Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas Reijo
dc.contributor.authorLahtinen, Anne
dc.date.accessioned2016-05-22T14:17:51Z
dc.date.available2016-05-22T14:17:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1541892
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49878
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Anne Lahtinen (2016). Yrittäjyyskasvatus liikuntakasvatuksessa – liikunnanopettajien kokemuksia yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toteutumisesta liikunnanopetuksessa. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikka, pro gradu -tutkielma 46s. Yrittäjyyskasvatus on vahvasti esillä vuoden 2014 opetussuunnitelman tavoitteissa. Oikeanlaisiin liikunnankasvatustavoitteisiin pääsemiseksi on tärkeää selvittää mitä yrittäjyys on ja miten se ilmenee liikunnanopetuksessa. Tämän pro gradu tutkielman tehtävänä oli selvittää liikunnanopettajien käsityksiä yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä tarkastella heidän asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös millaisia kokemuksia liikunnanopettajilla on yrittäjyyskasvatuksesta sekä millaisena he kokevat yrittäjyyskasvatuksen toteutuvan heidän omassa opetuksessaan. Aihetta tutkittiin laadullisin menetelmin. Tutkimusjoukko koostui viidestä liikunnanopettajasta, kahdesta naisesta ja kolmesta miehestä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemoiksi muodostuivat neljä suurempaa kokonaisuutta. Ensimmäisenä aiheena tutkittiin opettajien käsityksiä yrittäjyydestä ja yrittäjistä ja toisena opettajien suhdetta yrittäjiin ja yrittäjyyteen. Kolmantena aiheena tutkittiin opettajien käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta ja neljäntenä yrittäjyyskasvatukseen liitettyjä opetusmenetelmiä. Haastattelut litteroitiin, jonka jälkeen ne teemoitettiin haastattelurunkoa myötäillen. Tutkimusote oli fenomenografis-hermeneuttinen, koska haluttiin tutkia yrittäjyyteen liittyviä käsityksiä ymmärtävällä tutkimusotteella. Haastattelut osoittivat, että liikunnanopettajien asenne yrittäjyyteen oli myönteinen, mutta yrittäjyyskasvatuskäsite oli edelleen vaikeasti ymmärrettävissä, vaikka käsite oli tuttu perusopetuksen opetussuunnitelmasta 2014. Liikunnanopetuksessa käytettiin jonkin verran yrittäjyyskasvatukseen liitettyjä opetusmenetelmiä, mutta niitä ei osattu suoranaisesti ymmärtää yrittäjyyskasvatukseen liittyviksi. Tutkielmassa perehdytään toistaiseksi varsin vähälle huomiolle jääneeseen tutkimusaiheeseen. Saadut tulokset kuvaavat hyvin yrittäjyyskasvatuskäsitteen vaikeaa ymmärrettävyyttä ja liitettävyyttä käytännön opetukseen. Avainsanat: Liikuntakasvatus, yrittäjyyskasvatus, opetusmenetelmätfi
dc.description.abstractABSTRACT Anne Lahtinen (2016). Entrepreneurship education in physical education – The experiences of physical education teachers in entrepreneurship education and how it takes place in physical education. The Department of Sport Sciences. University of Jyväskylä, sports pedagogy, Master’s thesis, 46 pp, 1 appendix. Entrepreneurship education is strongly present in the objectives of 2014 curriculum. Achieving the educational aims in physical education, it is important to figure out what entrepreneurship is and how it is taken into account in physical education. This study seeks answers to following questions and themes: 1. How the physical education teachers understand the concepts of entrepreneurship and entrepreneurship education, 2. What kind of attitudes they have towards entrepreneurship, 3. What kind of experiences physical education teachers have in entrepreneurship education and 4. How the entrepreneurship education takes place in their own teaching. These topics were studied by qualitative methods and the research method was theme interview. The study was phenomenologist-hermeneutical, as the aim was to study the teachers’ perceptions of entrepreneurship. The study group consisted of five teachers of physical education, two of them were women and three men. All the interviews were transcribed, after which the interviews were categorized by above mentioned themes. The interviews showed that the attitudes of physical education teachers towards entrepreneurship were positive, but the concept of entrepreneurship education was still difficult to understand, even though the concept was familiar from the basic education’s curriculum 2014. The teaching methods of entrepreneurship education were used in physical education lessons to some extent, but the teachers could not relate the methods to entrepreneurship education. This study focuses on a topic which is not yet studied much. The results obtained describe that the concept of entrepreneurship education is still difficult to understand and difficult to link it to teaching. Keywords: Physical education, entrepreneurship education, teaching methodsen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLiikuntakasvatus
dc.subject.otheryrittäjyyskasvatus
dc.subject.otheropetusmenetelmät
dc.titleYrittäjyyskasvatus liikuntakasvatuksessa : liikunnanopettajien kokemuksia ja käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen toteutumisesta liikunnanopetuksessa
dc.title.alternativeLiikunnanopettajien kokemuksia ja käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen toteutumisesta liikunnanopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605222651
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2016-05-22T14:17:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoyrittäjyyskasvatus
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoopetusmenetelmät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record