Show simple item record

dc.contributor.authorAhlberg, Aija Katriina
dc.date.accessioned2020-06-29T14:12:02Z
dc.date.available2020-06-29T14:12:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8188-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70978
dc.description.abstractThis study examines the interplay between phonological awareness, orthography and literacy learning. The field work was carried out in the Konso language community in Southwest Ethiopia, during the launching of an alphabetic orthography for the language. Konso had previously been written in the Ge’ez script, which is classified as an abugida. Each abugida character primarily denotes a consonant-vowel sequence, and transferring to an alphabetic orthography involves learning new sound-symbol correspondences on the level of phonemes. The change of writing system offered the opportunity to study the influence of an orthography on its readers’ phonological awareness in a context where only the writing system changed, not the language. At the same time, it gave the opportunity to establish the basis for the method to be used for transfer literacy teaching for the Konso language. The data was mostly collected in the first transfer literacy training workshops for voluntary literacy teachers (N=80). The data collection stretched over three years and three months, while the teachers practised alphabetic literacy skills and started to teach transfer literacy classes. The data includes the results of phonological awareness tests, spelling and word reading tests, the subjects’ written reflections on the two orthographies and the transfer learning process, and my diary notes from observations and discussions with the learners. The results revealed close connections between the sound-symbol correspondences of the Konso abugida and its readers’ conceptions about the phonological components of the language. Consonants and vowels were viewed as related components complementing each other, rather than as independent units. The lack of the marking of phoneme quantity in the abugida made it difficult for abugida readers to identify the quantity of phonemes, and the disparity between phonological syllables and orthographic syllables influenced their intuitive syllabification. Overall, the results point to the strong influence of a writing system on its readers’ phonological awareness, making it hard to become aware of phonological units which are not represented in the orthography. This has consequences for the transfer literacy learning situation, especially when the transfer takes place from an orthography operating on bigger phonological units to an orthography operating on smaller units. Keywords: transfer literacy, phonological awareness, script, writing system, orthography, abugida, Konso languageen
dc.description.abstractTämän tutkimuksen keskiössä on fonologisen tietoisuuden, ortografian ja lukuja kirjoitustaidon oppimisen välinen vuorovaikutus. Kenttätyö on tehty konson kieliyhteisössä Lounais-Etiopiassa ajankohtana, jolloin kielessä oli meneillään kirjoitusjärjestelmän vaihtaminen etiopialaisesta abugidasta alfabeettiseen kirjoitusjärjestelmään. Abugidan kirjainmerkki vastaa ensisijaisesti konsonantti-vokaaliyhdistelmää, ja siirtyminen alfabeettiseen ortografiaan edellyttää abugidan lukijalta kirjain–äänne-yhteyksien oppimista foneemien tasolla. Kirjoitusjärjestelmästä toiseen siirtyminen tarjosi mahdollisuuden seurata ortografian vaikutusta lukijan fonologiseen tietoisuuteen yhden kielen sisällä ja kehittää siirtymälukutaidon opetusmenetelmää kyseiseen kielikontekstiin. Tutkimuksen aineisto on pääosin kerätty vapaaehtoisille lukutaito-opettajille järjestetyiltä, ensimmäisiltä konson kielen siirtymälukutaitokursseilta (N=80). Aineistonkeruu ajoittui kolmen vuoden ja kolmen kuukauden ajanjaksolle. Jakson aikana opettajat harjoittelivat alfabeettista luku- ja kirjoitustaitoa ja aloittivat siirtymälukutaito-opetusta kotikylillään. Aineisto koostuu fonologisen tietoisuuden testien sekä sanelutehtävien ja sanatason lukutehtävien tuloksista, kurssilaisten omista siirtymälukutaidon oppimis- ja opettamiskokemuksista sekä päiväkirjamerkinnöistäni. Tulosten mukaan yhteys konson abugidan kirjain–äännejono-vastaavuuksien ja abugidan lukijoiden fonologisen tietoisuuden välillä oli kiinteä. Samalla abugidan kirjainmerkillä kirjoitettavat konsonantti ja vokaali hahmotettiin kuuluvan yhteen ja täydentävän toisiaan, ja niiden irrottaminen toisistaan osoittautui vaikeaksi. Koska konson abugidassa äänteen kvantiteetti jätetään useimpien foneemien kohdalla merkitsemättä, foneemien oikean keston hahmottaminen osoittautui myös vaikeaksi. Lisäksi erot fonologisen tavun ja abugidan ortografisen tavun välillä vaikuttivat siihen, miten abugidan lukijat tavuttivat sanoja. Kaikki nämä tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kirjoitusjärjestelmän ja lukijan fonologisen tietoisuuden välillä on selkeä yhteys. Tuloksella on suuri merkitys siirtymälukutaidon oppimisessa erityisesti silloin, kun uuden kirjoitusjärjestelmän kirjaimet vastaavat pienempiä fonologisia yksiköitä kuin siirtymälukutaito- oppilaan jo osaaman kirjoitusjärjestelmän kirjaimet. Avainsanat: siirtymälukutaito, fonologinen tietoisuus, kirjaimisto, kirjoitusjärjestelmä, ortografia, abugida, konson kielifi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjectfonologinen tietoisuus
dc.subjectkirjoitusjärjestelmät
dc.subjectafroaasialaiset kielet
dc.subjectfonologia
dc.subjectoikeinkirjoitus
dc.subjectlukutaito
dc.subjectkielen oppiminen
dc.subjectEtiopia
dc.subjectKonson kieli
dc.subjecttransfer literacy
dc.subjectphonological awareness
dc.subjectscript
dc.subjectwriting system
dc.subjectorthography
dc.subjectabuguida
dc.subjectKonso language
dc.titleHow abugida readers learn alphabetic literacy skills: The role of phonological awareness in the transfer process in the Konso language, Southwest Ethiopia
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8188-4
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record