Recent Submissions

 • Aatun monet kielet – Aatus många språk – Aatu’s many languages 

  Aatus Mamma (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Tässä videoklipissä monikielinen Aatu kertoo omista kielistään eri tilanteissa. I det här videoklippet berättar den flerspråkige Aatu om sina språk i olika situationer. In this video clip multilingual Aatu is telling about ...
 • Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i Finland 

  Ohranen, Sari; Neittaanmäki, Reeta; Ahola, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Allmänna språkexamina (ASE) är nationella språkfärdighetstest för vuxna i Finland. I ASE testas den kommunikativa och funktionella språkfärdigheten i praktiska vardagssituationer. Vem som helst kan delta, oberoende av hur ...
 • Språkexamen för ingermanländare sporrade till muntliga kunskaper 

  Martikainen, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Den här artikeln behandlar en skräddarsydd språkexamen som utvecklades år 2003 för ingermanländska invandrare som ville få uppehållstillstånd i Finland. I min undersökning har jag analyserat de mångfaldiga motiveringar som ...
 • Matkalla kohti kansalaisuutta : pohjoismaiset kielitestit järjestäjien näkökulmasta 

  Härmälä, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
 • Teoretisk utveckling och framtida utmaningar – nationella prov i svenska för invandrare 

  Ahlgren, Katrin (2016)
  Utbildning i svenska för invandrare (sfi) har bedrivits under snart femtio år, men de nationella proven har endast funnits sedan 1996. Synen på bedömning inom sfi har i mångt och mycket förändrats under den tid som ...
 • Language testing as part of integration policy in Norway 

  Hamnes Carlsen, Cecilie; Moe, Eli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  In this paper, we present the two standardised tests of Norwegian for adult immigrants in Norway; Test i norsk – høyere nivå, developed by Norsk språktest, and Norskprøven for voksne innvandrere, developed by Skills Norway, ...
 • Danish language tests for adult migrants 

  Østergaard Nielsen, Gitte; Løsecke Olsen, Cecilie (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  In 1999, a new law on Danish language education came into force. In this law, the final examinations in Danish were introduced and set under national governance, and the requirements were defined. Since then the tests in ...
 • Toisen kielen oppimisen tukeminen päiväkodissa 

  Taivassalo, Ella (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Äidinkieliset puhujat osaavat usein luonnostaan mukauttaa puhettaan keskustellessaan ei-äidinkielisen puhekumppanin kanssa, jotta ymmärtäminen on helpompaa. On kuitenkin vaikeaa arvioida sopivaa mukauttamisen määrää. Tässä ...
 • Kaksikielisten vanhempien kielivalinnat 

  Sjöberg, Sannina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Käsittelen kirjoituksessani kaksikielisten vanhempien kielivalintoja ja sitä, miten nämä valinnat näkyvät perheiden kielipolitiikassa. Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Sjöberg 2015), jossa tarkastelin miten ...
 • Lapset, vanhemmat ja kasvattajat monikielisyyden pyörteissä 

  Mård-Miettinen, Karita; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
 • Kaksikielisten lasten kielipoliittinen toimijuus päiväkodissa ja kotona 

  Bergroth, Mari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Kielipolitiikasta puhuttaessa unohtuu helposti lasten toimijuuden tarkastelu osana yhteisen kielipolitiikan luomista. Esittelen tässä artikkelissa 3–5-vuotiaiden lasten toimijuutta ja lasten toimintaympäristöjä. Artikkeli ...
 • What is the value of plurilingualism? 

  Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  This article seeks to answer the question, 'What is the value of plurilingualism'? by first of all exploring some different terms from Finnish and English that suggest different ways of understanding the world. The article ...
 • Monikielisyys muutoksessa 

  Martin, Maisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Sana 'monikielisyys' sisältää uusia ja vanhoja merkityksiä, joiden syntyä avataan tässä artikkelissa. Kehityskuluilla on yhteyksiä moniin kielenkäytön ja kielitieteen näkökulmien muutoksiin, erityisesti toisen kielen ...
 • Puhetta popularisoinnista: kuinka tiedettä yleistajuistetaan mediassa? 

  Miettinen, Nelli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Tieteellinen tutkimustieto on arvokasta pääomaa, jota tuotetaan jatkuvasti eri tieteenaloilla. Sen merkitys näkyy niin yhteiskunnan kuin yksilönkin tasolla. Tiedon terävin sisältö ja kirjallinen muoto eivät kuitenkaan aina ...
 • Minä osaan, sinä tunnistat – yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä englannin kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 

  Tuomainen, Satu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Yliopisto-opiskelija voi osoittaa opintoihinsa kuuluvaa kieli- ja viestintäosaamista näyttökokeessa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT koskee siis myös tutkintoihin kuuluvia erityisalojen kieli- ja ...
 • Työpistetyöskentely vuorovaikutuksellisen kielen oppimisen menetelmänä 

  Salomäki, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Tämä artikkeli perustuu pro gradu –tutkielmaani (2015), jossa tutkin työpistetyöskentelyä opetusmenetelmänä lukiotasolla. Työpistetyöskentelyssä oppilaat kiertävät pisteeltä toiselle. Jokaisella työpisteellä on harjoitus, ...
 • Uudet opetussuunnitelmat kielten aineenopettajien koulutuksessa 

  Maijala, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Elokuussa 2016 käyttöön otetut peruskoulun uudet opetussuunnitelmat antavat mahdollisuuden kehittää uusia menetelmiä ja toimintatapoja kielten opetukseen ja uudistaa samalla myös kielten aineenopettajakoulutusta. Tässä ...
 • ”Kun elokuussa alottaa työt, niin sitä astuu sellaseen putkeen, josta tullaan sitte pois kesäkuun alussa” – Nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia opettajuuden vaikutuksista vapaa-aikaan 

  Ekström, Ilona; Silventoinen, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Artikkeli pohjautuu keväällä 2016 valmistuneeseen pro gradu -tutkielmaamme, joka on jatkoa kandidaatintutkielmallemme. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli selvittää ja vertailla nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia ...
 • Kohtaamisia – vapaaehtoiset tukemassa suomenoppimista 

  Leskinen, Kirsi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Erityisesti kuluneen vuoden aikana vapaaehtoiset ovat aktivoituneet tukemaan maahanmuuttajia suomen kielen oppimisessa. Suomessa kieltenoppiminen on kuitenkin perinteisesti tapahtunut luokkahuoneissa ammattiopettajien ...
 • Opettajaksi kasvun kulmakiviä Specima-koulutuksessa 

  Pylkkä, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2016)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on järjestetty neljä vuotta maahanmuuttajataustaisille opettajille ja opinto-ohjaajille Specima-pätevöitymiskoulutusta, joka toimii siltana kotoutumi-seen ja työllistymiseen. Specima-kokemusten ...

View more