Recent Submissions

 • Suomen kielen ja kirjallisuuden osaamista arvioimassa : tasapainoilua oppimisen tavoitteiden ja osaamisen kriteereiden välillä 

  Kauppinen, Merja; Hellgren, Jan (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Artikkelissa tarkastellaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden (Opetushallitus 2014) tulkintaa ja arviointikriteerien soveltamista kansallisessa oppimistulosarvioinnissa. Päättöarvioinnin hyvän osaamisen ...
 • Oppimista, osaamista ja opetusta arvioimassa : mikä meitä puhuttaa juuri nyt? 

  Härmälä, Marita; Kauppinen, Merja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Monilukutaito ja pedagogisen toiminnan arviointi varhaiskasvatuksessa 

  Mertala, Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Käsittelen artikkelissa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan arviointia. Keskitän tarkastelun erityisesti monilukutaitoon, sillä se on kansallisen varhaiskasvatussuunnitelmien arvioinnin mukaan (Repo ym. 2019) heikoimmin ...
 • Muutosvalmius ja toimivat yhteistyökäytänteet avaimina onnistuneeseen opetussuunnitelmaprosessiin 

  Kauppinen, Merja; Härmälä, Marita; Saarinen, Jaana; Venäläinen, Salla; Viitala, Mikko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Opetussuunnitelmien toimeenpano on yksi pedagogiikan kehittymisen kriittisistä pisteistä. Vaikka kirjoitettu opetussuunnitelma olisi kuinka ajantasainen ja jäsentynyt, se jää vain juhlapuheisiin ja pöytäkirjoihin, elleivät ...
 • Kohti kielitaitoista ja kielitietoista maailmankansalaisuutta : A-englannin päättöarvioinnin kriteerit käyttöön 

  Kökkö, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit ovat tarkentuneet, mutta kuinka selkeitä ne ovat kieltenopettajille? Hämmennystä ovat herättäneet varsinkin A-englannin tavoitteiden T1−T5 kriteerit. Vaikka nämä ei-kielelliset ...
 • Miten korkeakouluopiskelijoiden kirjallista kielitaitoa voi testata verkossa? 

  Peltomäki, Anna-Maria; Vänskä, Hanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Verkossa ilman valvontaa tapahtuva kirjallisen kielitaidon testaus on korkeakouluopinnoissa vielä melko uutta. Se herättää paljon kiinnostusta ja ihmetystäkin: Miten opettaja voi varmistua opiskelijan osaamisesta ja ...
 • Kehittyvät taidot, kehittyvä opetussuunnitelma 

  Ukkola, Annette; Metsämuuronen, Jari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Karvi käynnisti syksyllä 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnissa seurataan matematiikan ja äidinkielen taitojen kehittymistä perusopetuksen ajan. Artikkeli käsittelee pitkittäisarvioinnin ...
 • Lukion opetussuunnitelman monikielinen käänne 

  Inha, Karoliina; Halvari, Anu; Kuukka, Katri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Uudet Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2019) otetaan käyttöön syksystä 2021 alkaen. Perusteita on kehitetty aikana, jolloin kielitaidon ja kielivarannon kaventuminen huolettaa yhä useampia, monipuolisen ...
 • Språkstigen i de svenskspråkiga skolorna – utmaningar och möjligheter 

  Granskog, Pamela; Nurmela, Yvonne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  I denna artikel är vårt syfte är att betrakta språkreserven och vad den innebär ur de svenskspråkiga skolornas perspektiv. Vi tar avstamp i nationella styrdokument, forskning- och utvärderingsrapporter, språkundervisning ...
 • Eettisyys ja kestävä kehitys kielten opetuksen ja kielten opettajien koulutuksen tulevaisuuden haasteena 

  Maijala, Minna; Heikkola, Leena Maria; Laine, Päivi; Mutta, Maarit; Mäntylä, Katja; Rose, Judi; Vaakanainen, Veijo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen uudessa tutkimushankkeessa Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) (2021–2024) tutkitaan, miten suomea ja muita Suomessa opiskeltavia kieliä voidaan opettaa eettisesti ...
 • Tieteen monikielinen termistö yhteisöllisenä toimintana korkeakouluopetuksessa 

  Enqvist, Johanna; Onikki-Rantajääskö, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tässä artikkelissa tarkastelemme erityisesti korkeakoulutukseen liittyvää kysymystä siitä, kuinka opiskelijat omaksuvat taidon osallistua oman alansa asiantuntijadiskurssiin useammalla kuin yhdellä kielellä. Keskeisiä ...
 • Teknologiavälitteinen kokousvuorovaikutus tarvitsee sujuakseen muutakin kuin kielellistä ja teknistä osaamista 

  Oittinen, Tuire (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Millaista etäkokousten vuorovaikutus on, ja miten sitä viedään eteenpäin? Onko väliä, käytetäänkö videoyhteyttä? Millaiset käytänteet ovat hyviä ja toimivia? Tällaisiin kysymyksiin etsin vastauksia englannin kielen ...
 • Kielitietoinen asiantuntijatyö ja sukupuolitietoinen viestintä keinoina edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä 

  Rask, Shadia; Teräsaho, Mia; Nykänen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Työelämän monimuotoisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitaan erilaisia ja toisiinsa linkittyviä keinoja. Useat tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että syrjintää ilmenee eri ...
 • English only? : kielten opettajien käsityksiä kielivalintojen monipuolistamisen esteistä ja keinoista 

  Mäntylä, Katja; Veivo, Outi; Pollari, Pirjo; Toomar, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Huoli Suomen ja suomalaisten hupenevasta kielivarannosta on viime vuodet ollut kielikoulutuksen kestopuheenaihe. Englannin taidon hyödyn ja välttämättömyyden ymmärtävät kaikki, mutta samalla moni ajattelee, että englanti ...
 • Kielivarannon valot ja varjot 

  Vaarala, Heidi; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä kielten ja viestinnän opiskelusta moniammatillisissa ryhmissä 

  Pollari, Pirkko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) toteutettiin vuosina 2017–2019 kokeilu, jossa suomenkielisten ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien opiskelijat opiskelivat englantia, ruotsia ja viestintää moniammatillisissa ryhmissä. ...
 • Monikielisyyden näkeminen voimavarana : kokemuksia Utrechtin kansainvälisestä koulusta 

  Roiha, Anssi; Post Uiterweer, Melanie; Absalom, Helen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Monikielisyys on nykyisin arkipäivää monissa kouluissa. Myös Suomen kouluissa erikielisten oppilaiden määrä on kasvanut ja sen odotetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten koulut voivat ...
 • Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv 

  Muurimäki, Karoliina; Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Denna artikel grundar sig på en avhandling pro gradu i svenska språket (Muurimäki 2020). I avhandlingen undersöktes språkbadets betydelse för livet hos en grupp unga vuxna som gått på samma klass i svenskt språkbad. ...
 • Lausepaino-ongelmia : ääntämisen ymmärrettävyyteen voi vaikuttaa se, mitä painottaa ja miten 

  Heinonen, Henna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Tässä artikkelissa tiivistän väitöskirjani neljän osatutkimuksen pääteemat ja tulokset. Väitöskirjani sijoittuu soveltavan kielitieteen oppiaineeseen, ja sen on tarkoitus hyödyttää kieltenopetusta ja ääntämisenoppimista. ...
 • "The thing… is kinda complicated" : What and how do you assess in CLIL? 

  Leontjev, Dmitri; deBoer, Mark (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  “Every teacher is a language teacher” has almost become a mantra in educational systems throughout the world. However, what does it mean in practice? If language learning and teaching is a part of any classroom, how do you ...

View more