Henkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Myötävuori, Hanna
dc.date.accessioned 2010-12-22T10:37:09Z
dc.date.available 2010-12-22T10:37:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1145238
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012223216 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25733
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos/Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta MYÖTÄVUORI, HANNA: Henkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Pro gradu –tutkielma, 67 s., 11 s. liites. Liikuntapedagogiikka 2010 Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää työikäisten kurssilaisten kokemuksia Kes-ki-Suomen TE-keskuksen rahoittaman ja SPR:n Länsi-Suomen piirin hallinnoiman Raide 1 -projektin yhteydessä toteutetusta liikuntakurssista, jossa jokaisella kurssilai-sella oli henkilökohtainen ohjaaja. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän ylio-piston liikuntatieteiden laitoksen kanssa, jonka opiskelijat toimivat henkilökohtaisina ohjaajina ja liikuntatuntien vetäjinä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää kurssilaisten liikuntaharrastukset sekä niiden esteet, mahdollinen asenteen muutos liikuntaa koh-taan kurssin aikana ja oliko henkilökohtaisesta ohjaajasta apua asenteen muuttumises-sa ja liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä. Kurssilaiset antoivat palautetta myös henki-lökohtaisen ohjaajan merkityksestä. Tutkimuksen kohdejoukko koostui 28 kurssilaisesta. He olivat 26-56-vuotiaita ja heistä puolet oli miehiä ja puolet naisia.Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2007 ja keväällä 2008 strukturoidun kyselylomakkeen ja avoimen palautelomakkeen avulla. Myös henkilökohtaisten ohjaajien palautelomakkeen yhtä kysymystä käytettiin hy-väksi tutkimuksessa. Kurssin aikana kävelyä harrasti päivittäin alle puolet ryhmäläisistä. Yli puolet harrasti liikuntaa enemmän ja reilu kolmannes saman verran kuin ennen kurssille tuloa. Vain vajaa kolmannes ryhmäläisistä ilmoitti jonkin estävän liikunnanharrastusta. Yleisim-mäksi esteeksi mainittiin oma laiskuus. Yhtä kurssilaista lukuunottamatta kaikkien asenne liikuntaa kohtaan muuttui kurssin aikana myönteiseen suuntaan. Jokainen kurssilainen mainitsi myös jonkin asian, johon liikunnalla on ollut myönteinen vaiku-tus heidän elämässään, kuten parantavan mielialaa, lisäävän kuntoa ja jaksamista ja yli puolet lupasi liikkua jatkossa terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Lähes kaikki ryhmäläiset lupasivat muuttaa terveystottumuksiaan terveellisempään suuntaan. Kai-ken kaikkiaan kurssilaiset harrastivat kurssin jälkeen kohtalaisesti liikuntaa ja uskoi-vat tulevaisuudessa harrastavansa liikuntaa entistä enemmän. He myös suhtautuivat henkilökohtaiseen liikuntaohjaukseen hyvin myönteisesti. Liikuntakurssi, jossa jokaisella kurssilaisella oli henkilökohtainen ohjaaja ja vaihtele- va liikuntaohjelma tuki liikunta-asenteiden muutosta ja kannusti muuttamaan terveys- tottumuksia positiiviseen suuntaan.
dc.format.extent 78 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other aikuisliikunta
dc.subject.other liikunta-aktiivisuus
dc.subject.other liikuntamotivaatio
dc.subject.other liikunnan edistä- minen
dc.subject.other liikuntaneuvonta
dc.subject.other terveysliikunta
dc.title Henkilökohtaisen ohjaajan ja liikuntakurssin vaikutus työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012223216
dc.subject.ysa aikuiset
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa aktiivisuus
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa terveysliikunta
dc.subject.ysa kurssit
dc.subject.ysa liikuntaharrastus
dc.subject.ysa liikuntaneuvonta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record