvälineenä mahdollisimman moninaisten näkemyksien löytämiseksi, mutta eivät kuuluneet itse aineistoon. Aineisto, eli teemahaastattelut, analysoitiin sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Oppilaiden haastatteluista nousi esiin viisi teemaa liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä. Oppilaat näkivät tärkeänä liikunnan vaikutuksen sairauksien ehkäisijänä. Liikunnan muina positiivisina vaikutuksina he toivat esille vastustuskyvyn ja unen laadun paranemisen sekä kunnon kohenemisen ja ylipainon ehkäisyn. Oppilaat kertoivat liikunnan aikana kehossa tapahtuvista fyysisistä prosesseista. Eniten mainintoja keräsi hengitys- ja verenkiertoelimistöön liittyvät asiat. Mielenterveys ja sen edistäminen nousivat esille liikunnan myönteisinä psyykkisinä vaikutuksina. Oppilaat näkivät liikunnalla olevan joitain kielteisiä vaikutuksia terveyteen kuten tapaturmat, ylirasittuminen ja sairaana liikkumisen seurauksena jälkitaudit. Oppilaiden näkemykset omista tiedonsaantilähteistään vaihtelivat. Tärkeimmiksi tiedonlähteiksi oppilaat kokivat koulun, kodin ja median. Lähes kaikki oppilaat kertoivat saaneensa tietoa terveyden ja liikunnan välisistä yhteyksistä koulusta, vaikka osa kokikin tiedon olevan tuttua tai vanhan tiedon kertausta. Oppilaiden vastauksista kävi ilmi, että he ymmärtävät liikunnan merkityksen terveydelle jossain määrin. Heidän tiedot jäivät usein teoreettiselle tasolle, jolloin he kertoivat pääosin faktatietoa. Joidenkin oppilaiden tieto oli osittain käytännöllistä, jolloin he osasivat soveltaa tietoa jonkin verran käytäntöön. Kriittinen ajattelu, jossa oppilas kykenisi argumentoimaan tietoa, jäi puolestaan ilmenemättä. Kriittisen ajattelun oppiminen on haastavaa. Kriittisen ajattelun ja soveltamistaidon kehittyminen vaatiikin monipuolisia opetusmenetelmiä. Terveystiedon opetuksessa tiedon konkreettiseksi tekeminen tapahtuu esimerkiksi käytännön harjoitteilla. Toimiva opetusmenetelmä on myös väittely, jossa oppilaat joutuvat argumentoimaan mielipiteitään. Oppilaat olisi hyvä saada myös pohtimaan rooliaan vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä erilaisten tehtävien kautta. Terveystiedon opetuksessa voisi painottaa yli oppiainerajojen meneviä kokonaisuuksia, jolloin oppimisesta tulee kokonaisvaltaisempaa.fi
dc.description.abstractThe purpose of the study was to observe ninth-graders’ views on exercise and health, and the connections between them. In this study the views are strongly connected with information that the pupils have. The material was collected from ninth-graders at one school in the spring of 2010. Based on their essays, 11 pupils were chosen to participate in theme interview. The essays were used as an aid to help find as wide set of views as possible, but they were not part of the material itself. The material, which consists of the theme interviews, was analysed using data based content analysis. From the pupils’ interviews, five themes about connections between exercise and health came up. The pupils found exercise important in preventing illnesses. As other positive effects the pupils mentioned improved resistance and quality of sleep together with improved physical condition and prevention of overweight. The pupils told about the physical processes going on in the body during exercise. Things that connect to respiratory and circulatory system got the most references. Mental health and improving it were brought up as positive psychical effects of exercise. The pupils found that exercise has some negative effects on health, such as accidents, overstrain and illnesses that can result from exercising while being sick. The pupils’ views on their own sources of information varied. School, home and media were considered as the most important sources of information. Almost all pupils told that they had received information about connections between health and exercise from school, even though some of them felt that the information was already known or repetition of old information. It came out from the pupils’ answers that they understand at some level the relevance of exercise to health. Their knowledge often remained at a theoretical level, in which case they were mostly describing facts. Some pupils had knowledge at practical level, in which case they could to some extent apply the knowledge in practice. Critical thinking, which requires that the pupil can validate their knowledge, did not occur. It is challenging to learn critical thinking. Developing critical thinking and being able to apply it requires diverse teaching methods. In health science education the information can be made concrete with practical exercises, for example. Debates are also a functional teaching method, during which the pupils have to validate their arguments. Through different activities it would be good to make the pupils apply the knowledge in their own life and think about their role as a responsible member of the society. Themes that combine different subjects should be emphasized in health science education. This way the learning is more comprehensive.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (79 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherterveys
dc.subject.other9.-luokkalaiset
dc.subject.othernäkemykset
dc.titlePeruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden näkemyksiä liikunnasta ja terveydestä sekä niiden välisistä yhteyksistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405271844
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-05-27T09:15:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoterveysvaikutukset
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysonuoret
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record