Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLeinonen, Jukka
dc.date.accessioned2012-02-01T08:15:08Z
dc.date.available2012-02-01T08:15:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1193206
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37292
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella refleksiivisen modernin tuottamia elämänmuutostilanteita biografisen oppimisen mahdollisuuksina. Lähestymistavan perustana oli ajatus modernin laaja-alaisesta murroksesta refleksiiviseksi, notkeaksi tai toiseksi moderniksi, mikä yksilön tasolla näkyi myös oppimiseen liittyvänä muutoksena. Yhteiskunnan rakenteiden ja instituutioiden tasolla murros tuotti yksilölle rajuja elämänmuutoksia, epävarmuutta ja ennakoimattomuutta, jotka pakottivat yksilön sopeutumaan jatkuvaan muutokseen. Sopeutumisen taustalla vaikutti usein olleen uusien elämänhallintakeinojen ja -tekniikoiden oppiminen, joissa aikaisempi eletty elämä oli toiminut uudesta selviämisen voimavarana. Tutkimusaineistona olivat Elämänmuutos-kirjoituskilpailun elämänmuutoskirjoitukset, joissa kirjoittajat olivat saaneet kirjoittaa omista elämänmuutoskokemuksistaan varsin vapaamuotoisesti. Elämänmuutos-kirjoitusten elämänmuutokset jaoteltiin aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa viiteen pääluokkaan: parisuhteen kariutumiseen, kuolemaan, sairauteen, opiskeluun ja työhön ja paikkaan. Vaikka kaikkia esiin nousseita muutoskategorioita voi pitää koko ihmisen historian kannalta potentiaalisina elämänmuutostilanteina, on tässä tutkimuksessa näiden muutosten kokemista tarkasteltu suhteessa refleksiiviseen moderniin: toisaalta refleksiivisen modernin yhteiskunnan tuottamina elämänmuutoksina ja erityisesti refleksiivisessä modernissa koettuina muutoksina. Tavoitteena oli korostaa elämänmuutoksen hallitsemista ja muutostilanteen läpikäymistä juuri refleksiivisen modernin yksilön kokemana. Tutkimushypoteesina oli ajatus refleksiivisen modernin yksilön aikaisemmasta poikkeavasta tavoista ja kyvyistä käsitellä vakavia muutostilanteita. Tästä perspektiivistä muutostilanteiden käsittelyyn saattoi myös sisältyä mahdollisuus arkielämän oppimiseen, jossa yksilö hyödynsi muutoskokemusta biografisena oppimisprosessina. Toisena tutkimustavoitteena haluttiin selvittää juuri näitä biografisia oppimistilanteita ja sitä, minkälaista oppimista biografinen oppimisprosessi oikeastaan tuotti. Tutkimuksen perusteella elämänmuutos-kirjoitusten elämänmuutoskokemuksiin liittyi biografisia oppimisenprosesseja, jotka merkitsivät yksilölle mahdollisuutta löytää ja hyödyntää omaan elämänhistoriaan piiloutuneet mahdollisuudet ja voimavarat juuri muutoksessa. Näitä tilanteita tarkasteltiin neljän refleksiiviseksi kääntyvän modernin tuottaman selvän muutoksen, yksilöllistymisen, emansipaation, ajan ja tilan sekä työn näkökulmista. Elämänmuutosaineiston tarkastelu osoitti, että yksilön refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa kokema elämänmuutos johti monenlaisten elämänhallinnallisten taitojen oppimiseen. Koetut muutokset johtivat yksilön punnitsemaan uudelleen identiteettiään ja sovittamaan muutoskokemuksen aikaisempaan elämäkertaan. Lisäksi muutoskokemusten käsittely saattoi johtaa biografiseen oppimistilanteeseen, jossa yksilön muutoksen käsittelemiseksi tekemä työ muodosti biografisen oppimisresurssin. Biografinen oppiminen ilmeni tyypillisesti elämänhallinnallisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittymisenä. Refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa jatkuvasta muutoksesta näytti elämänmuutoskirjoitusten valossa tulleen arjessa oppimisen moottori, joka ei pelkästään mahdollistanut, vaan myös pakotti yksilön jatkuvaan ajatustyöhön elämänhallinnan ja identiteetin uudelleenarvioimiseksi. Tältä osin refleksiivisen modernin aikalaisdiagnostikkojen ilmentämät havainnot yksilön tasolla tapahtuneesta yksilöllistymisestä, emansipoitumisesta ja vaikkapa valtautumisesta oli toisaalta tulkittavissa myös laajemmin arjen oppimisprosessien tuloksina. Osoittautui, että biografisten oppimisresurssien hyödyntämisellä oli oma erityislaatuinen asemansa juuri refleksiivisessä modernissa yhteiskunnassa.
dc.format.extent132 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherbiografinen oppiminen
dc.subject.otherrefleksiivinen moderni
dc.subject.otherkontingenssi
dc.subject.otherelämänmuutos
dc.subject.otherriskiyhteiskunta
dc.titleElämänmuutos biografisen oppimisen mahdollisuutena refleksiivisessä modernissa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201202011106
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2012-02-01T08:15:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysorefleksiivisyys
dc.subject.ysokontingenssi
dc.subject.ysoelämänmuutokset
dc.subject.ysoriskiyhteiskunta


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot