Show simple item record

dc.contributor.authorRoivas, Riitta
dc.date.accessioned2014-06-12T09:10:16Z
dc.date.available2014-06-12T09:10:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437272
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43683
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Riitta Roivas (2014). Vaihdevuosi-ikäisten naisten ravitsemustilan yhteys lihaksen kokoon ja koostumukseen. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, gerontologian ja kansantervey-den pro gradu -tutkielma, 55 sivua. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää ravintoaineiden yhteyttä lihaksen kokoon ja koostu-mukseen vaihdevuosi-ikäisillä naiskaksosilla sekä ravintoaineiden saantia verrattuna suoma-laisiin ravitsemussuosituksiin. Tutkielma on osa SAWEs -tutkimusaineistoa. Tutkittavina oli yhteensä 15 identtistä kaksos-sisarparia, iältään 54–62-vuotiaita. Kaksossisaret erosivat toisistaan hormonikorvaushoidon suhteen. Toinen sisarista oli käyttänyt hormonikorvaushoitoa keskimäärin 6.9 vuotta ja toinen ei ollut käyttänyt hormonikorvaushoitoa ollenkaan. Reisilihaksen koko ja koostumus arvioitiin tietokonetomografian avulla. Kuvista laskettiin reiden lihasten suhteellinen osuus reiden poikkipinta-alasta, reisilihasten poikkipinta-ala, lihaskudoksen tiheys sekä lihasaition sisään kertyneen rasva-alueen poikkipinta-ala. Tutkittavien ravitsemusta selvitettiin ruokapäiväkirjan avulla. Liikunta-aktiivisuus kysyttiin kyselylomakkeella ja vastausten perusteella tutkittavat jaettiin kolmeen liikunta-aktiivisuus luokkaan: vähän liikkuvat, kohtuullisesti liikkuvat, aktii-visesti liikkuvat. Ravintoaineiden saantia verrattiin koko ryhmässä suosituksiin kunkin ravin-toaineen osalta yhden otoksen t-testillä. Lihasmuuttujien ja ravintoaineiden keskinäistä yhte-yttä testattiin lineaarisella regressioanalyysillä hormonin käyttö ja aika viimeisistä kuukautisista vakioituna. Tutkittavien vuorokautinen ravintoaineiden saanti jäi alle suositusarvojen (alarajan) D-vitamiinin osalta keskimäärin 3.5 µg (p < 0.001), foolihapon osalta keskimäärin 40,8 mg (p < 0.001) ja proteiinien osalta 0,1 g/painokilo (p < 0.05). Kohtalaisesti ja aktiivisesti liikkuvat saivat energiaa liian vähän viitearvoon verrattuna (p < 0.001). Vähän liikkuvat saivat liikaa energiaa viitearvoon verrattuna (p = 0.04). Proteiinien saanti oli positiivisesti yhteydessä li-hasten suhteelliseen osuuteen reiden poikkipinta-alasta (p < 0.01) ja negatiivisessa yhteydessä lihasaition rasva-alueen pinta-alaan (p < 0.01), kun hormonin käyttö ja aika viimeisistä kuu-kautisista vakioitiin. Tässä tutkielmassa havaittiin ravintoaineiden saannissa sama ilmiö kuin kansallisissa ravinto-aineselvityksissä. Tärkeät ravintoaineet jäävät alle suositusarvojen ja energian saanti ei vastaa kulutusta. Riittävä proteiinien saanti on tärkeää reisilihaksen koon ja suotuisan koostumukseen säilymisessä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla.fi
dc.description.abstractABSTRACT Riitta Roivas (2014) The association of nutrition to muscle size and composition in menopau-sal women. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master´s thesis in geron-tology and public health, 55 pages. The purpose of this study was to investigate the relations of nutrients to the muscle size and composition in menopausal female twin pairs and the nutrients intake compared to the Finnish recommendations. The study is a part of the SAWEs - survey data. The subjects consisted of a total of 15 MZ-female twin pairs aged between 54–62 years. Twin pairs differed from each other in terms of hormone replacement therapy. One co-twin had used hormone replacement therapy for an av-erage of 6.9-years, and the other co-twin had not used hormone replacement therapy at all. Thigh muscle mass and composition were analyzed by computed tomography. From scans relative proportion of muscle within the whole thigh cross-sectional area, muscle area, muscle attenuation and muscle compartment fat area were calculated. Daily energy and nutrient in-take were assessed by food record diaries. Physical activity was assessed by a questionnaire. Subjects were divided into three physical activity categories: sedentary, moderately active and physically active. Daily energy intake was tested against recommendations in each group with one sample t-test. The intake of each nutrient substance of all participants were tested against the official recommendations with one sample t-test. Muscle variables and the connection be-tween nutrients were tested using a linear regression analysis hormone use and the times since last period as a covariant. Daily nutrient intake was below the recommended values of vitamin D for an average of 3.5 g (p < 0.001), folic acid for an average of 40.8 mg (p < 0.001) and for the proteins 0.1 g / kg body weight (p < 0.05). Moderately active and physically active participants got too little en-ergy compared to the reference value (p < 0.001). Sedentary participants got too much energy compared to the reference value (p = 0.04). Proteins intake was positively related to relative proportion of muscle within the whole thigh cross-sectional area (p < 0.01) and negatively re-lated to the muscle compartment fat area (p < 0.01) when hormone use and the time of the last menstrual adjusted. In this study the same phenomenon was detected as in the national nutrition surveys. Essential nutrients were below the recommended values and energy intake was not equivalent to con-sumption. An adequate proteins intake is important to the thigh muscle size and composition of women to maintain a beneficial menopausal.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherravitsemus
dc.subject.otherlihas
dc.subject.othervaihdevuosi
dc.titleVaihdevuosi-ikäisten naisten ravitsemustilan yhteys lihaksen kokoon ja koostumukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406122002
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2014-06-12T09:10:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoravitsemus
dc.subject.ysoravitsemussuositukset
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysohormonit
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysolihakset
dc.subject.ysovaihdevuodet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record