Metaetiikan näkökulma John Deweyn pragmatistiseen moraalifilosofiaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sillanpää-Slavov, Emma
dc.date.accessioned 2012-11-12T19:34:37Z
dc.date.available 2012-11-12T19:34:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1234591
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211122985 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40297
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen amerikkalaisen 1900-luvun pragmatistin, John Deweyn moraalifilosofiaa metaetiikan näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni koskee Deweyn pragmatistisen moraalifilosofian soveltumista metaetiikan teoreettisiin kategorioihin, erityisesti kognitivismin ja non-kognitivismin sekä realismin ja relativismin välisiin jaotteluihin. Tutkielmani pääväite ja vastaukseni tutkimuskysymykseeni on, että Deweyn metaetiikka edustaa relativistista kognitivismia. Tutkielman ensimmäisessä luvussa esittelen lyhyesti pragmatismin perinnettä ja kartoitan tutkielmani viitekehystä. Toisessa luvussa käsittelen Deweyn moraalifilosofian keskeistä käsitteistöä sekä hänen käsitystään periaatteiden roolista moraalissa, moraalifilosofisesta teorianmuodostuksesta sekä moraalifilosofian projektin mahdollisuudesta, päämäärästä ja metodista. Tässä luvussa tarkastelu tapahtuu pääosin Deweyn omien käsitteiden ja ajatusten kontekstissa, kun taas kolmas luku luotaa hänen filosofiaansa metaetiikan tradition perinteisten käsitteellisten jaotteluiden ja kysymysten valossa. Kolmannessa luvussa pureudun erityisempiin metaetiikan kysymyksiin esimerkiksi moraaliarvostelmien luonteesta ja siitä, voidaanko niillä ajatella olevan totuusarvoa. Luvun ensimmäisessä osassa esitän Deweyn edustavan kognitivistista näkemystä moraaliarvostelmien luonteesta: hänen mukaansa ne ovat reflektion tuloksena muodostettuja ratkaisuja moraalisiin ongelmatilanteisiin, jotka koskevat toimintaa ja suuntaavat sitä. Tuon esille pragmatistinen määritelmän totuudelle, minkä merkityksessä väitän arvostelmilla olevan Deweyn näkemyksessä totuusarvo. Luvun toisessa osassa hahmotan laajemmin sitä, millaiselle perustalle moraali Deweyn näkemyksessä rakentuu ja millaisina moraaliväitteiden totuusehdot näyttäytyvät, ja muodostan käsityksen hänen sijoittumistaan moraalirealismin -relativismin ja -subjektivismin kenttään. Dewey kiistää sekä ihmisestä riippumattoman objektiivisen moraalitodellisuuden olemassaolon että täysin subjektivistisesta näkökulmasta määriteltävät totuusehdot. Näin parhaiten hänen kantaansa edustavana vaihtoehtona näyttäytyy intersubjektivistinen näkemys, jota monissa määrittelyissä edustaa relativismi. Neljännessä luvussa pohdin relativistiseen kognitivismiin ja erityisesti sen pragmatistiseen muotoiluun kytkeytyviä haasteita. Toivon tällä tutkimusproblematiikalla osoittaneeni uuden näkökulman Deweyn moraalifilosofiaan ja samalla mahdollisesti myös pragmatismiin yleisemmin.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Dewey, John
dc.subject.other metaetiikka
dc.title Metaetiikan näkökulma John Deweyn pragmatistiseen moraalifilosofiaan
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201211122985
dc.subject.ysa pragmatismi
dc.subject.ysa moraali
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa relativismi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-11-12T19:34:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record