Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorPaajanen, Samu
dc.contributor.authorYlitalo, Pyry
dc.date.accessioned2024-05-17T07:33:05Z
dc.date.available2024-05-17T07:33:05Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94942
dc.description.abstractThe aim of the study was to explore the experiences and perceptions of students graduating from the master's level adult education program in physical education regarding teaching social and emotional skills in upper comprehensive school physical education. Especially, the study sought to determine how these skills are defined by graduating students, as well as how and why they are taught. The purpose of the study was to identify specific methods used by the participants to teach social and emotional skills during upper comprehensive school physical education classes. The topic was chosen due to the topicality of these skills and the researchers' own interest in the subject. The study was conducted as a qualitative case study by using a data-driven approach. The study aimed to uncover other factors related to the phenomenon as well through data-driven approach. The research strategy was phenomenological-hermeneutic. The research data formed of written essays by five students graduating from the master's level adult education program in physical education. The data was collected by Webropol survey tool. Thematic analysis was used as the method of data analysis. Key concepts in the study include social and emotional skills, also referred to as SEL (Social and Emotional Learning) skills. Major theories discussed in the study include Goleman's emotional intelligence and Gordon's theories of interpersonal communication. It was proved in this study that various factors were associated with teaching social and emotional skills as a result of the study. The first factor related to teaching these skills was the participants' definitions of social and emotional skills. The second factor was the target of the impact of teaching social and emotional skills. The term the target of the impact refers to the factors underlying an individual's or group's psychosocial well-being. The third factor was pedagogical solutions meaning how these skills are taught. The fourth factor was the learner and teacher profiles in the teaching situation. The conclusion was that teacher's role by view of graduating students is to create a supportive and trusting atmosphere where the well-being of everyone is promoted through positive interaction and the joy of learning. The teacher enables the overall growth of the student through their own personality, example, and understanding of teaching social and emotional skills, as well as supporting the development of self-esteem. A safe atmosphere and emotional skills reinforce each other.en
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta yläkoulun liikuntatunnilla. Erityisesti haluttiin selvittää, miten valmistuvat opiskelijat määrittelevät nämä taidot sekä miten ja miksi niitä opetetaan. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä konkreettisia menetelmiä tutkittavat ovat käyttäneet tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen yläkoulun liikuntatunnilla. Aiheeseen päädyttiin kyseisten taitojen ajankohtaisuuden sekä tutkijoiden oman mielenkiinnon myötä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena aineistolähtöisesti. Aineistolähtöisyydellä tutkimuksessa haluttiin saada selville myös muita ilmiöön liittyviä tekijöitä. Tutkimusstrategia oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimuksen aineisto muodostui viidestä liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisterivaiheesta valmistuvan opiskelijan kirjoitelmasta. Aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin kuuluvat tunne- ja vuorovaikutustaidot, joista käytetään myös nimitystä SEL-taidot. Tutkimuksen keskeisiä teorioita ovat muun muassa Golemanin tunneäly ja Gordonin vuorovaikutusteoriat. Tutkimuksen tuloksena ilmeni, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen oli yhteydessä erilaisia tekijöitä. Ensimmäinen näiden taitojen opettamiseen liittyvä tekijä oli tutkittavien määritelmät tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Toinen tekijä oli tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen vaikutuksen kohde eli yksilön tai ryhmän psykososiaalisen hyvinvoinnin taustalla olevat tekijät. Kolmas tekijä oli pedagogiset ratkaisut eli miten näitä taitoja opetetaan. Neljäs tekijä oli opetustapahtuman osapuolet eli oppija- ja opettajaprofiilit. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että liikunnanopettajiksi valmistuvien opiskelijoiden mukaan opettajan tehtävänä on luoda kannustava ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokaisen yksilön hyvinvointia edistetään positiivisen vuorovaikutuksen ja oppimisen ilon avulla. Opettaja mahdollistaa oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun omalla persoonallaan, esimerkillään ja ymmärryksellään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta sekä itsetunnon rakentumisen tukemisesta. Turvallinen ilmapiiri ja tunnetaidot ruokkivat toisiaan.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleTunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta yläkoulun liikuntatunnilla : liikuntapedagogiikan aikuiskoulutuksen maisteriohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405173706
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoitsetunto
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright