Show simple item record

dc.contributor.authorSubhash Bhasi Bhaskar, Bichu
dc.date.accessioned2022-05-13T14:28:46Z
dc.date.available2022-05-13T14:28:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-951-39-9137-1
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81059
dc.description.abstractElectron Cyclotron Resonance Ion Sources (ECRISs) are used to produce Highly Charged Ions (HCI). Ions are created in a magnetised plasma sustained by the resonant interaction of electron gyrofrequency with an externally applied Radio Frequency (RF) electromagnetic wave. It has been established that the ECRIS plasmas exhibit kinetic plasma instabilities, limiting the parameter space available for optimising the extracted beam currents. The thesis is devoted to gaining insights into the mechanisms underlying the formation of these kinetic instabilities on various ECR ion sources. The thesis is divided into six chapters. The first two chapters deal with the relevance of the work in the context of various scientific fields and the background theoretical knowledge required for understanding the processes involved in electron cyclotron resonance plasma production, along with the background on kinetic instabilities. The third chapter is devoted to the technical aspects of ECR ion sources, using one of the ion sources utilised in the experiments as a representative example, as well as an in-depth discussion of the diagnostic methods employed during the course of the dedicated experimental campaigns. One of the goals of this work is to refine the understanding of the physical mechanisms determining the complex relation between the ECRIS magnetic field parameters and the transition from stable to unstable operation regime. As a result, a computational tool was developed to efficiently calculate the threedimensional magnetic field structure in ECRIS and extract the relevant magnetic field parameters from the closed iso-magnetic field surface where the electron’s gyrofrequency equals the frequency of an externally applied electromagnetic wave. Chapter four details the development of this computational tool. Additionally, the same chapter has a comprehensive description of the signal processing code used to conduct statistical analysis on a huge amount of data collected during one of the experimental campaigns devoted to the temporal study of instability-induced electromagnetic emissions. The fifth chapter summarises all experimental campaigns and the major findings obtained. Several of the general characteristics of the ECRIS magnetic field were determined using magnetic field computations in five different ion sources. A relationship between the energy of hot electrons and the average magnetic field gradient parallel to the magnetic field lines on the resonance surface has been established through experiments conducted with superconducting SECRAL-II ion source at IMP-CAS, China. The effect of magnetic field configuration on managing the hot electron population and consequently controlling the instability was established through studies conducted at GANIL, France, utilising the GTS ion source. The ECRIS at JYFL, Finland was used to conduct an experimental campaign which established a relationship between plasma bremsstrahlung and the energy distribution of electrons lost from confinement, as well as the effect of kinetic instabilities on the shape of energy distribution of lost electrons. Another experimental campaign with JYFL 14 GHz ECR ion source revealed a temporal relation between pulsated emission of electromagnetic wave during instability with the strength of the emitted signal by undertaking a comprehensive statistical analysis of the collected data. The experiment also revealed a grouping (temporally) of electromagnetic emissions due to instability which were previously observed in space and magnetospheric plasma. The final chapter provides a comprehensive discussion of all the experiments performed along with the scope of future research in this field. Keywords: ECR ion source, plasma physics, plasma instabilities, magnetically confined plasmas, plasma bremsstrahlung, electron energy distribution.en
dc.description.abstractElektronisyklotroniresonanssi-ionilähteitä (ECRIS) käytetään korkeasti varattujen ionien (HCI) tuottamiseen. Ionit luodaan magneettisesti vangitussa plasmassa, jota ylläpidetään käyttäen hyväksi elektronien syklotronitaajuuden ja ulkoisesti tuotetun radiotaajuisen (RF) sähkömagneettisen aallon välistä resonanssivuorovaikutusta. Aikaisemmin on havaittu, että ECRIS-plasmoissa esiintyy kineettisiä epästabiilisuuksia, jotka rajoittavat ionilähteen säätömahdollisuuksia korkeasti varattujen ionisuihkujen tuotannon optimoimiseksi. Väitöskirjassa pyritään lisäämään ymmärrystä niistä mekanismeista, jotka ovat eri ECR-ionilähteissä näiden kineettisten epästabiilisuuksien muodostumisen taustalla. Tutkielma on jaettu kuuteen lukuun. