Show simple item record

dc.contributor.authorUskali, Turo
dc.contributor.authorIkonen, Pasi
dc.contributor.authorManninen, Ville
dc.contributor.authorHokkanen, Jere
dc.date.accessioned2021-12-20T13:59:05Z
dc.date.available2021-12-20T13:59:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationUskali, T., Ikonen, P., Manninen, V., & Hokkanen, J. (2021). <i>Ilmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet : Drooneista satelliitteihin</i>. Jyväskylän yliopisto. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8951-4" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8951-4</a>
dc.identifier.isbn978-951-39-8951-4
dc.identifier.otherCONVID_103447436
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79079
dc.description.abstractIlmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet: Drooneista satelliitteihin -tutkimus- ja kehityshankkeen (DroSat) loppuraportissa kerrotaan projektin tärkeimmät tulokset. Hanke toteutettiin vuosien 2020–2021 aikana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteen laitoksella Media-alan tutkimussäätiön rahoituksella. Muun muassa koronapandemian takia alunperin yksivuotiseksi tarkoitettu hanke venyi käytännössä monivuotiseksi. Tutkimusaineiston kerääminen, live-etäkoulutuksen pilotointi sekä ensimmäinen tutkimusjulkaisu ajoittuivat vuoteen 2020. Tutkimustulosten esittely alan tieteellisissä konferensseissa tapahtui kuitenkin pääasiassa vasta vuoden 2021 aikana, ja tutkimustulosten tieteellinen julkaiseminen jatkuu yhä vuonna 2022. Drosat-projektin päätavoitteena on ollut nostaa suomalainen ilmakuvausjournalismin tutkimus maailman kärkeen. Samalla tarkoituksena on ollut auttaa etenkin pieniä ja keskisuuria sanomalehtien toimituksia hyödyntämään uusia visuaalisia ilmakuvausjournalismin muotoja ja käytäntöjä. DroSat-hanke kiinnittyi vuonna 2020 osaksi laajempaa kansainvälistä tutkimusverkostoa Journalism from above, jota koordinoi ruotsalainen Sundsvallin Mittuniversitetet. Hankkeen droonijournalismin tutkimus keskittyi suomalaisten sanomalehtien toimitusten käytäntöihin. Keskeisenä tuloksena oli, että kamerakoptereiden käyttö on yleistynyt nopeasti suomalaisissa sanomalehdissä 2010-luvun puolenvälin jälkeen; vuoteen 2020 mennessä droonikuvia ja -videoita oli hyödyntänyt jo noin kaksi kolmasosaa sanomalehdistä. Droonien käyttö on myös arkipäiväistynyt, niitä käytettiin vuonna 2020 jo vähintään viikoittain toimituksissa. Ilmakuvausaiheina korostuivat kaupunkikuvan muutokset, etenkin erilaiset työmaat, mutta aihevalikoima oli kaiken kaikkiaan jo varsin laaja. Videokuvan käyttö oli vielä yllättävän vähäistä Helsingin Sanomia lukuunottamatta. Euroopan unionin uudet droonisäännökset alkavat vaikuttamaan droonijournalistiseen työhön vuoden 2022 alusta alkaen. Ne tuovat joitakin tiukennuksia droonien käyttöön, muun muassa matalamman sallitun lentokorkeuden (120 m) ja pakollisen verkkokokeen. Satelliittijournalismin tutkimus keskittyi kartoittamaan satelliittikuvien ja paikkatietojen hyödyntämistä eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa haastateltiin satelliittijournalisteja ja yhtä satelliittikuvia analysoivaa asiantuntijaa viidestä maasta: Isosta-Britanniasta, Norjasta, Saksasta, Suomesta ja Yhdysvalloista. Lisäksi kerättiin laaja satelliittijournalistinen aineisto ja tehtiin kaksi ulkomaanuutisointiin liittyvää tapaustutkimusta. Keskeisenä tuloksena oli, että satelliittikuvien saatavuus ja hyödynnettävyys on koko ajan parantunut. Satelliittien välittämät data-aineistot ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia etenkin ulkomaanjournalismiin ja tutkivaan journalismiin. Satelliittidatan käytön suurimpana ongelmana on ollut kuvien analysointi. Siihen on tarvittu usein toimitusten ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Tutkiviin projekteihin erikoistunut Bellingcat-verkosto on ollut yksi satelliittidatan hyödyntämiseen edelläkävijöistä. Suomessa satelliittikuvien käyttö journalismissa on ollut vielä vähäistä.fi
dc.description.abstractThis final report for “New dimensions in aerial photography and filming for journalism: from drones to satellites (DroSat)” portrays the main findings of the project. The project was conducted in the years 2020-2021 at the Department of Language and Communication Studies at the University of Jyväskylä and it was funded by the Media Industry Research Foundation of Finland. Due to for example the Covid-19 pandemic, the project that was originally intended to be done in one year turned out to take several years in practice. The collection of research materials, the pilot version of the live-distance training and also the first research publication occurred in 2020. The presentation of the research results in international conferences happened in 2021, and further publications will still be published in 2022. The main goal of the DroSat-project has been to bring Finnish research on aerial photography and filming in journalism to the forefront on a global level. At the same time, the intention has been to help particularly small and middle sized newspaper newsrooms to better utilize the new forms and practices of aerial journalism. The DroSat project became linked in 2020 to the larger international research network Journalism from above, which was coordinated by the Swedish Sundsvall Mittuniversitet. The drone journalism research for the project was focused on the practices of Finnish newsrooms. A central result was that the use of drones has rapidly become more common after the mid-2010s, and by the year 2020 drone photography and videos had been utilized by approximately two thirds of the newspapers. Drone use in newsrooms has also become more routine, in the year 2020 they were used at least weekly. Of the topics of aerial photography, prominent were changes in the cityscape, particularly construction projects of various kinds, but the range of topics was quite vast. The use of video was still surprisingly rare apart from the Helsingin Sanomat. The new drone regulations of the European Union will affect the Finnish drone journalism starting from the year 2022. They bring some more restrictions on the use of drones, including a lowering of the maximum allowed flight height (120m) and an obligatory online exam. The research on satellite journalism focused on mapping the use of satellite pictures and locational data around the World. Satellite journalists and one satellite picture expert were interviewed from five countries: the UK, Norway, Germany, Finland, and the US. In addition, a large satellite journalistic corpus was gathered and there were two case studies focusing on international news. The central result was that the availability and usability of satellite imagery has been constantly improving. Satellite-produced data have brought new opportunities particularly for international news and investigative journalism. The biggest problem of satellite materials has been interpreting the images. This has often called for help from experts outside the newsrooms. Bellingcat, a network specializing in investigative projects, has been one of the pioneers in utilizing satellite data. In Finland, the use of satellite data in journalism has remained rare.en
dc.format.extent31
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.urihttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8951-4
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherdroonit
dc.titleIlmakuvausjournalismin uudet ulottuvuudet : Drooneista satelliitteihin
dc.typeworkingPaper
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8951-4
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/Report
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Tekijät ja Jyväskylän yliopisto
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokuvajournalismi
dc.subject.ysosatelliittikuvat
dc.subject.ysoilmakuvat
dc.subject.ysosatelliittikuvaus
dc.subject.ysoilmakuvaus
dc.subject.ysomiehittämättömät ilma-alukset
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13733
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p29435
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2524
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6366
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2523
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24149
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
jyx.fundinginformationTutkimushankkeen rahoitus: Media-alan tutkimussäätiö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright