Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorKalliomäki, Heidi
dc.date.accessioned2017-04-20T10:58:21Z
dc.date.available2017-04-20T10:58:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1695315
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/53637
dc.description.abstractKalliomäki, Heidi. 2017. Erot koetuissa minäpystyvyyden lähteissä iän, su- kupuolen ja lukemissujuvuuden tason suhteen alakoulussa. Erityispedago- giikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. 30 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko koetut minäpystyvyy- den lähteet erilaisia eri muuttujien suhteen. Lähteet ovat Albert Banduran so- siokognitiivisen teorian mukaan aiemmat kokemukset, mallioppiminen, ympä- ristön antama palaute sekä suorituksen aikana koetut tunteet ja tuntemukset. Tutkimuksessa selvitetään, onko sukupuolella, luokka-asteella tai lukemissuju- vuuden taitotasolla yhteyttä koettuihin minäpystyvyyden lähteisiin eri tavoin. Minäpystyvyyttä on tutkittu vasta vähän Suomessa ja alakoulussa. Tutkimusaineisto on Self-efficacy and Learning Disability Intervention (SEL- DI) –tutkimuksen ensimmäinen mittauskerta. Aineistossa selvitettiin 1327:n 2-5- luokkalaisen oppilaan lukemisen minäpystyvden tasoa kyselyllä. Aineistossa mitattiin myös oppilaiden lukutaidon tasoa kolmella eri testillä: ALLU – ala- koulun lukutestillä, Luksu – lukusujuvuustestillä, sekä tekstin lukemisen testil- lä. Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään lukemissujuvuuden taitotason mukaan: heikkoihin, keskimääräisiin ja taitaviin lukijoihin. Tytöt kokivat sekä mallioppimisen että ympäristön palautteen poikia posi- tiivisemmin. Nuoremmat oppilaat kokivat vanhempia positiivisemmin mal- lioppimisen ja ympäristön palautteen, ja vanhemmat oppilaat kokivat enem- män negatiivisia tunteita ja tuntemuksia. Taitavilla lukijoilla aiemmat koke- mukset ja ympäristön antama palaute olivat heikkoja lukijoita positiivisempia, kun taas heikot lukijat kokivat enemmän negatiivisia tunteita ja tuntemuksia. Lukemissujuvuuden taitotason suhteen eroja koetuissa minäpystyvyyden lähteissä oli eniten. Tulokset olivat aiempien tutkimusten mukaisia, joten minä- pystyvyyden tutkimuksen voi ajatella olevan yleistettävissä myös suomalaiseen alakouluun.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (37 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.titleErot koetuissa minäpystyvyyden lähteissä iän, sukupuolen ja lukemissujuvuuden tason suhteen alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201704202028
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2017-04-20T10:58:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoikä
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysolukutaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record