Show simple item record

dc.contributor.authorManninen, Mika
dc.date.accessioned2012-12-03T10:31:58Z
dc.date.available2012-12-03T10:31:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1239548
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40504
dc.description.abstractMika Manninen. 2012. Oppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitun-nilla. Liikuntakasvatuksen laitos. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. 102 s., 9 s. liites. ______________________________________________________________________ Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 5. ja 8.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien itsemää-räämismotivaatiota, tavoiteorientaatioita, motivaatioilmaston kokemista, viihtymistä ja huolestuneisuutta tavallisilla liikuntatunneilla sekä erityisesti toimintakykytestitunnilla. Tarkoituksena oli myös selvittää sukupuolten ja luokkatasojen välisiä eroja edellä kuva-tuissa muuttujissa sekä vertailla oppilaiden kokemuksia liikuntatuntien ja toimintakyky-testien välillä. Tutkimuksen tehtävänä oli lisäksi selvittää, mitkä motivaatiotekijät selit-tävät toimintakykytestituntien aikaista viihtymistä ja huolestuneisuutta. Tutkimuksen kohdejoukkona oli Jyväskylän läheisten alueiden koulujen 5. ja 8.-luokkalaiset tytöt ja pojat (n=279). Otos koostui kahdesta pienemmästä aineistosta, jotka muodostuivat sen mukaan, mihin kyselyihin oppilaat vastasivat keväällä 2011. Mo-lemmat aineistot vastasivat huolestuneisuutta ja viihtymistä selvittäviin väittämiin, mutta ensimmäinen aineisto vastasi vain itsemääräämismotivaatiota selvittäviin väittämiin toisen aineiston vastatessa koettua motivaatioilmastoa ja tavoiteorientaatiota kartoitta-viin väittämiin. Itsemääräämismotivaatiota tarkasteltiin Sports Motivation Scale-mittarilla. Motivaatioilmaston tutkimiseen käytettiin suomalaista koululaisten motivaa-tioilmastomittaria. Tavoiteorientaatioiden kuvaamiseen käytettiin Perception of Success Questionaire – mittarin lasten versiota. Viihtymistä tutkittiin Enjoyment in sports scale-mittarilla ja huolestuneisuutta yhdellä väittämällä. Mittareiden luotettavuutta tarkastetiin Cronbachin alfakeroimella. Tuloksia analysoitiin korrelaatiokertoimien, t-testin, parit-taisen t-testin ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Oppilaiden itsemääräämismotivaatio oli sekä toimintakykytestitunnilla ja tavallisilla liikuntatunneilla suhteellisen hyvä. Oppilaat olivat myös enemmän tehtävä- kuin kilpai-lusuuntautuneita ja kokivat motivaatioilmastot valtaosin tehtäväsuuntautuneiksi sekä tavallisilla liikuntatunneilla että toimintakykytestitunnilla Oppilaat viihtyivät myös hyvin niin tavallisilla liikuntatunneilla kuin toimintakykytestitunnillakin, eivätkä olleet kovinkaan huolestuneita toimintakykytesteistä. Tyttöjen kokemukset toimintakykytesti-tunneista eivät eronneet tavallisilta liikuntatunneilta tai ne olivat joiltain osin paremmat. Poikien osalta eroja ei ollut tai he kokivat liikuntatunnit myönteisemmiksi kuin toimin-takykytestitunnit. Oppilaiden sisäinen motivaatio ja motivaatioilmaston kokeminen teh-täväsuuntautuneeksi selittivät myönteisimmin viihtymistä ja kielteisimmin huolestunei-suutta toimintakykytestitunnilla. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston luo-minen tavallisille liikuntatunneille ja toimintakykytestitunneille on tärkeää. Oppilaiden itsemääräämismotivaatiota pitäisi myös tukea.
dc.format.extent111 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheritsemääräämisteoria
dc.subject.othertavoiteorientaatio
dc.subject.othermotivaatioilmasto
dc.subject.otherviihtyminen
dc.subject.otherhuolestuneisuus
dc.subject.othertoimintakykytestit.
dc.titleOppilaiden motivaatio liikuntatunneilla ja toimintakykytestitunnilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201212033274
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-12-03T10:31:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoitsemääräämisteoria
dc.subject.ysotavoiteorientaatio
dc.subject.ysomotivaatioilmasto
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysohuolestuneisuus
dc.subject.ysoviihtyvyys
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysotoimintakykytesti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record