Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorMuhonen, Anne
dc.date.accessioned2019-11-04T10:14:10Z
dc.date.available2019-11-04T10:14:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66141
dc.description.abstractLiikunnan edistäminen työpaikalla voi parantaa henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata keskisuuren suomalaisyhtiön henkilöstön näkemyksiä yhtiön toimenpiteistä liikunnan edistämiseksi työpaikalla. Tutkimuksen kohdejoukko muodostui yhtiön henkilöstöstä. Tutkimuksen aineisto kerättiin elokuussa 2018 Webropol-kyselyjärjestelmää hyödyntäen. Tutkimuksen osallistujat (N=61, 26 naista, 34 miestä) edustivat eri ikä- ja henkilöstöryhmiä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Henkilöstöstä suurin osa toi esille liikuntaan pehmeitä aktivointikeinoja työhyvinvointia korostaen. Organisaation kokonaisvaltaisella tuella koettiin olevan henkilöstön liikuntaintoa edistävä vaikutus. Henkilöstö kohdisti työterveyshuollon ohjaukseen ja tukeen runsaasti odotuksia, esimerkiksi ohjauksen yksilöllisyys koettiin tärkeäksi. Erityisesti liikunnan yleishyödyllisyydestä ja positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin sekä työssäjaksamiseen tulisi henkilöstön mukaan viestiä. Liikuntaan kannustamisen ja asenneilmapiirin henkilöstö mielsi hyvin oleelliseksi. Henkilöstö näki, että eritasoisten liikkujien huomiointi on tärkeää liikunnan edistämisessä. Suosituimmaksi viestintäkeinoksi nähtiin erilaisten sähköisten medioiden hyödyntäminen. Koko organisaation ja erityisesti johdon suhtautuminen liikuntaan ylipäätään nähtiin tärkeäksi. Henkilöstö kaipasi valistusta ja neuvontaa, ja liikunnan rahallinen tuki koettiin hyväksi. Työmatkaliikunnan tukeminen nähtiin yhdeksi keinoksi ohjata liikkumaan ja yli puolet osallistujista toivoi liikuntamahdollisuutta työajalla. Työolosuhteiden nähtiin olevan liikunnan edistämisessä monella tapaa avainasemassa. Työajan lyhentämistä ja joustavaa työaikaa ehdotettiin yleisesti. Toimipisteisiin pohdittiin erilaisia liikuntavälineitä ja oman työpisteen kehittämistä liikunnallista käyttäytymistä tukevaksi toivottiin. Liikuntapalveluiden ajateltiin edistävän henkilöstön liikunta-aktiivisuutta monin tavoin; henkilöstö toivoi esimerkiksi personal trainer -tyyppistä palvelua, jonka koettiin motivoivan liikuntaan. Työpaikoilla voidaankin systemaattisilla toteutuksilla saavuttaa merkityksellisiä muutoksia henkilöstön fyysisessä kunnossa ja terveyskäyttäytymisessä.fi
dc.description.abstractPromoting physical activity in the workplace can improve staff health and well-being. The purpose of this Master’s thesis was to describe the views of the employees of a medium-sized Finnish company about the company’s measures to promote physical activity in the workplace. The target group of the study consisted of company personnel. The research material was collected in August 2018 using the Webropol survey system. The study partisipants (N=61, 26 women, 34 men) represented different age and personnel groups. The data was analyzed by theory-quided content analysis. The majority of the staff highlighted soft activation techniques for exercise, emphasizing well-being at work. The overall support of the organization was seen to have an impact on the physical fitness of the staff. The staff set high expectations for guidance and support in occupational health care, for example the individuality of guidance was considered important. In particular, according to the staff, the benefits of physical activity in general and the positive effects on well-being and working life should be communicated. The staff felt the sports incentive and attitude atmosphere very important. The staff saw the importance of taking different levels of exercise into account in promoting physical activity. The use of various electronic media was seen as the most popular means of communication. The overall attitude of the whole organization and especially the management towards the support of the exercise was well received. Supporting commuting was seen as one way of guidance exercise, and more than half of the participants wished to be able to exercise during working hours. Working conditions were seen to play a key role in promoting physical activity in many way. Shortening of working hours and flexible working hours were generally suggested. Various sports equipment was considered at the office and the development of a workstation to support physical behavior was encouraged. Exercise services were thought to promote staff activity in many ways; staff wanted, for example, a personnel trainer-type service that was perceived to motivate them to exercise. Therefore, systematic implementations can bring about significant changes in the physical condition and health behavior of the workplace.en
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherliikunnan edistäminen
dc.title"Kyllä liikunta on ihan olennainen juttu työssäjaksamisessa" : henkilöstön näkemyksiä yhtiön toimenpiteistä liikunnan edistämiseksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911044708
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysohenkilöstö
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record