Show simple item record

dc.contributor.authorIkkala, Jenni
dc.contributor.authorKykyri, Ville-Veikko
dc.date.accessioned2014-01-02T10:42:14Z
dc.date.available2014-01-02T10:42:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446271
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42735
dc.description.abstractIkkala Jenni & Kykyri Ville-Veikko. 2013. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opis-kelevien fyysinen aktiivisuus objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattuna. Jyväskylän Yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 61 s., 7 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta viikon ajalta sekä objektiivisin että subjektiivisin mittausmenetelmin. Tarkastelun kohteina olivat fyysisen aktiivisuuden taso, kesto ja useus päivässä ja viikossa. Tutkimuksessa vertailtiin tyttöjen ja poikien fyysisen aktiivisuuden eroja ja selvitettiin opiske-lijoiden mielipiteitä liikuntaa estävistä ja mahdollistavista tekijöistä sekä ruutuaikaa viikon ajalta. Tutkimuksessa haluttiin lisäksi selvittää, löytyykö kahden eri mittausmenetelmän väliltä positiivista yhteyttä eli mittaako subjektiivinen kyselylomake fyysistä aktiivisuutta samalla tavalla kuin objektiivinen aktiivisuusmittari. Ammattikouluikäisten opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta mitattiin kyselylomakkeen ja Hoo-kie -aktiivisuusmittarin avulla. Ammattioppilaitokset valikoitiin hyvien yhteistyömahdolli-suuksien ja osallistumishalukkuuden vuoksi mukaan tutkimukseen. Ammattikouluikäisten nuorten fyysistä aktiivisuutta on tutkittu vähän. Objektiivisin mittausmenetelmin fyysistä ak-tiivisuutta ei ole ammattikoululaisilta aikaisemmin mitattu. Tutkimuksen kohdejoukko muo-dostui Jyväskylän ammattiopiston ja Helsingissä sijaitsevan Stadin ammattiopiston 45 opiske-lijasta. Tutkimusjoukosta suurin osa oli 17-vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat pitivät mukanaan Hookie -aktiivisuusmittaria viikon ajan ja täyttivät fyysisistä aktiivisuutta koskevan kyselylomakkeen mittausviikon jälkeen. Seurantajakso ajoittui maaliskuulle ja huh-tikuulle vuonna 2013. Tutkimusjoukko ei täyttänyt fyysisen aktiivisuuden suosituksia kummallakaan mittausmene-telmällä mitattuna. Ammattiopiskelijat ilmoittivat liikkuvansa kyselylomakkeella mitattuna neljänä päivänä viikossa vähintään 60 minuuttia päivässä ja 16,3 prosenttia liikkui fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Objektiivisella Hookie -aktiivisuusmittarilla mitattuna tutkimusjoukko oli fyysisesti aktiivinen noin 50 minuuttia päivittäin. Eri aktiivisuustasoilla ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa tyttöjen ja poikien välillä. Liikuntaa mahdollis-tavien tekijöiden mukaan ”liikunta on kivaa”, ”liikunta on terveellistä”, ”hyvä olo liikunnan jälkeen”, ”liikunta on virkistävää”, ”haluan olla hyvässä kunnossa” ja ”liikunta vahvistaa li-haksiani” vaikuttivat paljon tutkimusjoukon liikkumiseen, mutta liikuntaa estäviä tekijöitä ammattiopiskelijat eivät raportoineet melko paljoa. Ajanpuute, taloudellinen tilanne ja tervey-dentila olivat merkittävimmät esteet liikunnan harrastamiselle. Tutkimusjoukosta noin 40 pro-senttia vietti aikaa ruudun ääressä vähintään kuusi tuntia tai enemmän tutkimusviikon aikana. Vertailtaessa kahden eri mittausmenetelmän yhteyttä toisiinsa, voitiin todeta että yhteyttä löy-tyi vain yksittäisten kyselylomakkeen kysymysten ja aktiivisuusmittarin aktiivisuusluokkien välillä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (78 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherammatillisen koulutuksen opiskelijat
dc.subject.otherHookie -aktiivisuusmittari
dc.subject.otherkyselylomake
dc.titleToisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien fyysinen aktiivisuus objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401021013
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-01-02T10:42:14Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record