Show simple item record

dc.contributor.advisorSaajanaho, Milla
dc.contributor.authorPälve, Anne
dc.date.accessioned2019-05-22T07:51:21Z
dc.date.available2019-05-22T07:51:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64093
dc.description.abstractLeskeys yleistyy iän myötä ja se on yleisempää naisilla kuin miehillä. Puolison menetys vaikuttaa usein lesken fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin ja sitä kautta myös lesken elämänlaatuun. Psykologinen resilienssi tarkoittaa ihmisen joustavuutta sekä sopeutumis- ja selviytymiskykyä hänen kohdatessaan elämässään vastoinkäymisiä tai menetyksiä. Resilienssi auttaa ihmistä toipumaan ja palautumaan vastoinkäymisistä nopeammin sekä käyttämään vaikeankin kokemuksen hyväkseen. Psykologisella resilienssillä on myös myönteinen vaikutus toimintakykyyn ja koettuun elämänlaatuun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko leskeydellä yhteyttä iäkkäiden henkilöiden elämänlaatuun. Lisäksi tarkasteltiin onko psykologisella resilienssillä yhteyttä iäkkäiden leskien ja ei-leskien elämänlaatuun. Tutkimusaineistona käytettiin Active aging -resilience and external support as modifiers of the disablement outcome (AGNES) -kohorttitutkimuksen kotihaastatteluaineistoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1018 henkilöä, joista leskiä oli 263. Iältään tutkittavat olivat 75-, 80- ja 85-vuotiaita. Leskeys selvitettiin kysymällä tutkittavien siviilisääty. Psykologista resilienssiä mitattiin 10-kohtaisella Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10) -mittarilla ja elämänlaatua Older People’s Quality of Life (OPQOL-brief) -mittarilla. Tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, χ²-testiä, Independent Samples T-testiä sekä Pearsonin korrelaa-tiota ja Fisherin Z-testiä. Leskeys oli yhteydessä iäkkäiden henkilöiden elämänlaatuun eli leskillä elämänlaatu oli hieman huonompi kuin ei-leskillä (p=.036). Psykologisen resilienssin ja elämänlaadun väliltä löytyi myös yhteys. Sekä leskillä (r=.555) että ei-leskillä (r=.522) muuttujien välillä oli vahva, positiivinen korrelaatio eli mitä parempi psykologinen resilienssi oli, sitä parempi oli myös elämänlaatu. Psykologisen resilienssin ja elämänlaadun välisessä korrelaatioissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Leskeyden on todettu olevan riskitekijä elämänlaadun heikkenemiselle. Tässä tutkimuksessa psykologisella resilienssillä oli yhteys elämänlaatuun, joten olisi tärkeä kehittää erilaisia keinoja, jolla voitaisiin tukea leskien resilienssiä. Esimerkiksi vertaistukea kehittämällä voitaisiin parantaa leskien arjessa selviytymistä ja sitä kautta edistää heidän elämänlaatuaan.fi
dc.description.abstractWidowhood is increasing with age and is more common in women than in men. The loss of a spouse often affects the physical and mental health of the widow, as well as social relation-ships, and hence the quality of life of the widow. Psychological resilience means human flexibility and adaptability and coping ability when faced with adversity or loss in life. A resilient person will recover faster from adversity and will be able to utilize the difficult experience. Psychological resilience also has a positive effect on functioning and quality of life. The purpose of this study was to explore whether there is an association between the widowhood and the quality of life of older people. In addition, it was studied whether psychological resilience is associated with quality of life of older widows and non-widows. The research data of this master’s thesis is based on face-face interview of the Active aging -resilience and external support as a disablement outcome (AGNES) cohort study. A total of 1,018 people participated in the study, of whom 263 were widows. The age groups were 75-, 80- and 85-year-olds. The widowhood was found out by asking the marital status of the participants. Psychological resilience was measured with a 10-item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10). Quality of life was evaluated using the Older People's Quality of Life (OPQOL-brief) questionnaire. Cross-tabulation, χ²-test, the Independent Samples T-test, and Pearson's correlation and Fisher's Z-test were used as statistical methods. There was an association with widowhood and quality of life, meaning that the widow's quality of life was slightly worse than non-widows (p=.036). There was also an association between psychological resilience and quality of life. Both widows (r=.555) and non-widows (r=.522) had strong, positive correlation, i.e. the better the psychological resilience, the better the quality of life. There was no statistically significant difference in correlations between the psychological resilience and the quality of life among widows and non-widows. Widowhood has been found to be a risk factor for the deterioration of quality of life. In this study, psychological resilience had an association with quality of life, so it would be important to develop various tools to support the resilience of widows. For example, the development of peer support could improve widows’ everyday life and thereby enhance their quality of life.en
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsykologinen resilienssi
dc.subject.otheriäkkäät
dc.titleLeskeys, psykologinen resilienssi ja elämänlaatu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905222698
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysoleskeys
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysolesket


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record