Show simple item record

dc.contributor.advisorFrank, Lauri
dc.contributor.authorKoivisto, Kerttuli
dc.date.accessioned2014-12-22T09:17:47Z
dc.date.available2014-12-22T09:17:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1465550
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44985
dc.description.abstractMobiilipalveluiden rooli perinteisten asiointimuotojen rinnalla on kasvussa, mikä on havaittavissa myös pankkisektorilla. Kaikkialla läsnä oleva reaaliaikainen mobiilipankki ei hyödyistään huolimatta ole kuitenkaan saavuttanut merkittävää jalansijaa suomalaisten keskuudessa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tunnistaa keskeisiä mobiilipankkiasioinnin omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu innovaation diffuusioteorian mukaisiin innovaation ominaisuuksiin, joiden perusteella voidaan selittää, miksi osa innovaatioista omaksutaan käyttöön toisia nopeammin. Kirjallisuuskatsauksessa innovaation ominaisuuksiin – hyödyllisyyteen, monimutkaisuuteen, yhteensopivuuteen, havaittavuuteen ja kokeiltavuuteen – rinnastettiin soveltuvin osin muuttujia myös muista omaksumisteorioista sekä teoriaa täydennettiin aikaisemmissa tutkimuksissa usein esiin nousseella tekijällä, luotettavuudella. Tutkielman empiirisessä osuudessa toteutettiin kaikenikäisille suomalaisille kohdennettu puolistrukturoitu kyselytutkimus toukokuussa 2014. Analysoitavaksi hyväksyttyjä vastauksia saatiin yhteensä 580 kappaletta. Tutkittavien muuttujien välisiä suhteita tarkasteltiin SmartPLS-ohjelmalla tehdyllä rakenneyhtälömallilla sekä käyttäjien ja ei-käyttäjien välisiä eroja tutkittiin SPSS-ohjelman varianssianalyysillä. Empiirisen osion tulokset tukevat kehitettyä mallia, sillä se selittää 71,73 prosenttia käyttöaikomuksesta mobiilipankkiasioinnin omaksumisen taustalla. Tulosten perusteella hyödyllisyydellä ja elämäntavalla sekä helppokäyttöisyydellä on merkittävä positiivinen vaikutus mobiilipankin käyttöaikomukseen. Palvelun luotettavuus ja havaittavuus vaikuttavat käyttöaikomukseen vähäisesti. Aiempi osaaminen ja taloudelliset resurssit jäivät tutkimuksessa merkityksettömiksi. Varianssianalyysin perusteella havaittiin selviä eroja jo mobiilipankkiasioinnin omaksuneiden sekä ei-käyttäjien asenteiden välillä.fi
dc.description.abstractThe role of mobile services as an extension of traditional service channels is growing which can be seen also in the banking sector. Despite its benefits, ubiquitous and real time mobile banking haven’t gained remarkable foothold among the Finnish. This thesis was aimed to identify the key factors influencing the adoption of mobile banking in Finland. Theoretical framework of this thesis is based on innovation diffusion theory and innovation attributes, which can explain why some innovations are adopted more rapidly than others. In the literature review innovation attributes – relative advantage, complexity, compatibility, visibility and trialability – were paralleled with variables from other adoption theories. In addition, based on earlier studies attribute called credibility was also added to the framework. The empirical part of the thesis was based on a semi-structured survey allocated for all ages in Finland, undertaken during May 2014. Survey reached 580 answers suitable for analysis. The relationships between variables were analyzed using SmartPLS software and structural equation modelling and the differences between users and non-users were studied using SPSS software and analysis of variance. The empirical results support the model, as it explains 71.73 percent of mobile banking behavioral intention. The results of the study indicate that usefulness and compatibility with lifestyle and ease of use are significant indicators for the intention to use mobile banking services. Credibility and visibility have a minor effect on behavioral intention. No relationship was found between prior experiment, financial resources, and adoption intention. According to analysis of variance, consumers’ perceptions are different between mobile banking users and non-users.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermobiilipankkiasiointi
dc.subject.othermobiilipalvelut
dc.subject.otheromaksuminen
dc.subject.otherinnovaation diffuusioteoria (IDT)
dc.subject.otherosittainen pienimmän neliösumman regressio (PLS)
dc.titleMobiilipankkiasioinnin omaksumiseen vaikuttavat tekijät Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412223570
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2014-12-22T09:17:48Z
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopankit
dc.subject.ysomobiilipalvelut
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysoasiointi
dc.subject.ysosähköinen asiointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record