Show simple item record

dc.contributor.authorVesaluoma, Katri
dc.date.accessioned2014-09-04T09:21:04Z
dc.date.available2014-09-04T09:21:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445109
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44189
dc.description.abstractKatri Vesaluoma (2014). Uusia elämyksiä ja kehonhallintaa. Toimintatutkimus toiminnallisesta harjoittelusta osana koululiikuntaa. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Lii-kuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 70s., 8 liitettä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten toiminnallinen harjoittelu soveltuu koululii-kuntaan. Keskeisenä tehtävänä oli tutkia, miten opiskelijat ja opettaja kokevat toiminnallisen harjoittelun osana lukion liikuntakasvatusta. Lisäksi tutkittiin, millaisia muutoksia opiskeli-joiden keskivartalonhallinnassa ja dynaamisessa tasapainossa tapahtui neljän viikon harjoitte-lujakson aikana. Tutkimusmenetelmänä käytettiin toimintatutkimusta, jonka tarkoituksena oli viedä toiminnal-linen harjoittelu koulumaailmaan. Kohderyhmänä olivat pohjois-pohjanmaalaisen lukion opiskelijat, jotka olivat valinneet valinnaisen liikuntakurssin LI4 - Yhdessä liikkuen. Liikunta-ryhmässä oli 22 opiskelijaa, joista 8 oli tyttöjä ja 14 poikia. Aineisto kerättiin keskivartalon-hallintaa ja dynaamista tasapainoa mittaavilla alku- ja lopputesteillä sekä kysely- ja palaute-lomakkeiden avulla. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Aineisto ei ollut normaalisti jakautunut, joten analysoinnissa käytettiin parametrittomia testejä. Kysely-lomakkeiden avoimet kysymykset analysoitiin teemoittelun ja sisällönanalyysin avulla. Opiskelijat ja opettajat kokivat toiminnallisen harjoittelujakson onnistuneeksi. Tytöt kuitenkin suhtautuivat harjoittelujaksoon poikia myönteisemmin. Suurin osa opiskelijoista aikoi hyö-dyntää oppimiaan toiminnallisia harjoitteita ja liikkeitä vapaa-ajallaan. Myös opiskelijoiden keskivartalonhallinta ja dynaaminen tasapaino kehittyivät harjoittelujakson aikana. Sukupuol-ten välillä ei ollut eroja alku- ja lopputestien välillä. Säännöllisesti liikuntaa vapaa-ajallaan harrastavat opiskelijat suhtautuivat toiminnalliseen harjoitteluun myönteisemmin kuin aktiivi-liikkujat tai vähän liikkuvat opiskelijat. Liikuntaharrastustyypeistä kestävyysurheilijat kokivat toiminnallisen harjoittelun mielekkäimmäksi. Taitopainotteista liikuntaa harrastavat suhtau-tuivat kestävyysurheilijoita ja taito-tehotyyppistä liikuntaa harrastavia opiskelijoita negatiivi-semmin toiminnalliseen harjoitteluun. Opettajat aikovat tulevaisuudessa lisätä toiminnallista harjoittelua muun muassa kehonhuollon ja -hallinnan jaksoon, voimistelujaksoon ja kun-tosaliharjoitteluun. Avainsanat: toiminnallinen harjoittelu, koululiikunta, keskivartalonhallinta, dynaaminen tasa-painofi
dc.description.abstractKatri Vesaluoma (2014). New Experiences and Body Control. Action research on functional training as part of physical education. Department of Physical Education, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 70p., 8 appendices. The purpose of the study was to examine how functional training applies to physical educa-tion. The primary goal was to examine how students and their teacher experience functional training as part of physical education in high school. Progress on students’ trunk control and dynamic balance were also examined during the 4-week intervention period. In this study, action research was used as a research method. The aim was to introduce func-tional training into schools. The study was conducted in a small high school in Northern Osthrobothnia as part of an optional physical education course LI4 – Yhdessä liikkuen (Train-ing together). There were 22 students in the target group (8 girls and 11 boys). Data was col-lected by using tests measuring trunk control and dynamic balance before and after the inter-vention period. Students’ and teacher’s experiences in the functional training period were col-lected using feedback forms and questionnaires. Data was analyzed using both quantitative and qualitative methods. Data was not normally distributed, so non-parametric tests were used to analyze the data. Open questions were ana-lyzed using thematising and content analysing. From the results of the study it can be concluded that both students and their teacher were pleased with the functional training period. However, girls took more positive attitude towards functional training than boys. Most of the students were ready to make use of the functional exercises they learnt during the training period. In addition, students’ trunk control and dynamic balance improved during the training period. There were no differences between genders in the tests that were taken before and after the training period. Students who exercise regularly were more pleased with the training period than students who exercise rarely or more than seven times in a week. Students who practise endurance sports were most pleased with the functional training period. Students who practise sports where the focus is on skills took more negative attitude towards functional training than students who practise endurance sports or sports where the focus is on both skills and power. After the training period teachers were ready to add functional training into the periods of body maintenance and control, gymnastics and gym training. Key words: functional training, physical education, trunk control, dynamic balanceen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertoiminnallinen harjoittelu
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.otherkeskivartalonhallinta
dc.subject.otherdynaaminen tasa-paino
dc.titleUusia elämyksiä ja kehonhallintaa : toimintatutkimus toiminnallisesta harjoittelusta osana koululiikuntaa
dc.title.alternativeToimintatutkimus toiminnallisesta harjoittelusta osana koululiikuntaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409042719
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-09-04T09:21:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotoiminnallinen harjoittelu
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysotasapaino
dc.subject.ysokehonhallinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record