Show simple item record

dc.contributor.authorvon Zansen, Anna
dc.date.accessioned2019-11-19T11:28:46Z
dc.date.available2019-11-19T11:28:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7961-4
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66424
dc.description.abstractThis mixed methods research investigated the role of visual support such as pictures and video in assessing foreign language listening comprehension. Furthermore, this research gathered information on Finnish upper secondary school students’ beliefs about listening comprehension in order to reflect on the digitisation process of the Matriculation Examination which took place in 2016-2019 and the new curriculum that was implemented in the schools 2016. Test developers are starting to use multimodal material in high-stakes listening tests and therefore a better understanding of its role in foreign language assessment is needed. One hundred and fifty-seven learners of Swedish as a foreign language from different Finnish upper secondary schools participated in the study. The students in each group were randomly divided into three experimental conditions to compare their test performances and opinions. The students took a listening test that was the same for all conditions except for the amount of visual support they received: (1) audio-only (n=54), (2) pictures (n=52), and (3) video (n=51). The test included 31 items and was designed by the researcher for the B1-level according to the curricu-lum and following the current testing practices of the Matriculation Examination. The data consisted of students’ test performances (n=157) and their answers on a post-test survey (n=144), observations of the test situations (n=7), semi-structured interviews (n=4) and verbal protocols (n=3). The data were analysed using both clas-sical item analysis and item response theory analysis, other statistical approaches, as well as qualitative methods. The results showed no differences between the three experimental conditions on the level of the whole test (total raw score, total time, Rasch measure) but three statistically significant differences were found comparing the performances on item level. It is possible that in these items the audio-visual input had disturbed the listen-ing process in an unintended way. Students considered listening comprehension as a complex and useful skill needed especially in every-day communication. However, the teaching and assessment practices of listening comprehension used in the Finnish upper secondary schools appear to some extent outdated and archaic. According to the verbal protocols students processed test items differently. Overall, students pre-ferred video in listening comprehension tests. The benefits of video lie in its nonver-bal elements: seeing facial expressions, gestures and the context facilitates the com-prehension process. This study indicates that further research is required to better understand the role of nonverbal information in foreign language listening. This study encourages experts developing test items, learning material and curricula to take into account decisions they make concerning audiovisual material and possible impact of their products.en
dc.description.abstractTämä kielitaidon arviointia käsittelevä tutkimus sijoittuu ajankohtaan, jolloin ylioppilastutkinto digitalisoitiin (2016-2019) ja uudet lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2015) otettiin käyttöön. Tutkinnon laadun varmistamiseksi multimodaalisen aineis¬ton sisällyttäminen vieraan kielen ylioppilaskokeisiin edellyttää seikkaperäistä tutki¬musta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, onko visuaalisella tuella yhteyttä opiskelijoiden koesuoriu¬tumiseen koko kokeen tai yksittäisten osioiden tasolla. Lisäksi kartoitettiin opiskelijoiden käsityksiä vieraan kielen kuullun ymmärtämisestä etenkin digitaalisessa koeympäristössä. Tutkimukseen osallistui ruotsia toisena kotimaisena kielenä opiskelevia lukiolaisryhmiä eri puolilta Suomea. Tutkimustarkoituksiin laadittiin opetussuunnitelman sisältöjä ja ylioppilaskokeen testauskäytänteitä noudattava B1-taitotasolle suunnattu kuullunymmärtämiskoe, joka sisälsi 31 osiota. Kokeesta tehtiin kolme versiota (audio / kuvat / video): yhdessä versiossa kuultiin pelkkä äänite, toinen sisälsi äänitteen lisäksi kuvia, ja kolmannessa katsottiin video. Kokeen kysymykset olivat kaikille osallistujille samat, ainoastaan visuaalisen tuen määrää vaihdeltiin. Osallistujat (n=157) jaettiin satunnaisesti koeasetelman ryhmiin (audio n=54, kuvat n= 52, video n=51). Monimenetelmällisen tutkimuksen aineisto koostui opiskelijoiden koesuorituksista ja kyselyvastauksista (n=144), koetilanteiden havainnoista (n=7), sekä haastattelu- (n=4) ja ääneenajattelutehtävistä (n=3). Aineistoa analysoitiin mm. klassisen ja modernin osioanalyysin sekä laadullisten menetelmien avulla. Verratessa eri koeformaatin (audio / kuvat / video) opiskelijoiden suorituksia kokonaisuutena (mm. kokonaispisteet, suoritusaika, Rasch-arvo) ei havaittu yhteyttä visuaalisen tuen ja koesuoriutumisen välillä. Osiokohtaisessa tarkastelussa havaittiin kolmen osion kohdalla tilastollisesti merkitsevä riippuvuus osiosuorituksen ja koeasetelman välillä. Näissä osioissa visuaalisuus saattoi harhauttaa opiskelijoita epätarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelijoiden käsitysten mukaan vieraan kielen kuullun ymmärtäminen on monimutkainen ja arkielämän viestintätilanteiden kannalta hyödyllinen taito, jota kuitenkin lukio-opetuksessa harjoitellaan vanhanaikaisesti ja opettajajohtoisesti. Opiskelijoiden tavoissa prosessoida visuaalista tietoa havaittiin ääneenajatteluaineistossa yksilökohtaisia eroja. Pääosin opiskelijat kannattavat videon sisällyttämistä kuullunymmärtämiskokeeseen. Videon hyödyt liittyvät nonverbaaliseen viestintään: ilmeiden, eleiden ja kontekstin näkeminen tukevat ymmärtämistä. Tutkimuksessa tuodaan myös esiin kehitysehdotuksia kuullun ymmärtämisen opetukseen ja arviointiin. Jatkotutkimusta tarvitaan, jotta ymmärrettäisiin paremmin nonverbaalisen tiedon osuutta vieraan kielen kuullun ymmärtämisessä. Tämä tutkimus kannustaa koetehtävien, opetusmateriaalien ja opetussuunnitelmien laatijoita kiinnittämään huomiota multimodaalista aineistoa koskeviin päätöksiin, sekä vaikutuksiin, joita heidän tuotteillaan saattaa ollafi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjectopiskelijat
dc.subjectkielikokeet
dc.subjectkuullun ymmärtäminen
dc.subjectvieraat kielet
dc.subjectylioppilastutkinto
dc.subjectaudiovisuaalinen aineisto
dc.subjectmultimodaalisuus
dc.subjectdigitalisaatio
dc.subjecttoinen kieli
dc.subjectarviointi
dc.subjectkielitaito
dc.subjectlistening comprehension
dc.subjectvideo technology
dc.subjectlanguage tests
dc.subjectsecond language learning
dc.subjecthigh stakes tests
dc.subjectintermode defferences
dc.titleUudenlaista kuullun ymmärtämistä – Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7961-4
dc.subject.ysoopiskelijatfi
dc.subject.ysokielikokeet
dc.subject.ysokuullun ymmärtäminenfi
dc.subject.ysovieraat kieletfi
dc.subject.ysoylioppilastutkintofi
dc.subject.ysoaudiovisuaalinen aineistofi
dc.subject.ysomultimodaalisuusfi
dc.subject.ysodigitalisaatiofi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record