Show simple item record

dc.contributor.authorAalto, Eija
dc.date.accessioned2019-11-11T13:47:09Z
dc.date.available2019-11-11T13:47:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7950-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66307
dc.description.abstractThis study investigates pre-service subject teachers' approaches to language across the curriculum in multilingual and multicultural groups. Its purpose was to achieve a deeper understanding of how student teachers approach the current educational challenge of multilingual learner groups, what kind of understanding pre-service teachers have about language within content learning, and what kinds of collaborative efforts they make in co-constructing their knowledge and understanding when integrating language and content across subject borders. These issues were investigated in terms of collaborative construction of pedagogical language knowledge and pedagogical practices across subject boundaries. The approach of the study can be described as practitioner research as the researcher had a dual position of a teacher and a researcher, both developing teaching and conducting research. The aim was to enhance pre-service teacher education through gaining a deeper understanding of pre-service teachers' perceptions of language and collaboration across disciplines. The study addresses two main research questions: 1) What characterizes pre-service teachers' pedagogical language knowledge? 2) What characterizes pre-service teachers' collaborative practice development across subject-boundaries? The study consists of three articles, each approaching pedagogical language knowledge from a different angle. The data were derived from a questionnaire with built-in applied tasks aimed at 221 pre-service subject teachers, and two teaching interventions in which two pre-service teacher teams planned and conducted a study unit integrating a content and language (Finnish) subject in a multilingual setting. The intervention data consists of audio-recorded planning sessions and group interviews, video-recorded lessons, student teachers' individual diaries, and field notes taken by the researcher. The data were analysed using qualitative content analysis and thematic analysis. The findings show that the pre-service teachers' pedagogical language knowledge echoes to a large extent traditional understandings, constructed during their own school path, of language as merely grammar and vocabulary. Language is perceived mainly as word-level entities instead of viewing language use in relation to genres and situations and supporting learners to succeed in wider contexts. The second language learner perspective regarding language and content learning was clearly new to the student teachers under study, and setting linguistic aims was seemingly challenging. However, language played a major role in pedagogical practice development, as learners' Finnish language skill deficiencies tended to guide the planning process of teaching in a multilingual group. The student teachers' difficulty in defining the disciplinary language and the role of language in content learning seemed to make it difficult to cross the disciplinary boundaries and construct a practice that integrates both subjects in a meaningful way, instead of connecting isolated contents and working modes from each subject. In conclusion, the study argues that deeper understanding of student teachers’ collaborative meaning-making process is crucial for developing pre-service teacher education in terms of timely supervision practices and relevant supportive tools.en
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä siitä, miten aineenopettajaopiskelijat näkevät kielen roolin eri tiedonalojen oppimisessa ja miten he ottavat monikieliset oppijat huomioon eri tiedonalojen opetuksessa ja rakentavat jaettua ymmärrystään kielitietoisesta opetuksesta. Tähän pyrittiin tarkastelemalla opettajaopiskelijoiden tapaa arvioida ja eritellä monikielisen oppijan kirjoittamisen taitoa sekä heidän tapaansa kollaboratiivisesti suunnitella kielen ja sisältötiedon oppimista yhdistävää pedagogiikkaa monikieliselle oppijaryhmälle. Tutkimusta motivoi koulujen kasvava kielellinen ja kulttuurinen diversiteetti, joka edellyttää kaikilta opettajilta vastuunottoa monikielisten oppijoiden osallistamisesta ja opiskelukielitaidon ja sisältötiedon limittäisen oppimisen tukemisesta. