Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Panu
dc.contributor.authorHeinonen, Taavi
dc.date.accessioned2023-02-10T09:01:21Z
dc.date.available2023-02-10T09:01:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85432
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin sitä, kuinka suomalaisessa julkishallinnossa työskentelevät virkamiehet kokevat informaatiovaikuttamisen, joka kohdistuu julkishallintoa sekä sen toimijoita kohtaan. Lisäksi tutkielmassa perehdyttiin siihen, kuinka informaatiovaikuttamista torjutaan julkishallinnon toimesta. Tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin ja sen aineistonkeruussa hyödynnettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla suomalaisessa julkishallinnossa työskenteleviä sekä työskennelleitä virkamiehiä, jotka olivat perehtyneet aihepiiriin. Tutkielman tulokset analysoitiin käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että verkostomainen yhteistyömalli on tällä hetkellä pääasiallinen toimintatapa, jolla informaatiovaikuttamisen vastaista työtä toteutetaan suomalaisessa julkishallinnossa. Tutkielmassa havaittiin myös, että näkemykset informaatiovaikuttamisen muodostamasta uhasta voivat vaihdella eri hallinnonalojen välillä. Tulokset osoittivat myös, että pääasialliseksi tahoksi, jonka koettiin pyrkivän vaikuttamaan suomalaiseen julkishallintoon, miellettiin Venäjä. Suomalaisella yhteiskunnalla nähtiin olevan lukuisia vahvuuksia, jotka luovat sille resilienssiä suhteessa informaatiovaikuttamiseen.fi
dc.description.abstractIn this master’s thesis the goal was to find out how the civil servants who work in the Finnish public sector experience information influence operations directed towards the Finnish public administration. In addition, it was intended to find out how information influence operations are being countered by the Finnish public administration. The research was conducted by using qualitative methods and semi-structured interview was utilized in collecting the re-search material. The research material was gathered by interviewing Finnish civil servants who are working or had worked in the Finnish public administration and were familiar with the subject. The results of the research were analyzed by utilizing qualitative content analysis. Based on the results of the study, it can be stated that the main method through which information influencing operations are countered in the Finnish public administration is network-centric co-operation model. In the study it was also found out that the views concerning the threat posed by information influencing operations may vary between the different administrative branches. The results indicated also that the main actor that was perceived to be trying to influence the Finnish public administration was Russia. The Finnish society was perceived to possess several strengths that make it resilient towards the information influencing operations.en
dc.format.extent87
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleInformaatiovaikuttaminen julkishallinnossa - virkamiesnäkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302101710
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojulkinen hallinto
dc.subject.ysoinformaatiovaikuttaminen
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysohybridivaikuttaminen
dc.subject.ysovirkamiehet
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright