Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorAntila-Oris, Minna
dc.date.accessioned2020-04-01T06:24:21Z
dc.date.available2020-04-01T06:24:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68409
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma toteutettiin yhteistyössä Suomen Voimisteluliiton kanssa. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, saadaanko Suomen Voimisteluliiton uusien voimatestien avulla aikaan muutoksia joukkuevoimistelijoiden voimaominaisuuksissa, ja onko voimatestien käyttöönotolla yhteyttä voimistelijoiden harjoittelumotivaatioon. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää, onko voimatestien käyttöönotolla yhteyttä valmennuksellisiin ratkaisuihin ja edistävätkö valmennukselliset ratkaisut joukkueen koheesiota. Tutkimuksessa käytettiin kahta tutkimusmenetelmää, käyttäen peruslähestymistapana määrällistä tutkimusotetta, ja tätä laadullisen tutkimusmenetelmän aineistolähtöisen sisällönanalyysin aiheilla täydentäen. Tutkimus toteutettiin moni-metodimenetelmän avulla. Tutkimuksen kohderyhminä olivat naisten joukkuevoimistelun maajoukkuerinkitason urheilijat ja aineisto kerättiin kahdesta naisten ja kahdesta junioreiden joukkueista. Voimistelijoita joukkueissa oli yhteensä 42. Tutkimuksen aineisto koostui voimatestien tulosten ja sähköisten kyselylomakkeiden avulla kerättyjen harjoittelupäiväkirjojen analysoinnista. Joukkuevoimistelijoiden voimaominaisuudet kehittyivät tutkimusjakson aikana, lukuun ottamatta kahden voimatestiliikkeen kohdalla havaittuja eriäviä tuloksia, joissa kehittymistä ei tapahtunut samansuuntaisesti. Harjoittelumotivaation yhteyttä voimatestituloksiin verrattaessa, havaittiin voimatestitulosten olevan positiivisesti yhteydessä harjoittelumotivaation kehittymiseen, varsinkin mittausjakson loppupuolella. Kun tutkittiin voimatestien käyttöönoton yhteyksiä valmennuksellisiin ratkaisuihin liittyen, nousi tuloksissa esiin lähinnä voimistelijoiden motivaatioon liittyviä tekijöitä. Valmennuksellisten ratkaisujen havaittiin vaikuttavan joukkueen koheesion suuntaisesti, kun tutkittiin muutosjohtamisen tekijöiden vaikutuksia ryhmäkoheesioon. Positiivisia muutoksia havaittiin joukkueenjohdon kohdistamassa huomiossa yksilön tarpeisiin ja tunteisiin liittyen, sekä ryhmän tavoitteiden ja ryhmätyöskentelyn suuntaisesti, että korkeatasoisen suorittamisen odotuksiin liittyen.fi
dc.description.abstractThis Master's thesis was conducted in cooperation with the Finnish Gymnastics Association. The purpose of the study was to determine whether the new strength tests of the Finnish Gymnastics Association will bring changes in the strength characteristics of aesthetic group gymnasts and whether the introduction of the strength tests has a connection with the training motivation of the gymnasts. In addition, the purpose of the study was to describe and understand whether the introduction of strength tests is related to coaching solutions and whether coaching solutions promote team cohesion. The study used two research methods, using a quantitative approach as a main approach, complementing this with qualitative research with material-based content analysis methods. The study was formed by the multi-method process. The focus of the study was on women's aesthetic group gymnastics national team ring athletes and the material was collected from two women and two junior teams. There was a total of 42 gymnasts in the teams. The research material consisted of analyzing the results of strength tests and training logs collected through electronic questionnaires. The strength characteristics of aesthetic group gymnasts improved during the study period, except for the divergent results observed for the two strength test movements, which did not develop in the same direction. Comparing the relationship between exercise motivation and strength test results, strength test results were found to be positively related to the development of exercise motivation, especially towards the end of the measurement period. When examining the links between the introduction of strength tests and coaching solutions, the results highlighted factors mainly related to gymnasts’ motivation. Coaching solutions were seen to influence team cohesion when examining the effects of transformational leadership factors on group cohesion. Positive changes were noted in the attention addressed by the team management to the needs and feelings of the individual, both in terms of group goals and teamwork, and high expectations of performance.en
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervoimaominaisuudet
dc.titleVoimaominaisuuksien kehittyminen joukkuevoimistelun huipputasolla : voimatestistön käyttöönoton yhteydet harjoittelumotivaatioon ja koheesioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004012620
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysososiaalinen koheesio
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoharjoittelu
dc.subject.ysojoukkuevoimistelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record