Show simple item record

dc.contributor.advisorKokkonen, Marja
dc.contributor.advisorSääkslahti, Arja
dc.contributor.authorPöyhtäri, Saana
dc.date.accessioned2015-09-07T21:29:41Z
dc.date.available2015-09-07T21:29:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494771
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46786
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Pöyhtäri, Saana (2015). Vasenkätisten liikunnanopettajien kokemuksia vasenkätisyyden merkityksestä liikunnanopettajan ammatissa. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 97 s., 4 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vasenkätisten liikunnanopettajien kokemuksia vasenkätisyyden merkityksestä liikunnanopettajan ammatissa. Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli kuvailla ja ymmärtää, miten vasenkätiset liikunnanopettajat kokevat kätisyytensä vaikuttavan työhönsä ja miten kokemus on muuttunut työvuosien myötä. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään, miten vasenkätiset liikunnanopettajat kehittäisivät liikunnanopettajakoulutusta, jotta tulevilla opettajilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet huomioida kätisyysasiat opetuksessaan. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja sen tieteenfilosofisena lähtökohtana oli fenomenologia, jonka tärkein kiinnostuksen kohde ovat tutkittavien omakohtaiset kokemukset. Tutkimusaineiston muodosti 6 vasenkätisen liikunnanopettajan puolistrukturoidut teemahaastattelut, jotka olin tehnyt eri puolilla Suomea loka-marraskuussa 2009. Haastateltavistani 3 oli miehiä ja 3 naisia. Iältään he olivat 31–44 -vuotiaita. Työkokemusta opettajilla oli takanaan 3–16 vuotta. Haastattelut kestivät 28–60 minuuttia, ja niistä kertyi litteroitua tekstiä yhteensä 146 sivua (Times New Roman 12, riviväli 1,5). Analysoin tutkimusaineiston mukaillen Eskolan ja Vastamäen (2010) vaiheittain etenevää sisällön analyysiä. Tutkimus osoitti, että vasenkätiset liikunnanopettajat antoivat vain vähän painoarvoa kätisyyden merkitykselle liikunnanopettajan ammatissa ja ammattitaidossa. Kaikki opettajat pitivät vasenkätisyyttä varsin arkipäiväisenä ja huomaamattomana piirteenä itseään, johon kollegat tai oppilaat eivät yleensä kiinnitä huomiota, ja jota ei heidän mukaansa myöskään tarvitse erikseen huomioida. Toisaalta opettajat myönsivät joskus pohtineensa omaa kätisyyttään hieman ristiriitaisinkin tuntein ja kaivanneensa ympäristön antamaa tukea ja hyväksyntää. He myös korostivat, että vasenkätiset oppilaat on ehdottomasti huomioitava tarvittaessa liikuntatunneilla ja kouluelämässä. Edelleen opettajat kertoivat, että työuran alkuaikoina vasenkätisyyttä tuli mietittyä enemmän oman toiminnan kannalta mm. näyttötilanteita ennakoidessa, tunteja suunnitellessa ja liikuntavälinetilauksia tehdessä, kun työuran edetessä katse on kääntynyt oppilaisiin siten, että vasenkätisyys muistuttaa huomioimaan kaikki oppilaat ja toisaalta rikastuttamaan lajiharjoitteita koko kehoa ja kokonaismotorista kehitystä palveleviksi. Kaiken kaikkiaan liikunnanopettajat pitivät tiedostettua vasenkätisyyttä ammattitaitoa monipuolistavana vahvuutena, vaikka muutama opettaja mietti oikeakätisten näyttöjen teon rasittavuutta omalle keholle. Ylimääräinen rasitus johtuu keholle vieraista liikemalleista. Tätä asiaa on syytä tutkia lisää tulevaisuudessa. Liikunnanopettajat kokivat saaneensa koulutusaikanaan vain hyvin vähän - jos lainkaan - tietoa ja valmiuksia oman kätisyyden tai oppilaiden vasenkätisyyden huomioinnista liikunnan opetuksessa. Opettajien mielestä ja nykytutkimuksen valossa kätisyyden ja kehopuolisuuden huomioinnille on tarve jo koulutusvaiheessa. Liikunnanopettajat myös painottivat, että asioita pitäisi käsitellä nimenomaan liikuntapedagogisesta näkökulmasta, ei kilpaurheilun silmin. Avainsanat: kätisyys, vasenkätisyys, liikunnanopettajat, opetus, haastattelututkimusfi
dc.description.abstractABSTRACT Pöyhtäri, Saana (2015). Left-handed physical education teachers’ experiences on the meaning of left-handedness in the profession of a P.E. teacher. Department of Physical Education, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 97 p., 4 appendicies. The purpose of this study was to examine the experiences of left-handed physical education (PE) teachers on the meaning of left-handedness in their profession. The primary goal of the study was to describe and understand how left-handed PE teachers feel their left-handedness affects their work and how this experience has changed over the years. In addition, the study attempted to shed some light on as to how left-handed PE teachers would develop the PE teacher training in order for future teachers to have even greater possibilities to take into account handedness in their teaching. The study was qualitative and based on phenomenology. It consists of 6 semi-structured theme interviews conducted with left-handed PE teachers in different of Finland in October-November of 2009. Three of the interviewees were men and three were women, aged between 31 and 44. They had work experience ranging from three to sixteen years. The interviews were 28 to 60 minutes long and they produced 146 pages of transcribed text in total (font Times New Roman 12, line spacing 1,5). The data were analyzed according to Eskola and Vastamäki (2010) and their phased analysis. The study shows that left-handed PE teachers emphasize the importance of handedness in their profession and their expertise only to a limited amount. All teachers considered their left-handedness a rather mundane and unnoticeable feature which their colleagues and pupils normally paid no attention to and which needed no paying attention to either. On the other hand, teachers admitted debating their handedness with conflicting emotions and mentioned they had missed the support and acceptance of their community. Moreover, they emphasized that left-handed pupils must be taken into account if necessary in PE lessons as well as in school life in general. Furthermore, the teachers stated that in the beginning of their careers left-handedness had been more apparent e.g. in situations where they had to show pupils something, plan lessons or order new sports equipment whereas now they were more focused on pupils. Left-handedness reminded them of noticing all pupils and enriching their practices in different sports to develop the entire body and all of its motor functions. On the other hand, a few teachers also pondered upon the exertion of showing the right-handed manner to perform a sport because it was unfamiliar to them based on their left-handedness. This would require further research in the future. PE teachers experienced that they had received little, if any knowledge or abilities on how to pay attention to their own or their pupils’ left-handedness during their PE teacher training. According to the teachers and in the light of current research, there is a need to take handedness into account and to also pay attention to other lateral motor functions already in PE teacher training. PE teachers also stressed the importance of dealing with these issues from the point of view of physical education, not that of competitive sports. Key words: handedness, left-handedness, physical education teachers, teaching, interviewen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkätisyys
dc.subject.othervasenkätisyys
dc.subject.otherliikunnanopettajat
dc.subject.otheropetus
dc.subject.otherhaastattelututkimus
dc.titleVasenkätisten liikunnanopettajien kokemuksia vasenkätisyyden merkityksestä liikunnanopettajan ammatissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509082833
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.date.updated2015-09-07T21:29:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysovasenkätisyys
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoliikunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record