Show simple item record

dc.contributor.authorManninen, Ville
dc.date.accessioned2019-11-12T13:18:27Z
dc.date.available2019-11-12T13:18:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7934-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66331
dc.description.abstractTrust and trustworthiness are crucial components in human social life, and so too in journalism. Trust facilitates reciprocal relationships, such as those between journalists and their sources, or journalists and their audiences. Trustworthiness, being worthy of trust, stabilizes those relationships: unearned trust is at constant risk of collapse. Whether or not journalism is trustworthy is therefore an important consideration −and the main research problem of this thesis. In line with the literature on trust, I have operationalized trustworthiness as the fulfilment of expectations. To measure it, I have conducted research into both audience expectations and journalistic practices. The specific context of this study is mainstream Finnish online journalism and the expectations young Finnish adults (ages 18-28 years) have for it. Online journalists’ practices were investigated through newsroom ethnog-raphy. I observed the work of 21 online journalists from 7 Finnish mainstream newsrooms. This sample, gathered in 2013 and 2017 comprises the production processes of over 100 journalistic items. I probed audience expectations to-wards these practices through experimental focus group interviews. Finally, I focused on a key journalistic process that is largely hidden from audiences’ view: sourcing. Young adult Finns’ general expectations for online journalism are re-markably conventional: journalism should be dispassionate, impartial, accurate, responsible, comprehensive and easy to understand. The work of Finnish online journalists barely accommodates these demands; it is fast-paced and desk-bound. The sourcing practices I observed were mostly in conflict with the audi-ence’s expectations. Specifically, the information in over half of the observed news items was unverified; much of their content was copied from already-published media; and journalists rarely attempted to reach out to more than one source. Practice aligned with expectations in just one regard: observed news items mostly relied on highly credible sources. In summary, the sourcing practices behind mainstream Finnish online journalism are not trustworthy to young adult Finns. The situation is worri-some, as the traditionally high trust Finns exhibit towards mainstream news media is liable to implode if untrustworthy practices are revealed to audiences.en
dc.description.abstractLuottamus ja luotettavuus ovat kaiken sosiaalisen elämän peruselementtejä, ja ne kuuluvat siten myös journalismin keskiöön. Luottamus mahdollistaa vastavuoroisuuden esimerkiksi toimittajien ja lähteiden tai toimittajien ja yleisön välillä. Luotettavuus puolestaan vakauttaa nämä vuorovaikutussuhteet: perusteeton luottamus olisi jatkuvassa romahtamisen vaarassa. Onko journalismi luotettavaa vai ei on siis tärkeä kysymys ja tämän väitöskirjan keskeinen tutkimusongelma. Olen määritellyt luotettavuuden aiemman tutkimuksen mukaisesti odotusten toteutumiseksi. Mitatakseni sitä olen tutkinut sekä yleisön odotuksia että journalistisia työtapoja. Tutkimuksen viitekehys on suomalainen, valtavirtainen verkkojournalismi ja nuorten (18-28-vuotiaiden) suomalaisaikuisten odotukset sitä kohtaan. Tutkin verkkotoimittajien työtapoja toimitusetnografian menetelmin. Tarkkailin 21 verkkotoimittajan työskentelyä seitsemässä suomalaisessa, valtavirtaisessa uutistoimituksessa. Tämä vuosina 2013 ja 2017 kerätty näyte kattaa yli 100 jutun tuotantoprosessit. Tutkin yleisön odotuksia näitä prosesseja kohtaan kokeellisilla fokusryhmähaastatteluilla. Lopuksi keskityin kriittisen tärkeään journalistiseen prosessiin, joka kuitenkin jää yleensä piiloon yleisöltä: lähteyttämiseen. Nuorten suomalaisaikuisten odotukset verkkojournalismia kohtaan ovat merkittävän tavanomaisia: journalismin tulisi olla neutraalia, puolueetonta, tarkkaa, vastuullista, kattavaa ja helppotajuista. Suomalaisten verkkotoimittajien on harvoin mahdollista täyttää nämä vaatimukset, sillä heidän työnsä on nopeatempoista ja pöydän ääreen sidottua. Havainnoimani lähdekäytännöt olivat suurimmaksi osaksi yleisön odotusten vastaisia. Yli puolessa jutuista tiedot olivat varmistamattomia, suuri osa niiden tiedoista oli kopioitu jo aiemmin julkaistuista jutuista, ja toimittajat yrittivät vain harvoin tavoittaa useampaa kuin yhtä lähdettä. Odotukset ja todellisuus kohtasivat vain lähteiden valinnassa: jutuissa käytettiin yleensä uskottaviksi arvioituja lähteitä. Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisen, valtavirtaisen verkkojournalismin lähdekäytännöt eivät ole nuorten suomalaisaikuisten kannalta luotettavia. Tilanne on huolestuttava: suomalaisten toistaiseksi korkea luottamus uutismediaa kohtaan on vaarassa haihtua, mikäli epäluotettavat käytännöt paljastuvat yleisölle.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Manninen, V. (2017). Sourcing practices in online journalism : an ethnographic study of the formation of trust in and the use of journalistic sources. <i>Journal of Media Practice, 18 (2-3), 212-228.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/14682753.2017.1375252 "target="_blank"> DOI: 10.1080/14682753.2017.1375252 </a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Manninen, V. (2018). Audience expectations and trust in online journalism. <i>Mediální studia - Media Studies, 2018 (2), 8-27. </i> <a href="https://www.medialnistudia.fsv.cuni.cz/front.file/download?file=2018%2002%2002%20manninen%208-27.pdf"target="_blank"> www.medialnistudia.fsv.cuni.cz/front.file/download?file=2018%2002%2002%20manninen%208-27.pdf</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Manninen, V. (2020). If Only They Knew : Audience Expectations and Actual Sourcing Practices in Online Journalism. <i>Journalism Practice, 14 (4), 412-428.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1625719"target="_blank"> DOI: 10.1080/17512786.2019.1625719</a>
dc.subjectverkkojournalismi
dc.subjectjournalismi
dc.subjectluottamus
dc.subjectluotettavuus
dc.subjectlähdekritiikki
dc.subjectyleisö
dc.subjectodotukset
dc.subjecttoimittajat (media)
dc.subjectverkkotoimittajat
dc.subjecttyöprosessit
dc.subjecttiedonlähteet
dc.subjectlähdeaineisto
dc.subjecttyötavat
dc.subjectnuoret aikuiset
dc.subjecttoimitusetnografia
dc.subjectonline journalism
dc.subjecttrust
dc.subjecttrustworthiness
dc.subjectsourcing
dc.titleTrust and trustworthy sourcing in Finnish online journalism. Divergences in audience expectations and journalists' practices
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7934-8
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record