Show simple item record

dc.contributor.advisorSimula, Mikko
dc.contributor.authorTattinen, Heidi
dc.date.accessioned2020-06-22T08:42:45Z
dc.date.available2020-06-22T08:42:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70088
dc.description.abstractYmpäristöasioiden hallinnan merkitys on kasvanut jokaisella yhteiskunnan osa-alueella ja ympäristöhallintaan liittyvä tutkimus on lisääntynyt huomattavasti. Myös liikunta- ja urheilukulttuuriin liitettävät ympäristökysymykset ovat nousseet yhä ajankohtaisemmaksi tutkimusaiheeksi. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtakunnallisissa liikunta- ja urheilualan organisaatioissa on tunnistettu ympäristövastuullisuuden paine ja alettu kehittää toimenpiteitä ympäristökuormituksen hillitsemiseksi ja ympäristöhallinnan kehittämiseksi. Vaikuttavat toimenpiteet ovat kuitenkin jääneet alan organisaatioissa vähäisiksi huomioiden ympäristöongelmien yhteiskunnallinen vakavuus. Suomen Olympiakomitea ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto eli Sitra perustivat Urheilun ympäristövastuuverkoston tukemaan liikunta- ja urheiluorganisaatioiden ympäristötyötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia mahdollisuuksia Urheilun ympäristövastuuverkostolla on edistää liikunta- ja urheilukulttuurin ympäristövastuullisuutta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui ympäristöhallinnan ja verkostohallinnan lähtökohtien taustoittamisen, verkostojen ja sosiaalisen pääoman määritelmien sekä liikunta- ja urheilukulttuuriin liitettävien ympäristökysymysten ympärille. Tutkimustehtävän muodostamisessa sovellettiin myös Ballardin (2005) kestävän kehityksen edistämisen mallia. Tutkimus toteutettiin yksilöteemahaastatteluina Urheilun ympäristövastuuverkoston aktiivitoimijoille. Tutkimukseen haastateltiin viittä verkoston aktiivista jäsentä ja yhtä verkoston koordinaattoria. Tutkimuksen aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin tavoin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Urheilun ympäristövastuuverkoston aktiivitoimijoiden näkemykset verkoston toiminnasta ja sen mahdollisuuksista olivat hyvin yhteneväisiä. Urheilun ympäristövastuuverkosto on tähän mennessä lisännyt avointa keskustelua liikunta- ja urheilukulttuurin ympäristökysymyksistä, edesauttanut hyvien kestävän kehityksen käytänteiden ja toimintamallien jakamista verkoston sisällä sekä auttanut urheilun ja ekologisen kestävyyden asiantuntijoita verkostoitumaan keskenään. Tutkimus osoitti, että Urheilun ympäristövastuuverkostolla olisi myös laajemmin potentiaalia edistää liikunta- ja urheilukulttuurin toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa, mikäli verkoston strategiatyötä kehitetään ja verkoston toiminnan haasteisiin puututaan tiukemmin. Jatkossa tulisi tuottaa lisää tutkimustietoa siitä, miten Urheilun ympäristövastuuverkoston toiminta pystyy vastaamaan liikunta- ja urheilukulttuurin lisääntyviin ympäristöhaasteisiin. Tutkimustietoa tarvitaan myös lisää siitä, millaisten toimintamallien avulla kestävän kehityksen rakentamiseen edellyttämää ympäristötietoisuuden tasoa sekä ympäristötoimijuuden ja sosiaalisen pääoman vahvistamista on mahdollista edistää urheilu- ja liikunta-alan organisaatioissa.fi
dc.description.abstractThe management of the environmental issues has raised in every part of the society and the academic studies has been done notably in that field. The environmental issues in the sport culture has raised more interest in the research theme. The research before has shown that in the nationwide sport organizations have a pressure to deal with the environmental issues. Organizations have begun to develop the measures how to control environments overloading. The effective measures have been low taking in the account of social seriousness. The Finnish Olympic Committee and Sitra founded the Sports Environmental Responsibility Network to support the sport organizations environmental work. The purpose of this research is to solve what are Sports Environmental Responsibility Networks possibilities to advance sport culture environmental responsibility. The theoretical framework for research was built around the background of environmental network management, the definition of networks and social capital, and the environmental issues associated with sport and sport culture. In the research assignment was applied Ballards (2005) model of the sustainable development. The research was conducted as individual theme interviews to active operators of the Sports Environmental Responsibility Network. For the research was interviewed five active members of the network and one of the networks coordinators. The research material was analyzed in the theory-guided content analysis. The result of the research showed that the Sports Environmental Responsibility Networks active operators views from networks actions and its possibilities were very similar. The Sports Environmental Responsibility Network has so far increased open discussion about environmental issues in sports and sport culture. It also facilitated the sharing of good sustainable development practices and approaches. It has also helped network and eco-sustainability experts to network. The research showed that the Sports Environmental Responsibility Network would also have wider potential to promote the environmentally responsible behavior of sports culture if the strategy work of the network is developed and the challenges of its operation are addressed more strictly. In the future it is very important to increase more research information about Sports Environmental Responsibility Networks actions for more increasing environmental challenges in the sports culture. The research information is needed also about operation models and solutions to help to build environmental awareness and to establish social capital in the sports organizations.en
dc.format.extent118
dc.language.isofi
dc.subject.otherympäristöhallinta
dc.subject.otherverkostohallinta
dc.titleUrheilun ympäristövastuuverkosto liikuntakulttuurin ympäristövastuullisuuden edistäjänä : haastattelututkimus verkoston toiminnasta ja toimintamahdollisuuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006224294
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysoverkostoituminen
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysokestävä kehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record