Show simple item record

dc.contributor.authorPulkkinen, Anu
dc.date.accessioned2013-08-01T14:46:39Z
dc.date.available2013-08-01T14:46:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1274240
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41919
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaiseksi liikennekasvatusta opettavat opettajat arvioivat liikennekasvatuksen eri tavoitteiden ja sisältöjen tärkeyden sekä millaisia opetusmuotoja he käyttävät. Lisäksi selvitettiin, mitä esteitä opettajat kokevat liikenne-kasvatuksen toteuttamisessa sekä millaisia ovat opettajien asenteet liikennekasvatusta kohtaan. Liikennekasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen arvioitua tärkeyttä, työtapojen käytön useutta, liikennekasvatusasenteita sekä koettuja esteitä vertailtiin nais- ja mies-opettajien välillä. Koettuja esteitä sekä liikennekasvatus asenteita vertailtiin myös päte-vien ja ei-pätevien opettajien välillä. Tutkimukseen osallistui 123 liikennekasvatusta opettavaa opettajaa, jotka ovat Liito ry:n jäseniä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella tammi-helmikuussa 2012. Aineisto analy-soitiin käyttäen t-testiä, faktorianalyysiä sekä Pearsonin tulomomentti korrelaatio ker-rointa. Teoreettisen tiedon perusteella sekä faktorianalyysin avulla tutkimusaineistosta tiivistettiin opettajien kokemat esteet ja haasteet kolmeksi koettujen esteiden summa-muuttujaksi: 1. Materiaali, 2. Opetussuunnitelmalliset haasteet ja 3. Opettajaan ja oppi-laaseen liittyvät haasteet. Lisäksi liikennekasvatus asenne tiivistettiin kahdeksi asen-nesummamuuttujaksi: 1. Positiivinen asenne ja 2. Negatiivinen asenne. Summamuuttu-jien Cronbachin alfakertoimet vaihtelivat välillä .69-.82. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikennekasvatusta opettavien opettajien liikenne-kasvatusasenne on melko positiivinen, eikä mies- ja naisopettajien asenteissa ole tilas-tollisesti merkitseviä eroja. Opettajat kokivat suurimpana esteenä liikennekasvatuksen toteuttamisessa opetussuunnitelmalliset haasteet. Naisopettajat arvioivat materiaalin puutteen suurempana esteenä kuin miesopettajat. Kielteinen liikennekasvatusasenne oli yhteydessä opettajien kokemiin esteisiin liikennekasvatuksen toteutuksessa. Negatiivi-seen asenteeseen oli voimakkaammin yhteydessä opettajaan ja oppilaaseen liittyvät haasteet. Pätevät opettajat kokivat liikennekasvatuksen toteuttamisen esteet pienempinä kuin ei-pätevät opettajat, jotka asennoituivat liikennekasvatukseen negatiivisemmin kuin pätevät opettajat. Erittäin tärkeäksi tavoitteeksi opettajat arvioivat turvallisen ja vastuullisen toiminnan liikenteessä. Opetussisällöistä opettajat arvioivat erittäin tärkeäksi ensiavun. Liikennekasvatuksen toteutuksessa opettajat käyttävät eniten opettajajohtoista opetusmenetelmää. Opettajat pitävät liikennekasvatusta tärkeänä ja he asennoituvat myönteisesti liikenne-kasvatukseen. Opettajien täydennyskoulutukselle olisi tarvetta, koska opettajien toteut-tama liikennekasvatus ei ole käytettävien työtapojen osalta laadukasta ja opettajat koke-vat haasteena ammattitaidon puutteen sekä täyden opetussuunnitelman. Opetussuunni-telmaan kirjattujen tavoitteiden ja sisältöjen laajuutta tulisi kriittisesti arvioida.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikennekasvatus
dc.subject.otherliikennekasvatuksen tavoitteet
dc.subject.otherliikennekasvatuksen sisällöt
dc.subject.otherasenne
dc.subject.otherliikunnan ja terveystiedon opettaja
dc.titleLiikunnan ja terveystiedon opettajien asennoituminen liikennekasvatuksenopettamiseen sekä arvio liikennekasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen tärkeydestä yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201308012109
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-08-01T14:46:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoliikennekasvatus
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysosisältö
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record