Terveystiedon opettajan asiantuntijuus : 9. luokan oppilaiden näkemyksiä terveystiedon opettajan asiantuntuntemuksesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puosi, Veera
dc.date.accessioned 2011-10-28T19:50:16Z
dc.date.available 2011-10-28T19:50:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1186365
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011102811604 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36872
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 9. luokan oppilaiden näkemyksiä terveystiedon opettajan asiantuntijuudesta. Tutkimuksen aineisto perustui syksyn 2009 pilottitutkimukseen, joka tehtiin osana Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella toteutettavaa WHO–Koululaistutkimusta. WHO- Koululaistutkimus on maailman terveysjärjestön kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus (HBSC), jossa tarkastellaan monipuolisesti kouluikäisten lasten ja nuorten elämäntyylejä ja terveyskäyttäytymistä eri konteksteissa. Kysymyspatteristo eli mittari terveystiedon opettajan asiantuntijuudesta laadittiin käyttäen apuna aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimus oli pääosin kvantitatiivinen, mutta mukana oli myös yksi avoin kysymys, jonka tuottama aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti teemoittelulla. Määrällisen aineiston analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia ja ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin khiin neliö -testillä. Terveystiedon opettajan asiantuntemusta kartoittavista kysymyksistä muodostettiin faktorianalyysin avulla sekä pojille että tytöille neljä summamuuttujaa, joiden jatkoanalyysissä käytettiin varianssianalyysiä. Summamuuttujat nimettiin tytöillä oppilaantuntemukseksi, opettajan itsetuntemukseksi ja tutkivaksi otteeksi, eettiseksi osaamiseksi ja aineenhallinnaksi sekä pedagogiseksi osaamiseksi. Pojilla summamuuttujat olivat puolestaan oppilaiden osallistaminen, tavoitteiden selkeyttäminen, opettajan pedagoginen osaaminen ja aineenhallinta sekä vuorovaikutusosaaminen. Summamuuttujien sisäistä konsistenssia tarkastelin Cronbachin alfa-kertoimella. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Tutkimustulosten mukaan oppilaiden taustoja kuvaavista tekijöistä tilastollisesti voimakkaimmin yhteydessä useimpiin arvioinnin kohteina olleisiin terveystiedon opettajan asiantuntijuusalueisiin oli se, olivatko oppilaat terveystiedon tuntien myötä aiempaa kiinnostuneempia terveysteemoista. Terveysteemoista kiinnostuneet pojat arvioivat muita poikia yleisemmin, että terveystiedon opettaja osallistaa oppilaita, on pedagogisesti osaava ja hallitsee opetettavan aineen sekä vuorovaikutusosaamisen. Kaiken kaikkiaan tytöt arvioivat poikia yleisemmin terveystiedon opettajan hallitsevan eettisen osaamisen ja oppilaantuntemuksen. Nuorten koululutusorientaatio oli yhteydessä heidän arviointeihinsa opettajan asiantuntemuksesta siten, että lukioon aikovat tytöt pitivät ammattikouluun suuntaavia tyttöjä yleisemmin tärkeänä, että terveystiedon opettaja elää itse terveellisesti ja esimerkillisesti. Pojista puolestaan ammattikouluun suuntaavat, heikommin koulussa menestyneet ja heikommaksi terveytensä kokeneet mielsivät yleisemmin, että opettaja hallitsee vuorovaikutusosaamisen. Sukupuolesta riippumatta heikommin koulussa menestyneet, kohtalaiseksi terveytensä kokeneet ja ammattikouluun suuntaavat olivat muihin verrattuna kaiken kaikkiaan opetukseen ja terveystiedon opettajan osaamiseen tyytyväisempiä kuin muut oppilaat. Tutkimuksen tulosten perusteella oppilaiden taustatekijöillä on yhteyttä siihen, miten he arvioivat opettajan asiantuntemusta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä terveystiedon opettajan osaamista ja terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetusta kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että opetus tavoittaa kaikenlaiset oppilaat, sekä tytöt että pojat, ja haastaa oppilaat tarkastelemaan ja kehittämään omaa terveysosaamistaan omasta taustastaan riippumatta.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other terveyden edistäminen
dc.subject.other terveyskasvatus
dc.subject.other terveystieto
dc.subject.other opettajuus
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.title Terveystiedon opettajan asiantuntijuus : 9. luokan oppilaiden näkemyksiä terveystiedon opettajan asiantuntuntemuksesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011102811604
dc.subject.ysa terveyden edistäminen
dc.subject.ysa terveyskasvatus
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa opettajuus
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.subject.method Kvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-10-28T19:50:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record