Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorKähkönen, Mikko
dc.date.accessioned2018-05-15T17:56:15Z
dc.date.available2018-05-15T17:56:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57975
dc.description.abstractKähkönen, M. 2018. Liikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilaiden motivoimisesta koululiikunnassa, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 78s., 4 liitettä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä ja kokemuksia liikunnanopettajilla on oppilaiden motivoimisesta koululiikunnassa. Tavoitteena oli kartoittaa, ovatko liikunnanopettajat tietoisia motivaatiosta ja motivaatioilmastosta käsitteinä sekä niihin keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia pedagogisia ja didaktisia keinoja liikunnanopettajat käyttävät työssään oppilaiden motivoimiseksi liikuntaan. Lisäksi oltiin kiinnostuneita koululiikunnan erityispiirteistä oppilaiden motivointiin liittyen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi itsemääräämis- ja tavoiteorientaatioteorioista johdettu itsemääräämismotivaatiota edistävä motivaatioilmasto. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin haastattelemalla viittä kokenutta liikunnanopettajaa. Tutkimusotteena käytettiin fenomenologis-hermeneuttista lähestymistapaa. Tutkimuksessa pyrittiin siis selvittämään liikunnanopettajien kokemuksia oppilaiden motivoimisesta liikuntaan sekä ymmärtämään kokemusten merkityksiä opettajille. Merkityksistä tehtiin tulkintoja ja tutkittavaa ilmiötä pyrittiin kuvailemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimukseen osallistuneet liikunnanopettajat pitivät motivaatiota erittäin keskeisenä ja tärkeänä asiana liikunnan opetustapahtumassa. Motivaatio ja motivaatioilmasto nähtiin monimuotoisena kokonaisuutena ja opetusryhmät niiden suunnassa erittäin heterogeenisinä, mikä koettiin haasteena liikunnanopettajalle oppilaiden motivoimisessa liikuntaan. Koululiikunnan erityispiirre näkyvänä ja kehollisuutta korostavana oppiaineena lisäsi tätä haastetta entisestään. Liikunnanopettajat kokivat erityisen haasteellisena motivoida murrosikäisiä oppilaita, joilla oli epävarma kehonkuva ja alhainen käsitys itsestään liikkujana. Parhaina motivoinnin keinoina liikunnanopettajat pitivät yksilöllisyyden huomioimista ja turvallisen ilmapiirin luomista liikuntatunneille. Tutkimukseen osallistuneiden liikunnanopettajien käsitysten ja kokemusten perusteella motivaation käsite ja oppilaiden motivointi koululiikuntaan näyttäytyivät pitkälti aiemman tutkimustiedon suunnassa. Myös liikunnanopettajien käyttämät motivoinnin keinot olivat suurelta osin motivaatiota edistäviä aiemman tutkimustiedon perusteella. Tästä huolimatta voidaan pohtia, toisiko syvempi teoreettinen tietotaito motivaatiosta opettajille ammattitaitoa löytää pedagogisia keinoja, joilla pystyttäisiin motivoimaan kaikkia oppilaita liikuntaan. Asiasanat: liikuntamotivaatio, itsemääräämisteoria, tavoiteorientaatioteoria, motivaatioilmasto, koululiikuntafi
dc.description.abstractKähkönen, M. 2018. Physical education teachers' perceptions and experiences about motivating students in physical education. Faculty of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master's thesis in Sport Pedagogy, 78 pp., 4 appendices. The aim of this study was firstly to find out physical education teachers' perceptions and experiences about motivating students in physical education. Secondly, the aim was to survey teachers' knowledge about motivation and motivational climate as well as awareness of issues related to them. Thirdly, the aim was to find out what kind of pedagogical and didactical methods teachers use to motivate students in physical education. In addition the aim was to study characteristics of physical education concerning students' motivating. The theoretical framework of this research was based on combination of self-determination theory and goal-orientation theory from which self-determined motivational climate was built. This research was a qualitative study and the data were collected by interviewing five experienced physical education teachers. Research's philosophical baseline was phenomenological-hermeneutical approach. The purpose was to find out physical education teachers' experiences about motivating students and understand the meanings of the teachers' experiences. The meanings were interpreted and the examined phenomenon was described as comprehensively as possible. Physical education teachers participated in this research regarded motivation as a central and important issue in physical education. They considered motivation and motivational climate as a diverse phenomenon via school classes were considered very heterogeneous. This was regarded as a challenge for physical educator in motivating students. Physical education's characteristic as a visible and bodily subject emphasized the challenge. Participated teachers felt as a great challenge to be able to motivate students with uncertain body image and low perception of itself as a physically active person. Teachers regarded that the best ways to motivate students are paying attention to individuals and establishing a safe atmosphere in physical education classes. According to the results the perceptions and experiences of the physical education teachers about motivation and motivating students were similar to the previous researches. Also the methods that teachers use to motivate students in physical education were positively motivational according to the previous researches. However, it should be considered whether more thoughtful theoretical knowledge about motivation would improve teachers professional ability to motivate all the students.en
dc.format.extent78
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherliikuntamotivaatio
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.subject.othertavoiteorientaatioteoria
dc.subject.othermotivaatioilmasto
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.titleLiikunnanopettajien käsityksiä ja kokemuksia oppilaiden motivoimisesta koululiikunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805152614
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikka
dc.date.updated2018-10-04T10:40:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record