Show simple item record

dc.contributor.advisorVuoskoski, Pirjo
dc.contributor.authorPekkala, Pasi
dc.date.accessioned2021-06-28T13:54:58Z
dc.date.available2021-06-28T13:54:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76874
dc.description.abstractTuoliFysio® on vuonna 2016 alkunsa saanut fysioterapeutin ohjaama ryhmäliikuntamuoto, jossa tärkeässä roolissa ovat nivelliikkuvuuteen, lihaskuntoon ja tasapainoon kohdentuvat harjoitteet. TuoliFysion® pääosallistujaryhmänä ovat yli 65-vuotiaat naiset, joista useimmat harrastavat vähän omatoimista liikuntaa. TuoliFysion® päätavoitteena on osallistujien elämänlaadun tukeminen säännöllisen liikunnan avulla. Tavoitteeseen pyritään tarkoituksenmukaisilla, tutkittuun fysioterapiatietoon perustuvilla liikkeillä. TuoliFysion® toteutustapana on maaliskuusta 2020 lähtien ollut verkkoyhteyksien kautta etäohjattu EtäTuoliFysio™. Tämän laadullisen haastattelututkimuksen tarkoituksena on uuden tiedon tuottaminen EtäTuoliFysiosta™ yli 65-vuotiaiden henkilöiden kokemana. Tutkimuksessa haetaan vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: Millaisena yli 65-vuotiaat osallistujat kokevat fysioterapeutin ohjaaman ryhmämuotoisen EtäTuoliFysion™? Aineisto muodostui kahdeksasta avoimena haastatteluna toteutetusta yksilöhaastattelusta. Haastattelut toteutettiin vuoden 2021 tammi- ja helmikuun aikana. Neljä haastatteluista tehtiin etäyhteyksien avulla ja neljä haastateltavaa tavattiin kasvotusten. Haastateltaviksi valikoitui kahdeksan EtäTuoliFysioon™ osallistunutta yli 65-vuotiasta naista, keski-iän ollessa rekrytointihetkellä tammikuussa 2021 hieman yli 70 vuotta (70,1). Haastattelut litteroitiin ja analysointimenetelmänä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Aineistosta muodostui kolme pääluokkaa ja seitsemän alaluokkaa: 1) Kokemus pystyvyydestä, joka jakautui alaluokkiin itsenäinen onnistuminen ja itsensä ylittäminen, 2) kokemus etäkuntoutukseen motivoitumisesta ja sen kolme alaluokkaa toimintakykyisyys, ohjauksen merkitys ja etäharjoittelun toteutettavuus ja 3) oppimisen kokemus, jonka alaluokat olivat uuden omaksuminen ja sisällön hahmottaminen. Tutkimuksen tulosten perusteella EtäTuoliFysiossa™ onnistutaan motivoimaan eri kuntoisia ja erilaisen liikuntataustan omaavia ikääntyviä osallistujia liikunnan pariin. Tuolilla tehtävät harjoitteet koettiin tehokkaiksi ja etätoteutus helpotti säännöllistä osallistumista. Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää saada gerontologiasta kiinnostuneita fysioterapeutteja toteuttamaan suhteellisesti terveiden ikäihmisten ryhmämuotoista liikuntaa erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Tässä tutkimuksessa kohderyhmänsä huomioiva monipuolinen liikunta lisäsi kokemusten mukaan arkiaktiivisuutta ja edisti siten sekä fyysistä että henkistä toimintakykyä. Uutena näkökulmana pohdittavaksi tulevia tutkimuksia varten nousi valtaistumisteoria ja sosiaalipedagogiikan tausta-ajatus, jotka osallistujakokemusten mukaan näkyivät asiakkaiden osallistamisena ja omasta liikunnasta vastuun ottamisena.fi
dc.description.abstractTuoliFysio® is a physiotherapist-led group exercise and started in 2016, in which exercises focused on joint mobility, muscle condition and balance play an important role. The main group of participants are women over the age 65, most of whom do little independent exercise. The main goal of TuoliFysio® is to support the quality of life of the participants through regular exercise. This goal is pursued through appropriate movements based on researched physiotherapist data. Since March 2020 TuoliFysio® has been implemented remotely via remote connections EtäTuoliFysio™. The purpose of this qualitative interview study is to produce new knowledge about EtäTuoliFysio™ experienced by people over 65 years of age. The study seeks an answer to the following research question: How do participants over the age of 65 experience physiotherapist-led group exercise EtäTuoliFysio™? The material consisted of eight individual interviews conducted as open interviews. The interviews were conducted during January and February 2021. Four of the interviews were conducted remotely and four interviewees met face to face. Eight women over the age of 65 who participated in EtäTuoliFysio™ were selected for interview, with the average age at the time of recruitment in January being just over 70 years (70,1). The interviews were transcribed, and data-driven content analysis was used as a method of analysis. The data consisted of three main categories and seven subcategories: 1) Experience of ability, which was subdivided into independent success and self-transcendence, 2) experience of motivating for remote rehabilitation and its three subcategories functional ability, the importance of physiotherapist guidance and feasibility of remote rehabilitation, 3) a learning experience whose subclasses were embracing something new and perceiving content. Based on the results of the study EtäTuoliFysio™ succeeds in motivating older participants with different fitness and different sports backgrounds to exercise. The exercises in the chair were perceived to be effective and the remote implementation facilitated regular participation. Looking to the future, it is important to get physiotherapists interested in gerontology to perform group exercise for relatively healthy elderly people using various methods. In this study, versatile exercise that considers its target group has been shown to increase everyday activity and thus promote both physical and mental functioning. As a new perspective for future research, the theory of empowerment and the background idea of social pedagogy emerged, which according to the participants` experiences, were reflected in the involvement of clients and taking responsibility for their own exercise.en
dc.format.extent102
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherryhmämuotoisuus
dc.subject.otheretäkuntoutus
dc.subject.otherlaadullinen haastattelututkimus
dc.subject.otherkokemuksellisuus
dc.title"Mun kroppani taipuu niihin kyllä, et ei ne oo liian haastavia" : fysioterapeutin ohjaama ryhmämuotoinen EtäTuoliFysio™ yli 65-vuotiaiden osallistujien kokemana : laadullinen haastattelututkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106284064
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysokokemuksellisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysofysioterapeutit
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoliike
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record