Show simple item record

dc.contributor.advisorRantanen, Johanna
dc.contributor.authorRautanen, Heli
dc.date.accessioned2023-01-30T11:14:13Z
dc.date.available2023-01-30T11:14:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85238
dc.description.abstractTämän pro gradu – tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia ilon aiheita johtajilla on tai millaisia ilon aiheita johtajat toivoisivat työssään olevan. Lisäksi tarkastelin sitä, miten usein ja miten riittävästi johtajat kokevat ilon aiheita työssään sekä selvitin, löytyykö ilon kokemusten aiheiden sekä ilon kokemuksen useuden ja riittävyyden kohdalla eroavaisuuksia sen suhteen, miten korkealla johtajien eri johtamismotivaatiot ovat. Tutkimukseni aineistossa hyödynsin Johtamismotivaation merkitys korkeasti koulutettujen urapoluilla ja työhyvinvoinnissa (MOTILEAD) – hankkeen kautta saamaani MOTI-Survey aineistoa, joka kerättiin vuoden 2021 keväällä ja syksyllä. Tutkimusaineistossani oli mukana 238 johtajaa tai johtajuuteen rinnastettavassa työasemassa olevia (esim. esihenkilö) henkilöitä. Johtajuuden ilon aiheita kartoittavassa kyselyssä kysyttiin, mitkä asiat tuovat johtajille työssään syvää ja kokonaisvaltaista ilon ja onnen tunnetta tai mitkä asiat voisivat tuoda syviä ilon ja onnen tunteita. Ilon kokemusten vastauksista muodostettiin sisällön analyysin avulla alaluokkia ja niiden pohjalta koottiin seitsemän pääluokkaa. Lisäksi johtajuuden työn ilon aiheisiin liittyen kysyttiin myös, kuinka usein johtajat kokevat syvää ilon ja onnen tunnetta työssään ja kokevatko he johtajina syvää ilon ja onnen tunnetta omasta mielestään riittävästi. Näissä vastauksissa tarkasteltiin suhteellisia frekvenssejä. Johtamismotivaation eri ulottuvuuksia arvioitiin Motivation to Lead eli MTL-kyselyllä. Tarkastelin ilon kokemusten mainintojen ja ilon kokemuksen riittävyyden sekä johtamismotivaation kolmen eri osa-alueen välistä yhteyttä riippumattomien otosten t-testillä. Ilon kokemuksen useuden yhteyttä johtamismotivaation kolmeen eri osa-alueeseen tarkastelin Pearsonin korrelaatiokertoimella. Johtajuuden ilon aiheita kartoittavan kyselyn avoimien vastausten perusteella vastauksista muodostui seitsemän pääluokkaa, joita olivat 1) työyhteisöön ja yhteisiin kokemuksiin liittyvät asiat, 2) henkilökohtainen työskentely ja siihen liittyvät onnistumiset, 3) alaisten onnistuminen ja tukeminen, 4) työn sujuminen toivotulla tavalla ja tavoitteisiin pääseminen, 5) kiitos ja palaute, 6) muut tai vaikeasti sijoitettavat asiat ja 7) ei osaa sanoa tai ei koe työn iloa. Ne johtajat, joilla sosiaalisnormatiivinen johtamismotivaatio tai laskelmoimaton johtamismotivaatio olivat korkealla, kokivat, että iloa johtajuuteen tuovat erityisesti työyhteisöön ja yhteisiin kokemuksiin liittyvät asiat ja onnistumiset (pääluokka 1). Kiitokseen ja palautteeseen (pääteema 5) liittyvässä johtajuuden ilon aiheiden raportoimisessa iloa kokivat ne, joilla identiteettipohjainen johtamismotivaatio oli korkealla. Identiteettipohjaisen johtamismotivaation ja johtajien kokemien syvien ilon ja onnen tunteiden kokemusten useuden kohdalla oli erittäin merkitsevä yhteys ja ne johtajat, joilla oli vahva identiteettipohjainen johtamismotivaatio, kokivat myös usein ilon ja onnen tunteita työssään. Aiempien tutkimusten (mm. Auvinen ym., 2019) perusteella tiedetään, että johtajien työssäjaksaminen sekä hyvinvointi saattavat vaikuttaa alaisten kohteluun, työilmapiiriin sekä johtajien johtotehtävissä jatkamiseen. Näin ollen olisi tärkeää, että tutkimustuloksia johtajien ilon kokemuksista hyödynnettäisiin johtajuuden kehittämisessä, sillä tästä voisi olla hyötyä johtajien lisäksi niin alaisille kuin myös koko organisaatiolle.fi
dc.format.extent39
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyön ilo
dc.subject.otherjohtamismotivaatio
dc.subject.otherMOTILEAD-hanke
dc.subject.otherMTL-kysely
dc.titleJohtajuuden ilon aiheet ja miten ne ovat kytköksissä johtamismotivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202301301525
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoilo
dc.subject.ysoesihenkilötyö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record