Show simple item record

dc.contributor.authorOksanen, Maria
dc.date.accessioned2014-08-12T12:46:00Z
dc.date.available2014-08-12T12:46:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444274
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43992
dc.description.abstractOksanen, Maria. ”Internet on elämä.” – Vai onko sittenkään? LASTEN KUVAUKSIA INTERNETIN KÄYTÖSTÄÄN. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopis-ton opettajankoulutuslaitos, 2014. 77 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville kuudesluokkalaisten lasten arjen internetkäyt-töä ja sitä, millaisena internet heille näyttäytyy. Tutkimusote oli laadullinen ja aineisto koostui 39 samassa koulussa opiskelevan kuudesluokkalaisen miellekartta- ja esseevastauk-sista, jotka analysoitiin teorialähtöisesti, -sisällönanalyysiä ja kvantifiointia hyödyntäen. Sisällönanalyysiä käyttäen vastauksista koottiin kaksi teemaa ja teemoja kokoava miellekartta. Teemojen sisällä oli alateemoja. Pääteemoiksi muodostuivat 1) Millaista on kuudesluokkalaisten internetin käyttö? ja 2) Kuudesluokkalaisten internetin käyttöön liitty-vät motiivit. Ensimmäisen teeman sisällä käsiteltiin internetin monipuolisuutta, osallistu-mista internetissä, oman persoonan kokemista ja näyttämistä internetissä, yhteisöllisyyttä sekä osaavuuden kokemista. Toisen teeman aiheita olivat internetin käytön syyt ja interne-tin aiheuttamat tunteet. Tutkimuksesta hahmottui se, millaisena internet näyttäytyy tutkittavien mukaan. In-ternetin koettiin mahdollistavan laajasti erilaisia mielenkiinnonkohteisiin liittyviä tapoja toimia. Samalla koettiin internetistä löytyvän sekä hyviä että huonoja puolia. Viihtymiseen, yhteydenpitoon, tiedonhakuun ja muuhun harrastuneisuuteen liittyvät asiat nähtiin positiivi-sina. Kiusaaminen, virukset, haittaohjelmat, hakkerointi, mainokset ja tiedon pysyvyys in-ternetissä koettiin uhkina. Myönteisinä koetut asiat olivat yleensä motivoivia tekijöitä. In-ternetissä osallistuttiin sosiaalisen median sivustojen päivittämiseen ja muiden luomien sisältöjen käyttämiseen. Hyvin harvat kuudesluokkalaiset tuottivat omien sanojensa mu-kaan uutta sisältöä aktiivisesti. Internetin yhteys lasten elämään on suuri ja siksi on tärkeää tietää, millaiset asiat siihen liittyen ovat lapsille tärkeitä. Tutkimus auttaa lisäämään tätä tietämystä. Tämän tie-don perusteella voidaan pohtia, millaisia tulevaisuuden tutkimuksia ja sovelluksia esille nostetuista teemoista voidaan toteuttaa. Tutkimus osoittaa lasten hahmottavan internetiä laajasti ja kokevan olevansa osaavia sen käytössä. Omien oppilaiden ja työn kehittäminen opettajana hyötyy tällaisesta tutkimuksesta. Tulevaisuudessa voitaisiin toteuttaa tällaista tutkimusta useamman vuoden ajan uusille ikäluokille ja selvittää internetin kehitystä ja sen merkityksen muutoksia lapsien arjessa. Lasten sosiaalisten suhteiden tutkiminen internetis-sä, ajankäytölliset asiat ja lasten pelot voivat olla myös tulevien tutkimusten lähtökohtia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinternet
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherinternetin käytön monipuolisuus
dc.subject.othertunteet
dc.subject.othermotiivit
dc.subject.otheryhteisöllisyys
dc.subject.otheroma itseys
dc.title"Internet on elämä" - vai onko sittenkään? : lasten kuvauksia internetin käytöstään
dc.title.alternativeLasten kuvauksia internetin käytöstään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408122336
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-08-12T12:46:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoInternet
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysomotiivit
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysoitseilmaisu
dc.subject.ysodiginatiivit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record