Show simple item record

dc.contributor.advisorTurja, Leena
dc.contributor.authorVartiainen, Anu
dc.date.accessioned2016-02-23T12:10:19Z
dc.date.available2016-02-23T12:10:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522875
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48908
dc.description.abstractVartiainen, Anu. 2016. Varajohtajuus varhaiskasvatuspalveluissa. Tapaustutki-mus Kuopion kaupungin varhaiskasvatuksen organisaatiosta. Varhaiskasvatustie-teen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 57 sivua + liitteet. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden koon kasvaessa ja organisaation muutosten myötä varhaiskasvatuksen yksikön johtajien työtaakka on kasvanut. Selvitäkseen työ-taakasta jaettu johtajuus ja varhaiskasvatuksen yksiköiden varajohtajuus nousevat mer-kittävään asemaan. Varhaiskasvatuksen varajohtajuutta ei ole vielä tutkittu kovin paljon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka varhaiskasvatuksen toimintayksi-köiden varajohtajuus toteutuu tällä hetkellä Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalve-luissa ja kuinka varajohtajuutta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää. Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus paikkakuntani varhaiskasvatuspalveluissa. Aineistonkeruumenetelminä olivat focus group -ryhmähaastattelu sekä henkilökohtaiset kirjoitelmat. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta varhaiskasvatuksen yksikön joh-tajaa ja heidän varajohtajiaan eli yhteensä 12 henkilöä. Haastatteluryhmiä muodostui neljä, varhaiskasvatuksen yksikön johtajat muodostivat kaksi ryhmää, samoin varajohta-jista muodostui kaksi ryhmää. Henkilökohtaiset kirjoitelmat pyysin jokaiselta haastatte-luun osallistuvalta etukäteen. Aineisto analysoitiin temaattisesti sisällön analyysin avul-la. Tutkimustuloksista selviää, että varhaiskasvatuksen yksiköiden varajohtajien työnkuva vaihteli eri varhaiskasvatuksen yksiköiden välillä. Työnkuvaan vaikutti se millaisen palvelukokonaisuuden johtamisesta oli kysymys. Myös käytännöt tehtävänkuvan sopi-misesta suullisesti tai kirjallisesti vaihtelivat. Yksikön johtajat ja varajohtajat kokivat haasteena yhteisen ajan löytymisen sekä varajohtajan henkilökohtaisen työajan käytön. Pedagoginen tuki koettiin tärkeäksi samoin yksikön johtajan työtehtävien jakaminen. Tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousi tehtävänkuvan laatiminen ja varajohtajien koulutus sekä varajohtajien väliset pedagogiset keskustelut työn ja varajohtajan toimenkuvan tukena.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherjaettu johtajuus
dc.title"Vähän niin kuin johtaja, mutta ei kuitenkaan" : varajohtajuus varhaiskasvatuspalveluissa
dc.title.alternativeVarajohtajuus varhaiskasvatuspalveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602231664
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-02-23T12:10:20Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record