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käsitellään työn merkitystä eri tieteenalojen kannalta ja teoreettista taustatietoa, jota tarvitaan elektronisyklotroniresonanssiplasmaan liittyvien tuotantoprosessien sekä kineettisten epästabiilisuuksien ymmärtämiseksi. Kolmas luku on omistettu kokeissa käytettyjen ionilähteiden tärkeimpien teknisten ratkaisujen kuvaamiseksi sekä perusteelliselle keskustelulle diagnostisista menetelmistä, joita käytettiin kokeellisten kampanjoiden aikana. Yksi tämän työn tavoitteista on löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat ECR-ionilähteen plasman siirtymisen stabiilista tilasta epästabiiliin tilaan. Tämän työn tuloksena kehitettiin mm. laskentatyökalu, jolla voidaan nopeasti laskea ECR-ionilähteen kolmiulotteinen magneettikenttärakenne ja määrittää asiaankuuluvat magneettikenttäparametrit suljetusta magneettikenttärakenteesta, jonka sisällä elektroninen lämmittämiseen vaadittava resonanssiehto täyttyy. Neljännessä luvussa käsitellään yksityiskohtaisesti tämän laskentatyökalun kehittämistä. Lisäksi samassa luvussa on kattava kuvaus signaalinkäsittelykoodista, joka kehitettiin myös väitöstyön aikana ja jota käytettiin tilastollisen analyysin tekemiseen suuresta datamäärästä. Tämä data kerättiin epästabiilissa plasmaolosuhteessa ja sen avulla pyrittiin määrittämään epästabiilisuuspurskeisiin liittyviä riippuvuuksia. Viidennessä luvussa esitetään yhteenveto tähän väitöskirjaan liittyvistä tutkimuskampanjoista ja tärkeimmistä tuloksista. Kampanjoissa käytettyjen viiden ECR-ionilähteen oleellisimmat magneettikentän ominaisuudet laskettiin työssä kehitetyn laskentatyökalun avulla. Kuumien elektronien energian ja keskimääräisen magneettikenttägradientin (resonanssipinnalla, magneettikentän suunnassa) välinen suhde määritettiin edellä mainitun työkalun ja suprajohtavalla SECRALII- ionilähteellä kerätyn mittausdatan avulla (IMP-CAS, Kiina). Magneettikentän konfiguraation vaikutus kuumaan elektronipopulaatioon ja siten plasman epästabliisuuksien hallintaan todettiin tutkimuksissa, jotka tehtiin GANIL:ssa Ranskassa GTS-ionilähdettä käyttäen. Toisessa kampanjassa, jossa käytettiin JYFL:n 14 GHz:n ECR:ää, selvitettiin plasman tuottaman jarrutussäteilyn ja magneettisesta vanginnasta poistuvien elektronien energiajakaumaa sekä kineettisten epästabiilisuuksien vaikutusta karkaavien elektronien energiajakauman muotoon. Toinen kokeellinen kampanja JYFL 14 GHz ECR-ionilähteellä paljasti epästabiilissa plasmassa tapahtuvien epästabiilisuuspurskeiden voimakkuuden ja tapahtumatiheyden välisen ajallisen yhteyden. Kampanjan aikana mitatulle suurelle datamäärälle tehtiin tilastollinen analyysi työssä kehitetyn signaalinkäsittelykoodin avulla. Mittauskampanjan avulla löysimme epästabiilisuuksien ryhmittymisen (ajallisesti), mikä on aiemmin havaittu avaruudessa ja magnetosfäärin plasmassa. Viimeisessä luvussa käsitellään kattavasti kaikkia suoritettuja kokeita sekä tämän tutkimusalan tulevaa tutkimusta.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspartLi, J., Li, L., Bhaskar, B., Toivanen, V., Tarvainen, O., Hitz, D., Li, L., Lu, W., Koivisto, H., Thuillier, T., Guo, J., Zhang, X., Zhao, H., Sun, L., & Zhao, H. (2020). Effects of magnetic configuration on hot electrons in a minimum-B ECR plasma. <i>Plasma Physics and Controlled Fusion, 62(9), Article 095015.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1088/1361-6587/ab9d8f"target="_blank"> 10.1088/1361-6587/ab9d8f </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Toivanen, V., Bhaskar, B. S., Koivisto, H., Maunoury, L., Tarvainen, O., & Thuillier, T. (2022). Influence of axial mirror ratios on the kinetic instability threshold in electron cyclotron resonance ion source plasma. <i>Physics of Plasmas, 29(1), Article 013501.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1063/5.0069638"target="_blank"> 10.1063/5.0069638</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79401"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/79401</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Bhaskar, B. S. B., Koivisto, H., Tarvainen, O., Thuillier, T., Toivanen, V., Kalvas, T., Izotov, I., Skalyga, V. A., Kronholm, R., & Marttinen, M. (2021). Correlation of bremsstrahlung and energy distribution of escaping electrons to study the dynamics of magnetically confined plasma. <i>Plasma physics and controlled fusion, 63(9), Article 095010.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1088/1361-6587/ac156a"target="_blank"> 10.1088/1361-6587/ac156a</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Bhaskar, B. S., Koivisto, H., Tarvainen, O., Thuillier, T., & Toivanen, V. (2022). Quasi-periodical kinetic instabilities in minimum-B confined plasma. <i>AIP Advances, 12(1), Article 015223.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1063/5.0070824"target="_blank"> 10.1063/5.0070824</a>
dc.titleExperimental study on kinetic instabilities in electron cyclotron resonance heated plasma
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9137-1
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record