Show simple item record

dc.contributor.authorPihlajaniemi, Noona
dc.date.accessioned2014-05-01T22:47:20Z
dc.date.available2014-05-01T22:47:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1364784
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43304
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Liikunta-aktiivisuuden yhteys nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon. WHO-Koululaistutkimus. Pihlajaniemi, Noona Hilla Henriina Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Terveystieteiden laitos 2014 65 sivua, 6 liitettä Ohjaaja TtT Raili Välimaa Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää 13- ja 15-vuotiaiden nuorten kehonkuvaa ja itsetuntoa sekä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuutta sukupuolen, iän ja sosioekonomisen aseman mukaan. Lisäksi tarkasteltiin liikunta-aktiivisuuden yhteyttä nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon. Tutkimuksen aineistona käytettiin WHO-Koululaistutkimuksen kevään 2010 kyselyaineistoa, josta valittiin mukaan vain 13- ja 15-vuotiaat vastaajat (n=4260). Kvantitatiivisen aineiston tilastolliset analyysit tehtiin IBM SPSS 20 -ohjelmistolla. Kehonkuvan ja itsetunnon summamuuttujien luotettavuutta tarkasteltiin Spearmanin korrelaatio- ja Cronbachin alfa-kertoimien avulla. Nuorten kokeman perheen taloudellisen tilanteen, liikunta-aktiivisuuden, kehonkuvan ja itsetunnon jakautumista iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö -testillä. Ilmiöiden välisiä yhteyksiä selvitettiin myös binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Tytöillä oli poikia yleisemmin sekä kielteinen kehonkuva että matala itsetunto. 15-vuotiaat pojat olivat 13-vuotiaita poikia yleisemmin tyytyväisiä kehoonsa, mutta tytöillä kehokuva ei vaihdellut iän mukaan. Myöskään itsetunto ei vaihdellut iän mukaan. Nuoret saavuttivat kaiken kaikkiaan kansalliset liikuntasuositukset hyvin heikosti, mutta pojat harrastivat vapaa-ajallaan hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa tuntimäärässä mitattuna tyttöjä yleisemmin. Tytöillä liikunta-aktiivisuus ei vaihdellut iän mukaan, mutta pojista 13-vuotiaat harrastivat vapaa-ajanliikuntaa 15-vuotiaita yleisemmin. Sekä vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus että nuorten kokema perheen hyvä taloudellinen tilanne olivat positiivisesti yhteydessä nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon. Olisi tärkeää, että nuorten liikunnan edistämisen kanssa tekemisissä olevat opettajat, valmentajat ja seuratyöntekijät tiedostaisivat liikunnan mahdollisuuksia erityisesti nuorten tyttöjen psyykkisen hyvinvoinnin, kuten kehonkuvan ja itsetunnon, edistäjänä. Jatkossa olisikin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota siihen, miten koulu- ja seuraliikunnassa suhtaudutaan esimerkiksi normatiiviseen vertailuun ja kilpailullisuuden korostamiseen. Myös liikunnan taloudellinen tasa-arvo on tärkeä tavoite, jotta myös heikommista sosioekonomisista lähtökohdista tulevilla nuorilla olisi mahdollisuus hyötyä liikunnan positiivisista vaikutuksista sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Asiasanat: nuoret, liikunta, kehonkuva, itsetunto, WHO-Koululaistutkimusfi
dc.description.abstractABSTRACT Associations between physical activity, body image and self-esteem among adolescents. The Health Behaviour in School-aged Children study. Pihlajaniemi, Noona Hilla Henriina Master´s Thesis of Health Education University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Department of Health Sciences 2014 65 pages, 6 appendices Supervisor PhD Raili Välimaa The purpose of this master´s thesis was firstly to examine body image and self-esteem as well as leisure time physical activity by gender, age and socio-economic status among 13- and 15 -year-olds. In addition this study examined associations between physical activity, body image and self-esteem. The data of this study was obtained from the Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC) 2010 in Finland. The sample consisted of 13 and 15 years old pupils (n=4260). Statistical analyzes of this quantitative data were run with IBM SPSS 20 -software. The variables were perceived wealth of the family, leisure time physical activity, body image and self-esteem. The associations between these variables were studied with binary logistic regression. In general girls had a negative body image and low self-esteem more commonly than boys. 15-year-old boys were satisfied with their bodies more generally than 13-year-old boys, but the body image did not vary by age among girls. In addition, self-esteem did not vary by age. Overall young people achieved poorly national physical activity recommendations. However, boys were physically more active than girls and they spent more time exercising breathtaking and sweating sports than girls. Among girls, physical activity did not vary with age, but 13-year-old boys were physically more active than 15-year-old boys. Both leisure time physical activity and perceived family wealth were associated with adolescents' body image and self-esteem. To conclude, it is important that teachers, coaches and other people who work within the area of health promotion are aware of the importance of physical activity especially to the promotion of young girls´ mental wellbeing, such as body image and self-esteem. In the future, more attention should be paid to the importance of positive atmosphere and value base for promoting physical activity instead of competitiveness and normative comparison. Also the economic equality of physical exercise is an important goal. It would make it possible to promote both physical and mental well-being among young people with poor socio-economic backgrounds. Keywords: adolescent, exercise, body image, self-esteem, HBSC studyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherliikunta
dc.subject.otherkehonkuva
dc.subject.otheritsetunto
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.titleLiikunta-aktiivisuuden yhteys nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon : WHO-Koululaistutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405021606
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-05-01T22:47:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record