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa, joka auttaa kehittämään opettajankoulutuksen käytänteitä kielitietoisen opetuksen edistämisessä. Metodisena tutkimusotteena on toimintatutkimuksen paradigmalle läheinen practitioner research, jossa tutkija tarkastelee omaa työtään ja toimii kahtalaisessa roolissa, tutkijana ja tutkimuksen kohteena olevan opintojakson opettajana. Sosiokulttuurisen lähestymistavan kehyksessä tutkimuksen pääkäsitteinä ovat pedagoginen kielitieto (pedagogical language knowledge) ja kollaboratiivinen oppiminen. Tutkimuksessa selvitellään kahta pääkysymystä: 1) Mikä on tunnusomaista aineenopettajaopiskelijoiden pedagogiselle kielitiedolle? 2) Mikä on tunnusomaista aineenopettajaopiskelijoiden tavalle rakentaa yhteistä, oppiainerajat ylittävää pedagogista käytännettä monikieliselle oppijaryhmälle? Tutkimus koostuu kolmesta kansainvälisestä artikkelista sekä käsitteellisen viitekehyksen ja tulokset kokoavasta yhteenvedosta. Kukin artikkeli lähestyy opettajaopiskelijoiden pedagogista kielitietoa eri näkökulmista. Tutkimusaineisto kattaa 221 aineenopettajaopiskelijalle tehdyn kyselyn ja kaksi suomen kieltä ja sisältöoppiainetta integroivaa opetuskokeilua, joista toinen toteutettiin yläkoulun fysiikan opetuksessa ja toinen aikuisille maahanmuuttajille suunnatulla suomalaisen uskontotiedon kurssilla. Kyselyaineiston analyysissa keskitytään soveltavaan tehtävään, jossa opettajaopiskelijat arvioivat yläkouluikäisen monikielisen oppijan kirjoittamisen taitoa. Opetuskokeiluaineisto koostuu kahden opettajaopiskelijatiimin ääninauhoitetuista suunnittelupalavereista, ryhmähaastatteluista, videoiduista oppitunneista, opettajaopiskelijoiden yksilöpäiväkirjoista ja tutkijan tekemistä kenttämuistiinpanoista. Aineistot on pääosin analysoitu laadullisen sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin menetelmin, mutta kyselyaineiston analyysissa tutkimusotetta täydennettiin määrällisellä analyysillä. Tulokset osoittivat, että aineenopettajaopiskelijoiden pedagoginen kielitieto heijastelee sekä formalistiseen perinteeseen pohjaavaa ajattelua että sosiokulttuurisen tradition ihannetta. Kuitenkin perinteinen näkökulma kieleen sanastona ja rakenteina oli selvästi hallitseva. S2-oppijan kehittyvän kielitaidon hahmottaminen suhteessa eri oppiaineiden haasteisiin oli opettajaopiskelijoille vaativaa. Niin ikään tiedonalan kielenkäytön jäsentäminen laajemmin kuin oppiaineen käsitteiden osalta osoittautui haastavaksi myös suo-men kielen opettajaopiskelijoille. Tiedonalan eri merkityksen rakentamisen tavat jäivät irrallisiksi toisistaan eivätkä muodostaneet pedagogista jatkumoa, ja oppijoiden osallisuutta tukevien strategisten taitojen opetus vähäiseksi. Tulosten perusteella opettajankoulutuksen haasteena onkin tuottaa enemmän työkaluja kielitietoisten pedagogisten jatkumoiden suunnitteluun ja kollaboratiivisen, oppiainerajat ylittävän työskentelyn ohjaukseen.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Aalto, E., & Tarnanen, M. (2015). Approaching pedagogical language knowledge through student teachers: assessment of second language writing. <i>Language and Education, 29 (5), 400-415.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/09500782.2015.1031676"target="_blank"> DOI: 10.1080/09500782.2015.1031676</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Aalto, E., & Tarnanen, M. (2017). Negotiating language across disciplines in pre-service teacher collaboration. <i>European Journal of Applied Linguistics, 5 (2), 245-271.</i> <a href="https://doi.org/10.1515/eujal-2017-0011"target="_blank"> DOI: 10.1515/eujal-2017-0011</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Aalto, E., Tarnanen, M., & Heikkinen, H. L. T. (2019). Constructing a pedagogical practice across disciplines in pre-service teacher education. <i>Teaching and Teacher Education, 85, 69-80.</i> <a href="https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.006"target="_blank"> DOI: 10.1016/j.tate.2019.06.006</a>
dc.subjectaineenopettajat
dc.subjectopettajankoulutus
dc.subjectopetus
dc.subjectoppiminen
dc.subjectopiskelijat
dc.subjectkielitietoinen opetus
dc.subjectmonikielisyys
dc.subjectintegroitu opetus
dc.subjectpedagogiikka
dc.subjectpedagoginen ajattelu
dc.subjectyhteisöllinen oppiminen
dc.subjectyhteistyö
dc.subjectoppiaineet
dc.subjectsuomi toisena kielenä
dc.subjecttoinen kieli
dc.subjectoppilaat
dc.subjectkielitaito
dc.subjectkielenkäyttö
dc.subjectsisällönanalyysi
dc.subjectpedagogical language knowledge
dc.subjectteacher education
dc.subjectlanguage across curriculum
dc.subjectpre-service teachers
dc.subjectcollaboration
dc.titlePre-service subject teachers constructing pedagogical language knowledge in collaboration
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7950-8
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record